(12.00 hodin)
(pokračuje Kupčová)

Konstatuji, že tento návrh zákona byl přidělen k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Končím tento bod.

 

Nyní budeme podle schváleného pořadu schůze Poslanecké sněmovny projednávat

 

26.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 50/1976 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 132/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr životního prostředí pan Libor Ambrozek. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek: Ještě jednou dobré poledne. Paní předsedající, kolegyně a kolegové, dovoluji si vám předložit návrh novely zákona o ochraně přírody a krajiny. Je to sněmovní tisk 132.

Příprava této normy začala už před více než dvěma lety. V říjnu byl proces Legislativní radou vlády a vládou České republiky dokončen a je v současné době předkládán do Poslanecké sněmovny.

Každoroční zpráva Evropské komise uváděla několikrát jako jednu z hlavních výhrad vůči transpozici ekologické legislativy v České republice právě absenci sblížení našeho práva na úseku ochrany přírody a krajiny s právem Evropských společenství, jmenovitě se dvěma směrnicemi Rady, a to směrnicí 92/43 o ochraně přírodních stanovišť volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, ve znění pozdějších předpisů, a se směrnicí 79/409 o ochraně volně žijících ptáků, ve znění pozdějších předpisů, zkráceně směrnice o ptácích a směrnice o stanovištích. Jsou to směrnice, na jejichž uplatňování klade Evropská komise opravdu velký důraz, a řada členských států Evropské unie má v současné době problémy s jejich naplňováním.

První z uvedených směrnic ukládá členským státům Evropské unie chránit volně žijící ptáky, zajistit dostatečnou početnost ptačích populací a chránit jejich stanoviště tak, aby se přispělo k co největší biologické rozmanitosti na jejich územích. Hlavním cílem druhé směrnice, směrnice o ochraně přírodních stanovišť volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, je přispět k ochraně biologické rozmanitosti na území členských států Evropské unie. K tomu má sloužit zejména vyhlašování významných přírodních stanovišť druhého typu za zvláštní oblasti ochrany. Tato chráněná území mají spolu s územími chráněnými podle ptačí směrnice tvořit systém chráněných území NATURA 2000, umožňující zachování cenných přírodních stanovišť a druhů. Systém NATURA 2000 je evropskou ekologickou soustavou a úkolem této novely je mimo jiné stanovit právní nástroje pro vytvoření české součásti této evropské soustavy.

Předpokládaná účinnost většiny těchto ustanovení je ke vstupu České republiky do Evropské unie.

Nadto se novelizace týká nové právní úpravy, zvláštní státní správy v této oblasti, zejména institucionalizace správ chráněných oblastí v jedinou Správu ochrany přírody jakožto správní úřad vnitřně členěný na územní složky. Tato úprava má na aproximaci evropských předpisů úzkou návaznost. Působnost Správy ochrany přírody se v zájmu maximální odborné a systematické péče bude vztahovat ve vymezených případech i na území mimo CHKO, na nichž budou evropsky významné lokality nebo oblasti ochrany ptactva.

Transpozice obou směrnic do našeho právního řádu a příprava podkladů pro zřízení soustavy NATURA 2000 byly po odborné stránce značně náročné a Ministerstvo životního prostředí na nich pracovalo přes tři roky, přičemž sporné věci konzultovalo s orgány Evropské unie.

Navrhovaný zákon je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a s mezinárodními úmluvami, k nimž Česká republika přistoupila na úseku ochrany přírody a krajiny. Návrh je také plně slučitelný s právem Evropských společenství. Vzhledem k této skutečnosti si vás dovoluji požádat o podporu tohoto návrhu zákona a o jeho propuštění do druhého čtení.

Připomínám ještě, že k datu vstupu České republiky do Evropské unie jsme povinni vyhlásit asi 40 ptačích oblastí, a proto je skutečně nezbytně nutné, aby tento zákon byl během prvního pololetí příštího roku Poslaneckou sněmovnou i Senátem projednán, aby všechny práce mohly být dokončeny do vstupu České republiky do Evropské unie.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji, pane ministře. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení pan poslanec Vlastimil Aubrecht. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Aubrecht: Paní předsedající, pane ministře, dámy a pánové, hlavním cílem navrhovaného zákona je dosažení optimálního stupně ochrany přírody a krajiny v návaznosti na princip trvale udržitelného rozvoje a požadavky Evropské unie. Přijetí tohoto zákona je nezbytným předpokladem pro vstup České republiky do Evropské unie, neboť tato problematika, zejména vytváření soustavy NATURA 2000, je jedním ze základních pilířů environmentální legislativy Evropského společenství. Přijetí tohoto zákona je rovněž nezbytné pro plnění mezinárodních závazků, které Česká republika převzala, jako je Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropským společenstvím a jejími členskými státy na druhé straně, takzvaná Asociační dohoda, Bernská úmluva, Bonnská úmluva a další.

Novela zákona č. 114/1992 Sb. a dalších souvisejících zákonů se provádí opět formou zákona, což je předpoklad souladu s ústavním pořádkem. Rozhodování o právech a povinnostech osob je podřízeno režimu správního řádu a vztahují se na ně všechny přípustné opravné prostředky.

Návrh zákona nově upravuje postavení a působnost orgánů ochrany přírody.

Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem. Navrhovaný zákon je v souladu s mezinárodními smlouvami v oblasti ochrany přírody a krajiny a je plně v souladu s relevantními právními předpisy Evropských společenství.

V českém právním řádu existuje řada právních norem na úseku ochrany přírody a krajiny. Základními prameny práva jsou zákony č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích srostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů, o změně a doplnění zákona č. 114 a zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy. Jedná se o moderní právní normy, které jsou ve svých zásadních principech v souladu s evropským i celosvětovým trendem k ochraně přírody. Vzhledem k tomu, že se Česká republika zavázala k harmonizaci českého právního řádu s právem Evropských společenství, vyvstává potřeba tyto předpisy novelizovat. Pokud jde o transpozici práva ES, vztahuje se k zákonu č. 114 a zákonu č. 16. V přípravě úpravy postavení zoologických zahrad se připravuje nový samostatný zákon. Poskytování náhrad škod způsobených chráněnými živočichy je vnitřní záležitostí jednotlivých států. Není to upraveno právem Evropských společenství. Přesto tuto úpravu v různé podobě většina států má.

Předmětem novely zákony č. 114 je transpozice dvou norem Evropských společenství, směrnice Rady č. 74/409/EHS, o ochraně volně žijících ptáků, a směrnice Rady č. 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Hlavním cílem je stanovit právní nástroje pro vytvoření české součásti evropské soustavy chráněných území NATURA 2000 a harmonizace ochrany ohrožených rostlin a živočichů v evropském měřítku.

Finanční dopady novely zákona vyplývají především z § 27a a 45a, které upravují vytváření soustavy NATURA 2000 vycházející z implementace směrnice Rady č. 92/43/EEC, o ochraně přírodních stanovišť volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, a směrnice Rady č. 49/409 EEC, o ochraně volně žijících ptáků.

Soustava NATURA 2000 bude na rozdíl od stávajícího postupu při zřizování zvláště chráněných území vymezována na základě předem určeného seznamu přírodních stanovišť a stanovišť druhů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP