(16.50 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji. Zároveň otvírám obecnou rozpravu. Zatím nemám žádnou přihlášku do obecné rozpravy.

A ještě než dám slovo prvnímu přihlášenému, musím konstatovat, že mi byl doručen návrh podepsaný padesáti, resp. více než padesáti poslanci k námitce podle § 90 odst. 3 zákona o jednacím řádu naší Poslanecké sněmovny proti návrhu na projednání tohoto návrhu zákona o silniční dopravě podle postupu podle § 90 odst. 2. To znamená, že tento návrh nemůžeme projednat tím způsobem, že bychom ho schválili v prvém čtení. Znamená to, že otevřeme běžnou obecnou rozpravu a prvého přihlášeného v ní vítám.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovoluji si upozornit na některé nedostatky stávajícího zákona, které třeba přímo nesouvisí s tím, co tady bylo předneseno, ale domnívám se, že je nutné, aby to tady zaznělo.

Zákon v současné podobě a znění § 12 neumožňuje udělení licence jinému dopravci v případě, že přepravní potřeby, přepravní spojení jsou zajištěny provozem jiné veřejné dopravy. Je tak zcela vyloučena soutěž pro další dopravce. Většina okresních úřadů vydala licence na dobu deseti let, většinou do roku 2010. Konkurence v autobusové dopravě v krajích je tak zcela vyloučena.

Stejně tak v § 19 se rozlišuje dopravní obslužnost na základní a ostatní. Z pohledu připravovaného zákona o standardizaci veřejných služeb se domnívám, že by měla být jediná dopravní obslužnost v regionu, která bude obsahovat standardy včetně jednotného a transparentního způsobu financování veřejné dopravy.

Nedělám závěr z toho vystoupení a ani nedávám návrh na pozměňovací návrh, ale chci na to upozornit, že bude zřejmě nutné v nejbližší době připravit nový zákon o silniční dopravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Hovorkovi za jeho vystoupení. Ptám se, jestli má někdo další zájem vystoupit. Ano, pan kolega Hojda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, je zde předložen návrh novely zákona o silniční dopravě, který si myslím, má určité opodstatnění právě v té situaci, jaká nastala po povodních a tak, jak uváděl i předkladatel.

Já osobně si myslím, že je zapotřebí sledovat ty potřeby, které mají naši podnikatelé, a v tomto momentě se to týká právě otázky odsunutí termínu platnosti prokázání finanční způsobilosti právě pro dopravce v České republice. Já si myslím, že tak jak byl navrhován zákon podle § 90, je celkem dobře, že jsme od toho ustoupili, že zde byla blokace.

Navrhoval bych a navrhuji, aby došlo v případě, že projde do dalšího čtení, aby došlo ke zkrácení, a to na pět dnů, tak jak jsme se již několikrát dohodli u ostatních zákonů. Osobně bych podpořil zejména právě oddálení prokázání této finanční způsobilosti, protože změna a přechod státní správy na pověřené městské úřady a na krajské úřady právě v tomto období a v období po povodních je velice komplikovaná. Je zapotřebí si uvědomit, že naši dopravci po vstupu do Evropské unie budou mít ještě určité omezené možnosti zejména v podnikání na cizím státním území, zejména v SRN, Rakousku. A je zapotřebí, aby měli možnost se do roku 2004, pokud vstoupíme, připravit tak, aby byli konkurenceschopní. Já beru v potaz to, co zde bylo řečeno, že měli dostatek času na to, aby se připravili do té vlastní finanční způsobilosti, ale uvědomme si, jaké je naše hospodářství, jaké jsou problémy.

Myslím si, že tento návrh není návrhem těch, kteří by prokazovali, že jsou v některých momentech slabí a že ustupují, ale myslím si, že to je návrh těch, kteří chtějí pomoc. (Ve sněmovně je značný hluk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Hojdovi. Opravdu bych žádal sněmovnu jak na levé, tak v pravé části sněmovny o klid.

O slovo se přihlásil zástupce navrhovatelů pan Karel Sehoř. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Sehoř: Dámy a pánové, já bych měl dvě připomínky. Jedna se týká toho, že nejde o ty konkrétní, nebo aspoň já jsem nemluvil o těch konkrétních podnikatelích, že by ti trvali na tom, že chtějí odložit finanční způsobilost. Jestli jste mě poslouchali a poslouchal pan zpravodaj, já jsem mluvil o tom, že ta agenda se velmi těžce bude zvládat na krajských úřadech. To je rozdíl. Na krajských úřadech se může stát, že pokud nevyřídí v termínu průkaz o finanční způsobilosti, můžou vznikat škody a soudní žaloby podnikatelů. Čili to bych chtěl osvětlit.

Druhá věc je, že vítám návrh pana poslance Hojdy. Pokud již tento návrh nebudeme moci projednat ve zrychleném projednávání, aby bylo možné jej projednat ještě na této schůzi, a to není asi možné, protože pokud by se tak nestalo, tak ten návrh prakticky ztrácí svůj význam. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já děkuji panu Karlu Sehořovi a ptám se, kdo další má zájem vystoupit v rozpravě. Nikoho nevidím a obecnou rozpravu končím.

Nyní se ptám zástupce navrhovatele, resp. zpravodaje, jestli má zájem vystoupit se závěrečným slovem. Ani jeden nemá zájem.

Byla ukončena obecná rozprava. Je zřejmé, že vzhledem k blokaci podle § 90 odst. 3 nemůžeme projednat zákon ve zkráceném jednání, a proto bych prosil pana zpravodaje, aby uvedl jednotlivé návrhy, které máme k hlasování.

 

Poslanec Jaromír Schling: Pane předsedající, dámy a pánové, k hlasování máme dva návrhy maximálně. Nejdříve návrh na zamítnutí. Pokud by prošel, tak bude projednání bodu ukončeno. Pokud by zamítnutí neprošlo, budeme hlasovat ještě o zkrácení lhůty a o přikázání výboru. Takže nejdříve návrh na zamítnutí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Vzhledem k tomu, že je tady návrh na zamítnutí, je potřeba, abychom se dohodli. Všechny jsem vás odhlásil a prosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami.

Budeme hlasovat o návrhu zpravodaje na zamítnutí předloženého návrhu zákona. Věřím, že všichni, kteří chtějí hlasovat, jsou tady přítomni.

 

Zahajuji hlasování číslo 80 a ptám se, kdo je pro zamítnutí. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 80 pro bylo 57, proti 83. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP