(14.10 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Evžen Snítilý.

 

Poslanec Evžen Snítilý: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, jde, jak řekl již pan ministr, skutečně vyloženě o věcnou krátkou novelku, kterou si vlastně vynutilo přijetí jiného zákona.

Myslím si, že v této době je pouze na rozhodnutí sněmovny, jestliže pan ministr avizoval snahu výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, se tímto zákonem zabývat, zda rozhodne, jestli budeme postupovat podle § 90, nebo zda rozhodne jinak.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Otevírám nyní rozpravu, do které mám jednu písemnou přihlášku, a to pana poslance Tomáše Kvapila, kterému uděluji slovo.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové. Dovolte mi, abych nejprve upřesnil důvod předložení tohoto poměrně krátkého návrhu zákona. Tím důvodem ani tak není ukončení činnosti okresních úřadů na Silvestra tohoto roku, ale to, že od roku 1990 právě souhlasy s výpověďmi nájmů nebytových prostor dávaly obce a bylo to dosud v přenesené působnosti.

V roce 2000 jsme přijali nový zákon o obcích, který v témže roce nabyl účinnosti, a v tomto zákoně se praví, že pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, má se automaticky za to, že jde o působnost samostatnou. V příslušném ustanovení byla dána dvouletá lhůta, aby zvláštní zákony mohly být upraveny a v nich tedy přímo stanoveno, zda se jedná o působnost přenesenou, nebo samostatnou. Tato dvouletá lhůta uplyne v letošním roce. Je tudíž na místě se některými těmito normami zabývat .

Musím říci, že mě trošku překvapuje, že dostáváme tento návrh zákona z vlády více nebo později než za pět minut dvanáct, ale nezbývá než s tím něco udělat.

To, že tento návrh je podáván řekl bych těsně před koncem roku 2002, kdy tato lhůta vyprší, je zřejmě i příčinou toho, že tento návrh není důsledný. V zákonu č. 116/1990 Sb. v § 4 je také zakotven institut "přikázání nájemce". A ten podle zvláštního zákona k provedení tohoto paragrafu je svěřen do působnosti místních národních výborů, potažmo tedy obcí. A i v tomto případě je nutné rozhodnout, zda půjde o přenesenou působnost, nebo působnost samostatnou.

Tolik tedy k návrhu.

Domnívám se, stejně jak už zde řekli jak pan zpravodaj, tak pan ministr, že by bylo vhodné příslušný paragraf zákona č. 116/1990 Sb. zrušit, že by bylo na místě zrušit i § 4 o přikazování nájemce ze strany veřejné správy majitelům nemovitostí nebo této možnosti. Mám za to, že je nutné se vypořádat s oběma těmito paragrafy a dokonce i se zákonem č. 124/1990 Sb., který tedy § 4 provádí.

Proto nepodporuji, abychom tento zákon projednali podle § 90 odst. 2, ale aby byl v řádném režimu, tedy druhého i třetího čtení, postoupen výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, který se dnes sejde a je připraven tento návrh zákona projednat.

Na závěr obecné rozpravy bych pak chtěl také navrhnout zkrácení lhůty na projednávání předloženého tisku, a to na pět dnů, aby druhé a třetí čtení mohlo proběhnout ještě na této schůzi. Důvodem je to, že Poslanecká sněmovna a stejně tak Senát se tímto problémem musí vypořádat do konce letošního roku.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Musím zareagovat na vaše vystoupení. Možnost neprojednání tohoto návrhu zákona podle § 90 umožňuje pouze příslušné veto, které může zaznít, resp. další procedura. Bylo by potřebné, abychom se k ní samozřejmě dostali.

Kdo se dále hlásí do rozpravy? Nikdo se nehlásí. Obecnou rozpravu tedy končím.

Chci se zeptat pana ministra, zda chce reagovat na vystoupení v rozpravě. (Nechce.) Nikoliv, pan zpravodaj také ne.

Kolegyně a kolegové, vzhledem k tomu, že bylo navrženo projednávat návrh zákona podle § 90 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a nebylo podáno veto proti tomuto projednávání, dostáváme se k hlasování o tom, kdy budeme rozhodovat - zda budeme pokračovat tak, aby s návrhem zákona byl vysloven souhlas již v prvém čtení, či nikoliv.

Prosím, abyste se všichni zaregistrovali svými identifikačními kartami. Přikročíme k hlasování.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku č. 70 tak, aby s ním mohl vysloven souhlas již v prvém čtení."

 

Zahájil jsem hlasování číslo 98 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 145 pro 5, proti 120.

 

Teď již rozumím jistotě pana poslance Kvapila. Já jsem se domníval, že by bylo dobré nejprve toto hlasování předjednat, ale zřejmě se tak již stalo předtím. Znamená to tedy, že návrh projednávat tento návrh zákona v tzv. zrychleném režimu nebyl schválen.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP