(Jednání pokračovalo ve 14.05 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, prosím, abyste se dostavili do jednacího sálu. Budeme pokračovat v odpolední části dnešního jednání 6. schůze Poslanecké sněmovny. Pro vaši informaci sděluji, že v tuto chvíli máme před sebou projednávání bodu č. 27, poté bude následovat blok smluv, nejprve bod 30, což je úmluva Mezinárodní organizace práce, druhé čtení, nicméně poté blok smluv, které jsou zde řazeny v rámci čtení prvního.

 

Prvním bodem, tak jak jsem již avizoval, dnešního odpoledního jednání je bod

 

27.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 116/1990 Sb.,
o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 70/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

Upozorňuji všechny přítomné i nepřítomné, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení.

Z pověření vlády tento návrh zákona uvede ministr pro místní rozvoj Pavel Němec. Prosím.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Pavel Němec: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych přednesl návrh novely zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor, který předkládá vláda. Tato navrhovaná novela je velmi úsporná, velmi krátká. Ta novelizační norma je vlastně o jedné větě, kde se slova "návrh národního výboru" nahrazují slovy "obecního úřadu vydaném v přenesené působnosti".

O co vlastně jde? Jde o to, že stávající znění zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor předepisuje u určitých nájemních smluv, které se týkají služeb zdravotnických, sociálních, spojů, zabezpečení činnosti politických stran, pracovišť základního výzkumu, umělecké činnosti, divadelní, koncertní, osvětové činnosti a podobně, tak v těchto případech předepisují pro výpověď z nájmu předchozí souhlas tehdy národního výboru, nyní okresního úřadu. A vláda byla v situaci, kdy k 1. lednu 2003 končí činnost okresních úřadů. Bylo tedy třeba reagovat na situaci, kdy právní norma stanoví kompetenci okresních úřadů k jakési činnosti, v případě tohoto zákona k vyslovování souhlasu s výpovědí z nájmu nebytových prostor a na druhé straně k 1. lednu 2003 činnost okresních úřadů končí.

Ve vládě byla diskuse ve dvou rovinách. V jedné rovině o tom, že je třeba vyřešit stav, kdy k 1. lednu 2003 nebudou fungovat okresní úřady, a samozřejmě, že ve vládě i zazněly názory, které hovořily o tom, zda vůbec nepřehodnotit toto ustanovení, zda už není v současné době nadbytečné, zda není mrtvou normou. Vláda se rozhodla tuto debatu oddělit právě z hlediska časové naléhavosti. Ta časová naléhavost, jak znovu opakuji, souvisí s ukončením činnosti okresních úřadů a do Poslanecké sněmovny se žádostí o projednání podle § 90 odst. 2, tedy v jednom čtení, předložit vlastně jenom technickou změnu, která přímo vyplývá z toho, že od 1. ledna 2003 okresní úřady nebudou fungovat.

Vláda měla za to, že není vhodné v tomto krátkém časovém okamžiku navrhovat Poslanecké sněmovně nějakou změnu věcnou, tedy například to, aby toto ustanovení se vypustilo, protože postup podle § 90 odst. 2 považujeme za vhodné využívat v těch případech, kdy se jedná skutečně o právní úpravu vynucenou a právní úpravu řekněme technického rázu. Nicméně já mám signály od řady členů výboru pro regionální rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, že by tento výbor rád projednal tento návrh zákona s tím, že by zvážil, zda toto ustanovení, které vyžaduje předchozí souhlas před podáním výpovědi z nájmu nebytových prostor u těch určitých činností, že by přehodnotil, zda vůbec toto ustanovení má na příště smysl.

Výbor pro regionální rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí přislíbil, že se k této věci připravil sejít dnes v 16 hodin a přizpůsobit projednávání ve výboru tak, aby tento návrh zákona se zkrácením lhůty pro projednání mohl být ve druhém a třetím čtení doprojednán ještě na této schůzi sněmovny. Já si myslím, že to je také postup možný, který sleduje původní cíl vlády, kterým bylo vyřešit situaci, kdy k 1. 1. 2003 nebudou existovat okresní úřady.

Za této situace nelpím na tom, aby sněmovna postupovala ve zkráceném jednání podle § 90 odst. 2, ovšem budu velmi rád, pokud výbor bude postupovat tak, jak avizoval, tedy že bude schopen tuto normu projednat tak, aby mohla být doprojednána včetně třetího čtení na této schůzi Poslanecké sněmovny. Myslím si, že Poslanecká sněmovna samozřejmě má právo i v té krátké době, kterou si stanoví, přijmout věcné změny. Nicméně vláda šla pouze tím, že navrhovala Poslanecké sněmovně změnu vynucenou, resp. technickou, a nechtěla na Poslaneckou sněmovnu přenášet rozhodování věcného charakteru v krátkém časovém úseku.

V tuto chvíli vám, dámy a pánové, děkuji za pozornost a jsem připraven reagovat na vaše podněty, které vzejdou z rozpravy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP