(Jednání pokračovalo v 11.57 hodin.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přestávka určená k dopracování návrhu usnesení skončila. Prosím, abyste se posadili, abychom mohli pokračovat v jednání.

Doufám, že pan zpravodaj mohl zkompletovat všechny náměty, které k návrhu usnesení byly předneseny, a proto ho prosím, aby přednesl definitivní návrh usnesení, jak vyplynul z přednesených připomínek.

 

Poslanec Milan Urban: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, projednal jsem se všemi navrhovateli konečné znění usnesení, které bych chtěl teď Poslanecké sněmovně předložit. Chtěl bych připomenout, že jsem akceptoval všechny návrhy, které zde byly předneseny.

Konečný text návrhu usnesení Poslanecké sněmovny, který navrhuji tedy zní:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky děkuje Hasičskému záchrannému sboru České republiky, Policii České republiky, Armádě České republiky, sdružením dobrovolných hasičů, členům krizových štábů na všech úrovních, zdravotnické službě, členům profesionálních i dobrovolných týmů, včetně zahraničních, a všem občanům, kteří se podíleli a podílejí na záchranných pracích a na odstraňování následků katastrofálních povodní."

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji za tento text.

 

Budeme o tomto návrhu hlasovat tak, jak jsme ho vyslechli.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tímto navrženým textem. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 6 z přítomných 174 poslanců 169 se vyslovilo pro, nikdo nebyl proti. Návrh usnesení byl přijat.

 

Děkuji zpravodaji a končím projednávání tohoto bodu.

Nyní bychom přešli k dalším bodům našeho programu. Chtěl bych navrhnout postup, který souvisí s tím, že v diskusi o návrhu programu dnešní schůze bylo navrženo, abychom sloučili obecnou rozpravu ke všem těmto bodům. Budeme tedy muset postupovat po krocích, a to tak, že nejdříve musíme rozhodnout o tom, jestli povedeme zkrácené řízení u navržených novel, s tím, že hlasování o zkráceném řízení můžeme provést u všech novel najednou.

Takže to, co můžeme bez problémů nejdříve provést, je to, že můžeme nejdříve odhlasovat souhlas se sloučením hlasování o zkrácení u všech novel najednou. Pokud nejsou námitky proti tomu, abychom toto odhlasovali nejdříve, dám o tom hlasovat.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zkrácené řízení u všech těchto novel najednou. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 7 z přítomných 176 pro hlasovalo 171 poslanců, proti nikdo. Odhlasovali jsme tedy zkrácené řízení pro všechny předkládané novely zákonů.

 

Nyní bych vám chtěl říci, že v tuto chvíli není možné hlasovat o sloučení obecné rozpravy pro všechny tyto body, a to proto, že nevíme, pro které novely obecná rozprava vůbec bude vedena. Například u jednoho usnesení výboru máme totiž návrh, aby se obecná rozprava nevedla vůbec. To je rozhodnutí, které může Poslanecká sněmovna zvrátit, a my můžeme odhlasovat, že obecnou rozpravu i u tohoto bodu povedeme. Nicméně musíme nejdřív rozhodnout u každého bodu zvlášť, zda o něm vůbec obecnou rozpravu povedeme. Až to uděláme u všech čtyř bodů, budeme vědět, jakou rozpravu ke kterým bodům můžeme sloučit.

Proto navrhuji takový postup, abychom nejdříve vyslechli všechny navrhovatele a zpravodaje a na závěr každého takového vystoupení navrhovatele a zpravodaje abychom rozhodli, zda k tomuto bodu povedeme, nebo nepovedeme obecnou rozpravu. Z toho pak dostaneme výsledek a počet obecných rozprav, které budeme moci sloučit.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP