(18.10 hodin)

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu. 10. prosince loňského roku dovršil věku 65 let člen Nejvyššího kontrolního úřadu pan Zdeněk Smělík a tímto dnem se uvolnilo jedno místo člena Nejvyššího kontrolního úřadu. V souladu se zákonem o NKÚ předložil prezident NKÚ dne 21. ledna t. r. návrh na volbu paní Zdeňky Profeldové členkou NKÚ. Rozpočtový výbor tento návrh projednal 31. ledna letošního roku a konstatoval, že kandidátka splňuje všechny náležitosti podle § 12 zákona o NKÚ. 25. února byl tento návrh rozeslán všem poslaneckým klubům.

Jedná se o volbu jednoho člena NKÚ, který se ujme funkce po složení slibu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny.

Způsob volby zvláštní zákon nestanoví. Volební komise navrhuje, tak jak je tradicí v těchto volbách, volbu tajnou. Hlasovací lístky jsou připraveny.

Prosím vás, pane předsedající, o zahájení rozpravy k navržené kandidátce a ke způsobu volby.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane předsedo. Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

 

Je předložen návrh volební komise, abychom schválili tajnou volbu. O tomto návrhu nechám neprodleně hlasovat.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 523 z přítomných 155 poslanců 133 pro, jeden proti. Návrh byl přijat.

 

Přerušuji projednávání tohoto bodu, abychom mohli přistoupit k dalším volebním bodům a projednat takto celý blok voleb.

 

Dalším bodem je

 

130.
Návrh na volbu členů prezidia Pozemkového fondu České republiky

 

Prosím opět, aby se slova ujal předseda volební komise poslanec Jan Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Dámy a pánové, dne 3. dubna skončí funkční období členům prezidia Pozemkového fondu České republiky, a to Martinu Kocourkovi a Stanislavu Kozákovi. V souladu se zákonem o Pozemkovém fondu vláda České republiky předložila 12. února 2002 návrh na volbu poslance Martina Kocourka a poslance Václava Grünera za členy prezidia Pozemkového fondu České republiky. Návrh byl zaslán 25. února na vědomí všem poslaneckým klubům.

Jedná se o volbu dvou členů prezidia Pozemkového fondu, jejichž pětileté funkční období započne dnem 4. dubna 2002.

Zvláštní zákon stanoví tajnou volbu. Volební lístky jsou připraveny.

Prosím vás, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu k navrženým kandidátům.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane předsedo. Loučím se s předsedou NKÚ panem Voleníkem.

Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Budeme hlasovat o návrhu na tajné hlasování. Zahajuji hlasování. (Protestní hlasy ze sálu.) Já se omlouvám, v prezidiálce mám poznámku, že máme hlasovat o tajné volbě. Považuji toto hlasování za zmatečné a ruším je.

Přerušuji projednávání tohoto bodu.

 

Projednáme další volební bod, kterým je

 

131.
Návrh na volbu členů Dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky

 

Prosím pana předsedu Jana Vidíma, aby se ujal slova.

 

Poslanec Jan Vidím: Dámy a pánové, 1. dubna letošního roku skončí pětileté funkční období čtyřem členům Dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky, a to Věnceslavu Lukášovi, Františku Novákovi, Jaroslavu Palasovi a Pavlu Peškovi.

Ve stanovené lhůtě jsme obdrželi od poslaneckých klubů následující návrhy: Ludmila Brynychová - KSČM, Jiří Drda - ODS, Jan Grůza - KDU-ČSL, Pavel Pešek - US, Olga Sehnalová - ČSSD. Návrhy byly zaslány všem poslaneckým klubům 12. března na vědomí.

Jedná se o volbu čtyř členů dozorčí rady Pozemkového fondu, a to na pětileté funkční období, které započne 2. dubna 2002.

Způsob volby zvláštní zákon nestanoví. Volební komise navrhuje volbu tajnou. Hlasovací lístky jsou připraveny.

Prosím vás, pane předsedající, o zahájení rozpravy k navrženým kandidátům a ke způsobu volby.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane předsedo. Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

 

Budeme hlasovat o návrhu na tajnou volbu.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 525 z přítomných 155 poslanců 127 pro, 2 proti. Návrh byl přijat.

 

Přerušuji projednávání tohoto bodu.

 

Přistoupíme k projednání bodu

 

132.
Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře

 

Prosím předsedu volební komise Jana Vidíma.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Dámy a pánové, dne 11. února 2002 předseda Poslanecké sněmovny obdržel dopis od předsedy Rady České tiskové kanceláře, ve kterém oznámil, že Rada České tiskové kanceláře vzala 7. února tohoto roku na vědomí rezignaci svého člena, a to Martina Přibáně, ke dni 8. února. Současně předseda Rady České tiskové kanceláře požádal o dovolbu člena Rady České tiskové kanceláře.

Ve stanovené lhůtě jsme od poslaneckých klubů obdrželi tyto návrhy: Petra Svobodová - KSČM, Tomáš Vrba - US. 12. března byly tyto návrhy zaslány na vědomí všem poslaneckým klubům.

Jedná se o volbu jednoho člena Rady České tiskové kanceláře na pětileté funkční období, které započne dnem zvolení.

Způsob volby zvláštní zákon nestanoví a volební komise navrhuje volbu tajnou. Hlasovací lístky jsou připraveny.

Pane předsedající, prosím, otevřete rozpravu k navrženým kandidátům a ke způsobu volby.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Vzhledem k tomu, že se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

 

Budeme hlasovat o návrhu volební komise na tajnou volbu.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 526 z přítomných 155 poslanců 122 pro, 3 proti. Návrh byl přijat.

 

Přerušuji projednávání tohoto bodu.

 

Přistoupíme k projednání dalšího bodu, kterým je

 

133.
Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu

 

Prosím opět předsedu volební komise poslance Vidíma, aby se ujal slova.

 

Poslanec Jan Vidím: Dámy a pánové, jedná se o orgán Dozorčí rady Vinařského fondu, který byl nově zřízen novelou zákona o vinohradnictví a vinařství, která nabyla účinnosti 10. března letošního roku.

Ve stanovené lhůtě jsme od poslaneckých klubů obdrželi následující návrhy: Václav Grulich - ČSSD, Josef Kaňa - KDU-ČSL, Pavel Kováčik - KSČM, Ladislav Skopal - ČSSD, Pavel Suchánek - ODS, Stanislav Vyskočil - US a Milan Zuna - ODS. 12. března byly tyto návrhy odeslány všem poslaneckým klubům.

Jedná se o volbu sedmi členů Dozorčí rady Vinařského fondu na čtyřleté funkční období, které zvoleným započne dnem zvolení.

Způsob hlasování zvláštní zákon nestanoví. Volební komise navrhuje volbu tajnou. Hlasovací lístky jsou připraveny.

Pane předsedající, otevřete prosím rozpravu ke kandidátům a ke způsobu volby.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Otevírám rozpravu k navrženým kandidátům i ke způsobu volby a táži se, kdo se do ní hlásí. Nehlásí se nikdo, rozpravu uzavírám.

 

Budeme hlasovat o návrhu volební komise na tajné hlasování.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 527 z přítomných 153 poslanců 113 pro, 4 proti. Návrh byl přijat.

 

Přerušuji projednávání tohoto bodu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP