(12.20 hodin)
(pokračuje Matulka)

Víte, že nejprve to bylo vlastním návrhem zákona o zjednodušení řízení u orgánů veřejné správy, posléze při minulém projednávání správního řádu pozměňovacím návrhem. Když se podíváte do nyní projednávaného tisku, dáte za pravdu kolegovi Bendovi, který upozorňuje na to, že se v ústavně právním výboru poněkud podařilo skutečně tento vztah vyřešit, podle mého názoru však nikoli dostatečně. Má představa o tom, jak by měl vypadat vztah občan - úředník, je ještě poněkud jiná. Proto jsem se přihlásil s pozměňovacím návrhem, ve kterém navrhuji nové znění § 4 navrhovaného správního řádu.

Nové znění § 4 by bylo toto:

"Odst. 1. Správní úřad postupuje tak, aby veškeré jeho správní akty, stanoviska, vyjádření a veškeré další úkony vycházely ze spolehlivě zjištěného skutkového stavu a aby byly v souladu s požadavky § 3."

Odstavec 2 navrhuji v tomto znění: "Při přípravě svého rozhodnutí a zjišťování skutkového stavu si správní úřad potřebné podklady obstarává sám či v součinnosti s jinými správními úřady. Součinnost dotčených osob přitom může vyžadovat jen tehdy, stanoví-li tak zákon a není-li možné bez součinnosti dotčených osob podklady získat."

Nebudu se zdržovat příliš dlouhým zdůvodňováním, neboť už jsem to zdůvodňoval několikrát jak ve výboru, tak ve sněmovně. Jen prostě stále trvám na svém, neboť si myslím, že takto mnou předložené znění § 4 je správné. Musím říci, že pro mě osobně je i velkým hlasovacím limitem.

Ještě mi dovolte podat jeden návrh kromě tohoto pozměňovacího návrhu. Domnívám se - a rád bych se ubezpečil, že při minulém hlasování všichni poslanci dobře věděli, o čem hlasují - že řadě poslanců možná nebyly zřejmé veškeré skutečnosti a že jim možná došly až několik vteřin po hlasování. Proto i nyní v podrobné rozpravě dávám návrh na zamítnutí tohoto sněmovního tisku. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan poslanec Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, vážení páni ministři, vážené dámy, vážení pánové, navrhnu dvě změny. Fakticky návrat k původnímu stavu vládního návrhu, který ústavně právní výbor doposud při svém jednání pozměnil.

První se týká § 37 odst. 2, kam navrhuji za dosavadní text projednávaného tisku 1142 odst. 1 doplnit onu druhou část věty, to znamená, že dosavadní text by skončil středníkem a následovala by věta "nemohou však nakládat s předmětem řízení a mají jen ta procesní práva, která se týkají té části předmětu řízení, jež se jich přímo dotýká".

Je to spor, který běží od počátku při jednání kolem právního řádu, zda každý, kdo se ze sebebezvýznamnějšího důvodu stane účastníkem řízení, má veškerá práva, nebo zda má nakládat jen s těmi částmi řízení a s těmi částmi procesu, které se týkají jím deklarovaných zájmů a jím deklarovaných otázek, které má. Pokládám to za naprosto zásadní. Pokud by tato změna neprošla, obávám se, že se fakticky vracíme do dnešního stavu, kdy stačí se stát účastníkem řízení, a zastavím téměř každé řízení. Pokud přecházíme na fakticky pětistupňový model, pak je zcela evidentní, že některé složitější stavby už nebudou moci být nikdy dokončeny. Pokud tuto změnu neuděláme, výrazně se kloním k tomu, prostě správní řád neschválit.

Druhá změna se týká § 113 a vychází z podobné problematiky, kde byl opět usnesením ústavně právního výboru vypuštěn dosavadní odst. 2, který navrhuji tam vrátit zpět. Ostatní odstavce by se samozřejmě přečíslovaly.

Odstavec druhý ve znění: "Účastníci uvedení v § 37 odst. 2 mají právo podat odvolání pouze z důvodu, pro který jsou účastníky. Tento důvod musí být v odvolání uveden. Pokud podají odvolání též z jiného důvodu, pohlíží se v tom rozsahu na jejich odvolání jako na procesní stížnost."

Jedná se o stejný problém. Stanu se účastníkem řízení kvůli problematice hlučnosti stavby a pak mám možnost podat odvolání proti řízení např. o požární bezpečnosti nebo vodohospodářské ochraně nebo desítkách jiných věcí. Myslím si, že to je zase chybné. Pokud jsem se stal účastníkem řízení z nějakého důvodu, mám mít možnost prodlužovat proces a hájit svá práva jen v rozsahu zájmů, které jsem deklaroval, že chci hájit, nikoli v rozsahu obecné představy, že je třeba takové řízení zastavit.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Jako poslední písemně přihlášená je poslankyně Dundáčková.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, navrhuji doplnění části 39 - změna občanského soudního řádu, o další bod tohoto znění. V § 175a odst. 1 se za slovo "obvodu" vkládá čárka a slova "jméno, příjmení a bydliště, popř. firmu nebo název a sídlo vypravitele pohřbu".

V návaznosti na podání tohoto návrhu, který se týká zavedení povinnosti oznamovat vypravitele pohřbu, navrhuji ještě změnu zákona o pohřebnictví, to znamená doplnění další části, v tomto případě části 42 - změna zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, tohoto znění:

V § 7 odst. 1 se vkládá nové písmeno d), které zní: "d) sdělit matričnímu úřadu jméno, příjmení a bydliště, popř. firmu nebo název a sídlo osoby, která sjednala pohřbení".

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena e) a f).

Jedná se o drobnou legislativní změnu, která znamená zjednodušení dědického řízení a zkrácení řízení jako takového, které ve skutečnosti vede i ke snížení nákladů pro dědice a ke snížení zátěže pro soudy a notářství.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Poslanec Koudelka.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Podávám tyto pozměňovací návrhy.

1. V § 85 odst. 3 se slova "za podmínek uvedených v § 136 odst. 1 písm. d) nebo snížit" nahrazují slovy "nebo snížit, je-li to ve veřejném zájmu a pokud tím nemůže být způsobena žádnému z účastníků újma".

2. V § 108 odst. 1 větě první se čárka nahrazuje středníkem a za slovo "a to" se vkládají slova "lze vydat".

3. Část 41 § 221, změna zákona o územních finančních orgánech, se zrušuje.

Ostatní části a paragrafy se přečíslují. Dále za dosavadní část 43 se vkládá nová část, která zní: "Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě. Zákon č. 61/88 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 425/90 Sb., zákona č. 542/91 Sb., zákona č. 169/93 Sb., zákona č. 128/99 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb. a zákona č. 315/2001 Sb., se mění takto: V § 46 se slova "správní řád se nevztahuje" nahrazují slovy, která včetně poznámky pod čarou č. 21 znějí: "ustanovení správního řádu o vymáhání správního aktu se nevztahují". Poznámka pod čarou č. 21 zní: "Část druhá správního řádu."

Dále měním část 41, změna zákona o územních finančních orgánech, tak, že se vypouštějí slova "s výjimkou pokut ukládaných obcemi".

***
Přihlásit/registrovat se do ISP