(12.10 hodin)
(pokračuje Benda)

Toto je formulace, která je řekněme jen v obecné rovině. Doplňuje ji a řekl bych, že vyjasňuje, je to formulace nová, § 4 odst. 2: Jestliže je podle zákona povinna podklady osvědčující právní skutečnost předložit dotčená osoba a jde-li o podklady, které je třeba obstarat u některého správního úřadu, obstará je správní úřad na požádání dotčené osoby."

Obě tyto změny jsou změny, se kterými ministerstvo velmi polemizovalo, mělo velký problém, ač v úplném závěru jednání nakonec řeklo, že je možné takové změny schválit. Myslím, že je potřeba na ně upozornit, a mrzí mě, že tady je tak málo členů vlády, kteří jsou fakticky za činnost správních orgánů zodpovědní, protože by měly znamenat zásadní průlom do vnímání správního úřadu. Nikoliv že každý občan musí stále obíhat sto padesát razítek, potvrzení a formulářů, ale že opravdu, přijdu-li na úřad, který - a je v jeho moci si u jiných správních úřadů podklady vyžádat, tak musí učinit na mé požádání, nikoliv že ty ostatní správní úřady budu obíhat. To je podle mě změna, která stojí snad za to, abych tady teď strašlivě neprotestoval proti způsobu ohýbání jednacího řádu, ke kterému dochází, a k začleňování nové materie.

Myslím si, a říkal jsem to na minulém plénu, že v souvislosti se správním řízením soudním připravila vláda příliš složité normy, které hrozí tím, že složitější řízení budou neukončitelná, a vzhledem ke změnám, které ještě přijal ústavně právní výbor na své minulé schůzi, tj. změnám rozšiřujícím právo účastníků, myslím, že by opravdu mohlo dojít k situaci, že některá řízení budou neukončitelná.

Proto v podrobné rozpravě navrhnu návrat zpět k vládnímu návrhu zákona v oněch právech účastníků, protože si myslím, že když už se dělá fakticky pětistupňové řízení, že by mělo být zcela jasné, kdo a jaké přesně pravomoci a kompetence hájit svá práva má, aby se řízení neprotahovalo donekonečna. Ale chtěl jsem na tyto změny upozornit a pevně věřím, že nikdo z představitelů vládní strany nevstane a nenavrhne je opět vypustit, aby úřady byly nad námi pány.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan poslanec Matulka.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Dámy a pánové, jistě si vzpomínáte, že již při schvalování programu schůze a později jsem se pokoušel vyřadit tento bod vůbec z programu schůze. Snažil jsem se zapůsobit na vládu, resp. na ministra vnitra, aby zvážili logický proces, to znamená, aby vzali zpět tisk 1142, protože na minulé schůzi nebyl schválen touto sněmovnou, nebyl přijat správní řád.

To, co nyní na stole máme k projednání, je de facto opět správní řád, mírně upravený ústavně právním výborem. Kolega Benda použil termínu ohýbání jednacího řádu. Myslím si, že kolega Benda, jak je jemu vlastní, hovořil velmi zdvořile v tomto případě. To je příliš jemný výraz na to, o co se tady jedná. O pouhé ohýbání jednacího řádu se ani zdaleka nejedná. Použil bych ostřejšího výrazu. Poté co byla vláda neúspěšná s návrhem správního řádu v této sněmovně, tak mi připadá ho tam obloukem tímto způsobem vrátit jako jednání sprosté.

Navíc mám vysokou pochybnost nejenom o ohýbání jednacího řádu, ale vůbec o ústavnosti takovéhoto postupu. Protože jestliže nám ústava praví něco o tom, že návrhy zákonů se podávají Poslanecké sněmovně, tak v tomto případě to pravda nebyla. Tento návrh zákona se podal jako jeden z pozměňovacích návrhů výboru, a nikoliv sněmovny. Právě na příslušné ustanovení ústavy v tomto duchu navazují a provádějí je ustanovení jednacího řádu, která se týkají postupu před zahájením prvního čtení návrhu zákona, tedy zejména ustanovení povinnosti navrhovatele předložit spolu s návrhem zákona důvodovou zprávu, o povinném postoupení návrhu organizačnímu výboru a postupu předsedy sněmovny při rozhodování o zařazení návrhu zákona do návrhu pořadu nejbližší schůze sněmovny atd. atd.

Vím, že tady správní řád nedávno navrhován byl, ale prostě nebyl schválen. Teď je tu navrhován znovu a bez těch náležitostí, které normální návrh zákona mají doprovázet, bez toho, aby byly dodrženy. Domnívám se, že pokud bychom akceptovali tento nekonvenční postup anebo takové ohýbání jednacího řádu, pokud by dokonce Parlamentem tento návrh zákona prošel, oběma komorami, pak by byl významně napadnutelný u Ústavního soudu právě pro nedodržení ústavnosti v postupu při jeho projednávání.

Z uvedeného důvodu navrhuji samozřejmě zamítnutí v obecné rozpravě ve druhém čtení. Navrhuji zamítnutí, neboť se domnívám, že již jednou Poslanecká sněmovna vyjádřila nevůli správní řád schválit. Druhý důvod uvádím ten a navazuji na to, co řekl pan ministr Gross ve svém úvodním slovu. On se zde odkazoval na reformu veřejné správy. Ano, reforma veřejné správy nás provází touto schůzí sněmovny a víme, jak složitě a v jakých porodních bolestech, s jakými komplikacemi. Je až překvapivé a podle mého názoru nezodpovědné od Ministerstva vnitra a potažmo celé vlády, že právě do takto nepřipraveného procesu, kde každý krok bude do určité míry velikou neznámou, se bude snažit zahajovat se zcela novým kodexem. To je zhoršení přípravy reformy veřejné správy, to není usnadnění jejího zrodu. To je její komplikace. Proto se mi zdá dokonce tak veliké úsilí ministra vnitra o prosazení tohoto návrhu zákona o správním řádu za každou cenu, i proti ústavě a proti jednacímu řádu, dokonce z hlediska selského rozumu, za nelogické.

Velice úpěnlivě vás prosím, vyhovte návrhu na zamítnutí tohoto tisku. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Táži se, zda se někdo další hlásí do obecné rozpravy. Ne-li, obecnou rozpravu končím.

Přilákám zájemce o hlasování.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu poslance Matulky na zamítnutí tohoto návrhu zákona v obecné rozpravě.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 294 z přítomných 141 poslanců 64 pro, 60 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní zahajuji podrobnou rozpravu, do které se jako první opět přihlásil pan poslanec Matulka. Ale pan poslanec Koudelka chce hovořit jako první.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Chci vystoupit jako první v podrobné rozpravě, a to proto, že navrhuji, abychom odhlasovali, že základem projednávání, a tedy i podkladem pro podávání pozměňovacích návrhů bude komplexní pozměňovací návrh, který byl schválen ústavně právním výborem.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 295 z přítomných 145 poslanců pro 85, 27 proti. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní vystoupí poslanec Matulka.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Dámy a pánové, velmi mě mrzí výsledek tohoto hlasování, nicméně musím ho prozatím respektovat.

Pokoušel jsem se v této sněmovně o něco, co už tady zmínil kolega Benda ve svém vystoupení, to znamená o otočení vztahu úředník - občan ve správním řízení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP