(9.50 hodin)

Poslanec Martin Kocourek: Vážený pane předsedající, myslím, že jsme teď vyslechli mnoho dalších pozměňovacích návrhů, a vzhledem k tomu, že příprava podkladů pro třetí čtení bude velmi složitá, tak bych poprosil, zda bych mohl procedurálně navrhnout, aby tento bod byl projednáván jako pevně zařazený 27. března, což je středa třetího jednacího týdne, jako první bod odpoledne, tak abychom s panem ministrem financí Rusnokem získali dostatek času na tento složitý problém.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ano, to je procedurální návrh od pana zpravodaje. Já se pokusím přilákat kolegy a kolegyně do Poslanecké sněmovny. Požádám vás o registraci, protože jsem vás všechny odhlásil, abychom měli potřebné hlasy ke schválení procedurálního návrhu, abychom třetí čtení tohoto návrhu zákona uskutečnili 27. března ve středu jako první bod odpoledního jednání, pokud ještě bude sněmovna zasedat.

Víme všichni, o čem budeme hlasovat. Je to procedurální návrh na pevné zařazení tohoto bodu.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 73 z přítomných 106 poslanců pro 102, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Končím projednávání bodu č. 16.

 

Přistoupíme k dalšímu návrhu, kterým je bod č. 17, a to

 

17.
Vládní návrh zákona o Finanční prokuratuře
/sněmovní tisk 1100/ - druhé čtení

 

Jedná se podle § 92 - 94 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr financí Jiří Rusnok. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr financí ČR Jiří Rusnok: Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, sněmovní tisk 1100 obsahuje návrh legislativní úpravy, která úzce navazuje na loni schválený zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. Pro připomenutí mi dovolte uvést, že po obsahové stránce jde převážně o normu procedurální a organizační, směřující k vytvoření nové instituce. Tato instituce by měla přispět ke zkvalitnění právní stránky hospodaření se státním majetkem u organizačních složek státu a k ochraně majetkových zájmů státu, a to zejména při vystupování jménem státu před soudy a jinými orgány ve věcech týkajících se majetku státu. Současně by tato instituce měla být schopna v rámci své činnosti vstřebat některé majetkoprávní důsledky zániku okresních úřadů v rámci druhé etapy reformy veřejné správy.

Návrhem zákona, poté co prošel prvním čtením, se zabýval rozpočtový výbor a jeho kladné stanovisko je vyjádřeno v příslušném usnesení. V této souvislosti bych chtěl poděkovat za pochopení, které výbor projevil pro dílčí nezbytné úpravy směřující k zajištění souladu s některými dalšími legislativními návrhy souběžně projednávanými sněmovnou. Jmenovitě mám na mysli návrh zákona, který řeší otázky spojené s přenesením působnosti okresních úřadů a jejich zánikem, tedy s tiskem 1160.

Pokud jde o vazby navrhovaného zákona o Finanční prokuratuře na souběžně projednávané návrhy zákonů týkajících se druhé etapy reformy veřejné správy, pak tento sněmovní tisk 1100 bezprostředně navazuje na tuto reformu ve svém § 33, to je paragraf, který se zabývá přechodem příslušnosti hospodaření se zbylým majetkem po okresních úřadech na Finanční prokuraturu. Vypuštění tohoto přechodného ustanovení a jeho případný logický přesun do tisku 1160 nezpůsobí věcné změny v koncepci samotné Finanční prokuratury a její schopnosti zajišťovat své kmenové činnosti.

Působení Finanční prokuratury by co do své povahy a zaměření mělo zčásti navázat na tradici prvorepublikových finančních prokuratur. Tato návaznost vyjádřená v předmětu činnosti Finanční prokuratury koresponduje i s navrženým názvem této staronové instituce. Reminiscence na prokuraturu jako soustavu orgánů vyhledávacího a dozorového typu z období totality není zde na místě. Finanční prokuratura bude sice vybavena v omezené míře i speciálním žalobním oprávněním a procesním postavením obdobným státnímu zastupitelství a její existence a působení se promítne do občanského soudního řádu a zákona o Ústavním soudu. Na druhé straně se v žádném případě nemá jednat o správní úřad.

Nicméně vnímám situaci ve sněmovně a rozumím tomu, že existuje určitá rezistence k navrženému názvu tohoto zákona, a protože mi záleží na obsahu zákona, na funkčnosti této instituce, budu souhlasit s tím, aby došlo k přerušení naší rozpravy ještě před ukončením obecné rozpravy. Moji spolupracovníci a úřad legislativy vlády připravují pozměňovací návrh, který by řešil název tohoto zákona v alternativách. Tento pozměňovací návrh bude připraven dnes do polední přestávky a doporučuji, aby byl v pokračující diskusi ve druhém čtení předložen. Domnívám se, že by bylo škoda vylít dítě i s vaničkou, protože obsah zákona je věcný. Nejsou ve sněmovně podle mých informací proti němu žádné zásadní výhrady, a proto bychom vůči určité antipatii vůči názvu zákona neměli neuváženě tuto normu odsoudit k neúspěchu.

Žádám proto sněmovnu o možnost projednat tuto změnu a doufám, že v procesu předkládání zákona bude tato procedurální změna akceptována po jejím navržení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 1100/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pan Libor Ježek.

 

Poslanec Libor Ježek: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, rozpočtový výbor přijal usnesení, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s tímto návrhem zákona s připomínkami, které jsou uvedeny ve sněmovním tisku 1100/1.

Nicméně z rozpravy v rozpočtovém výboru vyplynulo, že vláda předložila návrh zákona, kde název neodpovídá obsahu, nebo chcete-li, obsah neodpovídá názvu. Vláda ve svém návrhu zákona zřizuje úřad, který v rámci reformy veřejné správy bude spravovat v tuto chvíli zbytkový majetek okresních úřadů, který vláda nemůže nebo nechce převést na obce, kraje či jiné organizační složky státu, a bude jej spravovat se zbytkovými pracovníky těchto okresních úřadů. To samozřejmě nemá nic společného s Finanční prokuraturou a já souhlasím s návrhem pana ministra a v obecné rozpravě přednesu návrh na přerušení projednávání tohoto bodu v obecné rozpravě.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Jako první se hlásí pan zpravodaj Libor Ježek. Já jsem vás už vyzval, pane kolego.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP