(9.40 hodin)
(pokračuje Gongol)

Nyní dva pozměňovací návrhy k článku 4 usnesení rozpočtového výboru.

Nově vložený bod 5 z pozměňovacího návrhu rozpočtového výboru doplnit. Tento bod nově zní: V § 10 odst. 3 se za tečkou doplňuje věta: Přiměřeně postupuje rovněž jiná osoba při vedení části evidence střediska, pokud se jedná o cenné papíry vedené v této části evidence.

A za desáté. Nově vložený bod 7 pozměňovacího návrhu rozpočtového výboru, § 27a odst. 1 nově zní:

Středisko zaregistruje pozastavení výkonu práva též

a) na příkaz emitenta, kdy předává podle § 63 odst. 1 písm. c) výpis z registru emitenta pro účely uplatnění práv spojených se zaknihovaným cenným papírem;

b) na příkaz emitenta, kdy obdrží příkaz provést ve své evidenci změny údajů týkající se znaků zastupitelnosti cenného papíru podle § 2 odst. 1 nebo související se zrušením cenného papíru nebo jeho výměnou;

c) když obdrží zákaz komise podle § 91 a) odst. 1, b) v jiných případech stanovených zákonem.

Všechny pozměňovací návrhy předložím písemně.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Hovořit bude pan poslanec Korbel. Další písemné přihlášky do rozpravy nemám.

 

Poslanec Ladislav Korbel: Vážený pane místopředsedo, vážení kolegové, dovolte mi přednést pozměňovací návrh týkající se financování komise.

Stávající bod 54 zní: "Bod 54. § 28 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 27 zní:

§ 28 Financování Komise:

1. Výdaje na činnost Komise se hradí částečně ze státního rozpočtu a částečně z příjmů Komise. Správní poplatky, úplata za makléřskou zkoušku, poplatek podle věty čtvrté a ostatní příjmy, s výjimkou pokut a jejich příslušenství, jsou příjmy Komise, se kterými Komise hospodaří v běžném roce bez omezení. Nevyčerpané finanční prostředky podle věty druhé se koncem roku převádějí do rezervního fondu. Komise může požadovat na účastnících kapitálového trhu poplatek v rozsahu stanoveném v odstavcích 2 a 3.

2. Obchodník s cennými papíry a zahraniční obchodník s cennými papíry poskytující investiční služby na území ČR prostřednictvím pobočky je povinen zaplatit poplatek ve výši 20 tis. Kč ročně zvýšený o částku odpovídající v Kč 0,0002 % z objemu každého jím uzavřeného nebo obstaraného obchodu s akciemi nebo dluhopisy v příslušném kalendářním roce, který je podle zvláštního právního předpisu povinen vložit do deníku obchodníka s cennými papíry, nejvýše však poplatek ve výši 500 tis. Kč. Osoba provádějící přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem je povinna zaplatit poplatek ve výši 1000 Kč ročně. Organizátor veřejného trhu je povinen zaplatit poplatek ve výši 50 tis. Kč ročně. Osoba provádějící vypořádání obchodů s cennými papíry je povinna zaplatit poplatek ve výši 50 tis. Kč ročně. Investiční společnost je povinna zaplatit poplatek ve výši 10 tis. Kč zvýšený o 2 tis. Kč za každý podílový fond, na který se vztahuje povolení k podnikání na území České republiky, a o 1 tis. Kč za každou odděleně obhospodařovanou část majetku (podfond), na kterou se vztahuje povolení k podnikání na území ČR, ročně. Poplatek placený investiční společností a zahraniční osobou zabývající se kolektivním investováním podle věty páté a šesté se zvýší o částku odpovídající 0,01 % z rozdílu mezi celkovou částkou, za kterou emitovaly cenné papíry na území ČR, a celkovou částkou, za kterou jimi emitované cenné papíry odkoupily na území ČR, pokud je tento rozdíl vyjádřen kladným číslem, nejvýše však na částku 500 tis. Kč. Investiční fond a penzijní fond je povinen zaplatit poplatek ve výši 10 tis. Kč ročně.

3. Emitent registrovaných cenných papírů je povinen zaplatit poplatek ve výši 10 tis. Kč ročně, ledaže jde o poplatníka podle odst. 2

4. Obchodník s cennými papíry, zahraniční obchodník s cennými papíry poskytující investiční služby na území ČR prostřednictvím pobočky, investiční společnost a zahraniční osoba zabývající se kolektivním investováním sdělí Komisi nejpozději do 3 měsíců po skončení příslušného kalendářního roku všechny údaje nezbytné pro výpočet výše poplatku v rozsahu a formě stanovené vyhláškou podle odst. 6.

5. Poplatek je splatný do 1 měsíce po doručení platebního výměru vydaného Komisí. Na vydání platebního výměru, placení a vymáhání poplatků se přiměřeně použijí ustanovení zákona o správě daní a poplatků, odvolání na bod 27 pod čarou.

6. Komise může stanovit vyhláškou podrobnosti plnění povinností podle odst. 2 až 4, zejména může stanovit způsob výpočtu objemu obchodů, ze kterých se vypočte výše poplatku, a rozsah a formu údajů poskytovaných podle odst. 4.

7. Povinnost podle odst. 2 a 3 vzniká bez ohledu na délku období, po kterou byla osoba v příslušném kalendářním roce osobou uvedenou v odst. 2 nebo 3, popřípadě na skutečnost, že toto postavení v průběhu kalendářního roku nebo po jeho skončení pozbyla. Komise může rozhodnout o výjimce z důvodu tvrdosti zákona.

Bod 27 pod čarou: Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 255/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 323/1996 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 218/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb. a zákona č. 271/2001 Sb.

Veškeré pozměňovací návrhy předám písemně předkladateli.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Táži se, kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy. Pan poslanec Miloslav Vlček.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych předložil krátký pozměňovací návrh, a to k zákonu 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 15/2002 Sb., který se mění takto:

V § 19 odst. 4 se na konci doplňuje tato věta: Ustanovení § 3 odst. 2 se v těchto případech nepoužije.

A dále: Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Táži se, kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, podrobnou rozpravu končím.

Dávám šanci se závěrečnými slovy panu ministrovi, pokud hodlá vystoupit. (Ministr Rusnok si nepřál vystoupit.) Není tomu tak.

Předávám slovo zpravodaji panu poslanci Martinu Kocourkovi.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP