(17.10 hodin)

Poslanec Milan Zuna: Omlouvám se, netušil jsem, že přijde tento návrh zákona tak rychle na řadu. (Předsedající: Jsme pružní, pane poslanče.)

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, byl projednán ústavně právním výborem dne 20. února 2002. Po zdůvodnění náměstka ministra spravedlnosti dr. Josefa Baxy, zpravodajské zprávě poslance Milana Zuny a po rozpravě ústavně právní výbor doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh schválila. Dále doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala k tomuto návrhu zákona změny a doplňky ve znění uvedeném v tisku 1102/1. V podrobné rozpravě uvedu dvě legislativně technické úpravy.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Žádnou přihlášku do obecné rozpravy nemám, končím obecnou rozpravu. Zahajuji rozpravu podrobnou, do které jsem obdržela písemnou přihlášku paní poslankyně Parkanové. Paní poslankyně Parkanová má slovo!

 

Poslankyně Vlasta Parkanová: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych předložila pozměňovací návrh. Byl by to návrh, který by se týkal části druhé čl. III, a jednalo by se o změnu zákona o soudech a soudcích. A sice tak, že příloha č. 5 k zákonu č. 6/2002 o soudech a soudcích by se doplnila bodem 3, který by zněl:

"3. Krajský soud České Budějovice, pobočka v Táboře. V obvodu Krajského soudu v Českých Budějovicích se do 31. prosince 2006 zřizuje pobočka v Táboře. Sídlem pobočky je město Tábor."

Článek IV Účinnost se doplňuje tak, že čl. 3 nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Dosavadní čl. 3 a 4 se označují jako čl. 4 a 5.

Velmi stručně tady zmíním debatu, která proběhla v ústavně právním výboru. Jsem ráda, že během času, který uběhl od jednání výboru do jednání tohoto pléna, se postoj ministerstva - jak věřím, bude jistě i potvrzen panem ministrem - změnil, resp. vyvinul v tom smyslu, že náš poslanecký návrh se setkává se vstřícností. Považujeme to za velmi důležité, protože pobočka Tábor, nebyl-li by přijat tento pozměňovací návrh, by musela ukončit svoji činnost. Pokud by tomu tak bylo po proběhlé dostatečné přípravě, s uplynutím dostatečného času, byla by to věc naprosto normální a přirozená. Ovšem tady se stalo něco, co by se stávat nemělo. Celá pobočka na tuto zcela radikální změnu vůbec není připravena, a proto se domníváme, a jsem ráda, že teď už i ve shodě s panem ministrem spravedlnosti, že je žádoucí řešit to tímto návrhem, překlenout to období a do konce prosince roku 2006 umožnit činnost pobočky Krajského soudu v Táboře.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dál někdo do podrobné rozpravy? Pan poslanec Koudelka má slovo.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Podávám tyto pozměňovací návrhy.

Za prvé, zařazení nového bodu. V § 5 odst. 1 písm. b) se na konci doplňují slova "nebo získal vzdělání v oblasti práva na vysoké škole v zahraničí, pokud tak stanoví mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, anebo je toto vzdělání uznáno podle zvláštních právních předpisů".

Za druhé, další nový bod. V § 6 odst. 2 se za slova "právního čekatele státního zastupitelství" doplňuje čárka a slova "notářského kandidáta" a za slovo "exekutora" se doplňuje čárka a slova "exekutorského kandidáta" a za slova "Nejvyššího soudu" se doplňují slova "anebo Nejvyššího správního soudu".

Další nový bod je § 54 odst. 1 druhá věta, kde se za slovo "vykonat" doplňují slova "v Brně a v Praze".

Odůvodnění. Tyto tři návrhy sledují jednak umožnění toho, aby do seznamu advokátů mohl být zapsán i právník, který získal vzdělání v zahraničí, pokud toto vzdělání je uznáno na základě mezinárodní smlouvy, kterou Česká republika podepsala, anebo toto vzdělání bylo uznáno podle zákona o vysokých školách. Je totiž skutečností, že zatímco např. za soudce může být jmenován právník, který získal vzdělání v zahraničí, pro advokáta toto zahraniční vzdělání nemůže být uznáno, což je jistý zřejmý nepoměr zvláště pro ty, kteří začali studovat na Slovensku ještě v době federace, ale své vzdělání ukončili až po rozpadu federace.

Další bod se týká uznávání právnické praxe v některých oborech, konkrétně exekutorského kandidáta, kde je uznávána jen praxe exekutorského koncipienta a exekutora a přesně tak je zase vynechána i praxe notářského kandidáta. Nově se pamatuje i na zřízení Nejvyššího správního soudu.

Další návrh, třetí bod, má umožnit rozšíření počtu míst, kde se mohou vykonávat advokátní zkoušky.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Dále se do podrobné rozpravy hlásí pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážení páni ministři, paní a pánové, mám to trochu zjednodušené a zároveň zkomplikované, protože musím přepsat svůj pozměňovací návrh po tom, co tady řekl kolega Koudelka. Omezím se, jestli jsem to správně zachytil, na změnu, resp. pozměňovací návrh k § 61 zákona o advokacii s tím, že bych ho koncipoval takto. Prosím o porozumění, že to budu porovnávat s tím, co kolega Koudelka říkal a co mám ještě v paměti.

"Za vysokoškolské vzdělání podle § 5 odst. 1 písm. b) a § 37 odst. 1 písm. b) se též považuje vysokoškolské vzdělání získané na vysoké škole se sídlem na území bývalé České a Slovenské Federativní Republiky, případně Československé socialistické republiky" - teď nevím, jestli to tam mám uvádět, ale to potom zkonzultuji se zpravodajem - "nebo jejich právních předchůdců se studijním oborem právo."

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do podrobné rozpravy? Pan poslanec Zuna.

 

Poslanec Milan Zuna: K návrhu zákona. Za dosavadní bod 3 se vkládá nový bod 4, který zní: V § 5 se slova "na žádost" nahrazují slovy "na základě písemné žádosti". Jedná se o legislativně technickou úpravu, která je v souladu se zněním navrhovaným v bodě 4 návrhu zákona.

K usnesení ústavně právního výboru č. 239, k bodu 5, nově navrhovanému bodu 9, 10 a 13. "Účinnost těchto bodů bude v čl. 4 stanovena dnem vyhlášení."

Odůvodnění. Podle čl. 4 nabývá zákon účinnosti dnem vstupu (smlouvy?) o přistoupení České republiky do Evropské unie v platnost s výjimkou bodů dále v článku uvedených, které nabývají účinnosti dnem vyhlášení. Vzhledem k tomu, že obsahem bodu 5, pokud jde o navrhovaný nový bod 9, 10 a 13 usnesení, je legislativní zpřesnění textu platného zákona, u bodu 13 s ohledem na projednávaný soudní řád správní, doporučuji stanovit jejich účinnost rovněž dnem vyhlášení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do podrobné rozpravy? Jestliže tomu tak není… Je tomu tak. Paní poslankyně Kupčová.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP