(17.20 hodin)

Poslankyně Jitka Kupčová: Děkuji. Navrhuji nový § 31a, který zní:

(1) Advokát je povinen doplňovat a rozšiřovat si znalosti potřebné pro řádný výkon advokacie.

(2) Advokát je za účelem uvedeným v odstavci 1 zejména povinen účastnit se celoživotního vzdělávání pořádaného komorou, a to nejvýše v rozsahu 16 hodin v jednom kalendářním roce. Znalosti získané v rámci tohoto vzdělávání se nepřezkoumávají.

(3) Podrobnosti o povinnostech advokáta uvedených v odstavci 2 stanoví stavovský předpis.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se někdo dále do podrobné rozpravy? Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu, a tím končím druhé čtení tohoto návrhu.

Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo paní místopředsedkyně. Dovolte, abych využil té pauzy mezi jednotlivými zákony, abych řekl pro steno především, že v hlasování 31 o ústavní výchově jsem hlasoval "ne" a na sjetině jsem teď objevil, že je tam "ano". Nezpochybňuji hlasování a prosím jenom, aby to bylo zaznamenáno ve stenoprotokolu. Děkuji vám pěkně.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Budeme se tedy věnovat dalšímu bodu, kterým je

 

10.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb.,
o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1140/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr spravedlnosti Jaroslav Bureš, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš: Děkuji. Paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Již při prvním čtení jsem říkal, že účelem této velmi útlé novely trestního řádu je promítnout do vnitrostátního zákonodárství některé postupy, které jsou předpokládány v oblasti trestního řízení tzv. Schengenskou prováděcí úmluvou z roku 1990 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, a také, jak víte, byl tento návrh přikázán v rámci prvního čtení k projednání ústavně právnímu výboru.

To zdůrazňuji zejména proto, že je zjevné, že mezi tím původním, velmi útlým textem dvou ustanovení a usnesením ústavně právního výboru je zjevná disproporce. Je tomu tak proto, že podstatu pozměňovacích návrhů, které připravil ústavně právní výbor, lze charakterizovat jako soubor dílčích změn, jejichž cílem není v žádném případě - a to zdůrazňuji - hledat nějaká nová řešení v rámci stávající koncepce trestního řízení, nýbrž spíše reagovat na zjištěné formulační nedostatky velké novely trestního řádu, která vstoupila v účinnost 1. ledna letošního roku.

Nikterak nezastírám, že navržené změny byly s námi podrobně konzultovány a já je podporuji a jsou předkládány ve shodě s Ministerstvem spravedlnosti. Proto mohu navrhnout, aby Poslanecká sněmovna tyto změny, které jsou uvedeny v citovaném usnesení ústavně právního výboru, podpořila v rámci třetího čtení.

Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavně právnímu výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 1140/1. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru paní poslankyně Jitka Kupčová.

 

Poslankyně Jitka Kupčová: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové. Dovolte mi, abych podala stručnou zpravodajskou zprávu o průběhu a výsledku projednávání tohoto vládního návrhu zákona v ústavně právním výboru.

Ústavně právní výbor se tímto tiskem zabýval na své 101. schůzi 27. 2. letošního roku a přijal usnesení č. 248, které je obsaženo v tisku 1140/1. Ústavně právní výbor doporučil Poslanecké sněmovně návrh zákona schválit ve znění změn a doplňků, které jsou v tisku 1140/1 uvedeny pod bodem II. Jedná se o devět změn, které se netýkají původního vládního návrhu novely trestního řádu, který sleduje plnění závazků vyplývajících ze Schengenské prováděcí úmluvy na úseku mezinárodní spolupráce v trestní oblasti.

Tento návrh ponechal ústavně právní výbor bez jakýchkoliv změn. Navrhované změny mají řešit některé nedostatky velké novely trestního řádu účinné od 1. 1. 2002, nedostatky spíše technické povahy, které byly způsobeny složitým procesem projednávání této velké novely a které vycházejí z aplikační praxe této nové procesní normy.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, otevírám obecnou rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Pan poslanec Jičínský má slovo.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážená paní místopředsedkyně, vážení kolegové, vážené kolegyně. Chápu, že vzhledem ke konci volebního období, které se už neodvratně blíží, náš smysl pro jistou jemnost legislativní kultury je poněkud otupen. Ale vzhledem k tomu, že jsem na minulé schůzi vystoupil s kritickou poznámkou k tomu, že ve věci novelizace živnostenského zákona se objevily dva pozměňovací návrhy, dokonce poslanců jedné a téže strany, zdálo se mi to divné a myslím si, že takové věci se díti nemají, proto jsem i na schůzi ústavně právního výboru upozornil na to, že nepovažuji za normální, že vláda dává dva vládní návrhy ke změně trestního řádu.

Nemám zásadní námitky ani proti jedné změně, která je v těchto dvou návrzích obsažena, ale přesto znovu upozorňuji, že to nepovažuji za normální stav, a dávám v úvahu navrhovateli a zpravodajce, zda by v souvislosti s projednáváním potom toho dalšího vládního návrhu ke změně trestního řádu nebylo možné z toho učinit návrh jeden. Vím, že byly vysloveny takové obavy, že část - prostě jeden návrh že je přijatelnější než návrh druhý. Nemyslím si, že by toto mělo být nepřekonatelnou překážkou, abychom přeci jenom z právního řádu a způsobu jeho změny nedělali takovou zvláštní podívanou.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Hlásí se dále někdo do obecné rozprav? Pokud tomu tak není, končím obecnou rozpravu a otevírám rozpravu podrobnou. Kdo se hlásí do rozpravy podrobné? Žádnou přihlášku do podrobné rozpravy neregistruji. Končím podrobnou rozpravu, a tím končím druhé čtení tohoto návrhu.

Děkuji panu ministru Burešovi, jehož návrhy jsme projednali.

Nyní se budeme zabývat bodem

 

11.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb.,
o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1067/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr financí Jiří Rusnok, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr financí ČR Jiří Rusnok: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, vážená Poslanecká sněmovno. Budete ve druhém čtení projednávat vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o dani silniční. Všechny podstatné argumenty a názory, které obhajovaly záměr vlády, byly již v předcházejících fázích projednávání tohoto návrhu na půdě Poslanecké sněmovny vyřčeny.

Rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby s vládním návrhem vyslovila souhlas ve znění komplexního pozměňovacího návrhu. Při projednávání tohoto návrhu v rozpočtovém výboru zástupce Ministerstva financí s tímto návrhem souhlasil.

Vážená Poslanecká sněmovno, i když návrh ve formě komplexního pozměňovacího návrhu předložený rozpočtovým výborem nenaplňuje zcela základní záměr vlády, což bylo zejména sladit plně pravidla zdaňování silničních vozidel s pravidly uplatňovanými v Evropské unii, dovolím si vám doporučit schválit tento návrh zákona ve znění onoho komplexního pozměňovacího návrhu předloženého rozpočtovým výborem.

Bude-li tento návrh schválen, pak schválený zákon vhodně doplní zákon č. 493/2001 Sb., který také novelizoval zákon o dani silniční a byl vyhlášen k 31. prosinci loňského roku a nabyl účinnosti 1. ledna t. r.

Děkuji vám za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP