(16.00 hodin)

Poslankyně Ludmila Müllerová: Jestliže tam jsou poznámky dvě, pak následuje poznámka tři. Je to k tisku 946/2. Uváděla jsem, že je to za slovo "sociální dohody".

 

Místopředseda PSP František Brožík: § 2 odst. 2 za "sociální dohody" odkaz 3. Pod čarou se doplní odkaz 3, zákoník práce. Je nám všem jasné, o čem hlasujeme?

 

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 314 z přítomných 170 pro 91, proti 51. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu paní kolegyně Müllerové.

 

Poslankyně Alena Páralová: O komplexním pozměňovacím návrhu paní poslankyně Müllerové. Zpravodaj má stanovisko neutrální.

 

Poslanec Jiří Hofman: Jako předkladatel mám stanovisko neutrální z důvodu výtek, které jsem řekl na začátku.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Stanovisko neutrální z důvodů, které pan poslanec Hofman přednesl ve třetím čtení.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 315 z přítomných 172 poslanců pro 36, proti 72. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Alena Páralová: Nyní můžeme hlasovat, pane místopředsedo, o návrhu jako o celku.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Budeme hlasovat o základním návrhu zákona, který jsme projednávali.

Přednesu návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Jiřího Hofmana, Milady Emmerové, Ludmily Müllerové, Tomáše Teplíka, Jaroslava Gongola a dalších na vydání zákona o přechodném financování některých sociálně zdravotních dávek horníků podle sněmovního tisku 946."

Na žádost z pléna vás všechny odhlašuji a žádám vás o novou registraci.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 316 z přítomných 168 poslanců pro 85, proti 71. Návrh byl přijat.

 

Pokud se nikdo nehlásí ke zpochybnění hlasování, konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Blahopřeji panu poslanci Hofmanovi, děkuji paní zpravodajce Páralové.

 

Přikročíme k dalšímu bodu, kterým je bod

 

140.
Návrh poslanců Zdeňky Stránské a dalších na vydání zákona o pozemkových úpravách
a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb.,
o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,
ve znění pozdějších předpisů a nálezů Ústavního soudu
/sněmovní tisk 948/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů za navrhovatele zaujala paní poslankyně Zdeňka Stránská a zpravodajka zemědělského výboru paní poslankyně Veronika Nedvědová. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 948/3.

Otevírám rozpravu, do které se hlásí paní kolegyně Zdeňka Stránská.

 

Poslankyně Zdeňka Stránská: Vážený pane předsedající, vládo, kolegyně a kolegové, v této rozpravě bych chtěla upozornit na zřejmě mou špatnou interpretaci. V legislativně technických změnách ve druhém čtení, a to v § 11 odst. 6, slovo "označení" jsem chtěla formulovat jako "oznámení". Ve stenozáznamu se objevilo "označení". Prosím o tuto legislativní úpravu - nahradit slovo "označení" slovem "oznámení".

 

Místopředseda PSP František Brožík: Kdo se dále hlásí do rozpravy? Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Prosím paní zpravodajku, aby nás seznámila s postupem při hlasování a poté přednášela jednotlivé návrhy a k nim přednesla stanovisko jak ona, tak navrhovatelka.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, navrhuji tento způsob hlasování. Nejdříve navrhuji hlasovat komplexní pozměňovací návrh, který byl přijat zemědělským výborem ve sněmovním tisku 948/3, dále vyjmout k individuálnímu hlasování body 27, 34, 58, 72 a 77 z tohoto usnesení, protože jsou obsaženy v pozměňovacích návrzích poslanců, které jsou v podkladu k tisku č. 948/3. Po tomto hlasování navrhuji hlasovat o ostatních pozměňovacích návrzích a o návrzích paní poslankyně Zdeňky Stránské, které jsou legislativně technické, jako o jednom bloku.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Kdo má připomínky k proceduře? Nikdo.

 

Nechám tuto proceduru odhlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 317 z přítomných 169 pro 122, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy hlasovat podle návrhu paní kolegyně Nedvědové nejprve o všech pozměňovacích návrzích pod písm. A1 až A83 mimo body 27, 34, 58, 72 a 77.

(Stanovisko předkladatelky i zpravodajky kladné.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 318 z přítomných 172 poslanců pro 134, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Nyní bych pokračovala po vyňatých bodech a nechala nejdříve hlasovat tyto body. K hlasování předkládám body, jak jsou v usnesení zemědělského výboru, a upozorním, které body budou tímto nehlasovatelné.

Nejdříve je to bod č. 27. Pokud tento bod ve znění zemědělského výboru projde, bude nehlasovatelný návrh pana poslance Koudelky č. 1.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP