(15.40 hodin)

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, paní poslankyně. Já váš návrh procedury nechám odhlasovat.

 

Zahájil jsem hlasování (číslo 304) a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Pan předseda Poslanecké sněmovny vás všechny žádá, abyste i o proceduře vážně hlasovali, protože pak se vyvarujeme takových nepříjemností, jaké jsme řešili minulou čtvrthodinu.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 305 a táži se vás, kdo je pro - protože jsme nespustili hlasovací zařízení. (Velký hluk v sále, různé protestní hlasy.)

Pane předsedo, když jsem sděloval vaše stanovisko, tak mi vynulovali můj displej a já jsem neoznámil, kolik poslanců hlasovalo pro a proti. Proto jsem hlasování opakoval ještě jednou. Nyní mohu sdělit, že z přítomných 169 poslanců se jen 65 vyslovilo pro proceduru. (Velký hluk v sále.)

 

Dobře. Hlasování pořadové číslo 304 a 305 budeme považovat za zmateční a budeme hlasovat znovu o proceduře, kterou navrhla paní poslankyně Němcová.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 306 ze 169 přítomných hlasovalo 137 pro a 3 proti. Návrh byl přijat.

 

Budeme postupovat podle schválené procedury.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Prosím, abychom nejprve hlasovali o stažení mého návrhu, který je uveden pod písmenem D.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 307 ze 168 přítomných hlasovalo 139 pro, jeden proti. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu, který je uveden pod písmenem A. Jedná se o usnesení rozpočtového výboru. Jsou zde uvedeny dva body - A1 a A2. A2 je nehlasovatelný, protože znamená účinnost zákona, která byla navržena k 1. lednu 2000, čili je to nehlasovatelný návrh. Proto můžeme hlasovat pouze o A1. Stanovisko zpravodajky je kladné, stanovisko navrhovatele je záporné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Paní kolegyně, je to 1. leden 2002, ne 2000, jak jste nám sdělila.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Omlouvám se, text usnesení zní 1. ledna 2002. I v tomto případě je tento bod nehlasovatelný, a proto zbývá pouze hlasování o prvním návrhu rozpočtového výboru, kterým je bod uvedený pod písmenem A1. Opakuji, že stanovisko zpravodaje je kladné, stanovisko navrhovatele záporné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 308 ze 172 přítomných hlasovalo 111 pro, 35 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Nyní bychom měli hlasovat o pozměňovacích návrzích, které jsou obsaženy v usnesení zahraničního výboru. Jsou uvedeny pod písmenem B. Návrh procedury zněl, abychom hlasovali o všech těchto návrzích v jednom celku. Stanovisko zpravodajky je kladné, stanovisko navrhovatele je rovněž kladné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Hlasujeme o bodech B1 až B5.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 309 ze 171 přítomných hlasovalo 107 pro, 22 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Přistupujeme k hlasování o pozměňovacím návrhu, který přednesl pan poslanec Janeček. Je uveden pod písmenem C. Stanovisko zpravodajky je kladné, stanovisko navrhovatele je rovněž kladné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 310 ze 171 přítomných hlasovalo 140 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Vzhledem ke stažení návrhu pod písmenem D bylo hlasováno o všech pozměňovacích návrzích a já vás prosím, pane místopředsedo, abyste nechal hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ano, přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

Přečtu usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Josefa Janečka, Viléma Holáně, Jiřího Karase a Václava Krásy na vydání zákona o odškodnění osob odvlečených do SSSR nebo do táborů, které SSSR zřídil v jiných státech, podle sněmovního tisku 885, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 311 ze 169 přítomných hlasovalo 115 pro, 21 proti. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu navrhovateli i paní zpravodajce. Končím projednávání bodu 137.

 

Přistupujeme k bodu

 

139.
Návrh poslanců Jiřího Hofmana, Milady Emmerové, Ludmily Müllerové,
Tomáše Teplíka, Jaroslava Gongola a dalších na vydání zákona
o přechodném financování některých sociálně zdravotních dávek horníků
/sněmovní tisk 946/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pan poslanec Jiří Hofman a zpravodajka výboru pro sociální politiku a zdravotnictví paní poslankyně Alena Páralová. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 946/2.

Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Pan kolega Jiří Hofman.

 

Poslanec Jiří Hofman: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já si dovolím na začátku projednávání třetího čtení tohoto návrhu zákona upozornit na některé věci, které vyplynuly z pozměňovacího návrhu paní kolegyně Müllerové, které by mohly - mírně řečeno - zkomplikovat situaci.

Je to u některých věcí, jako je názvosloví, kde proti původnímu znění zákona bylo změněno znění "právnické osoby" na znění "zaměstnavatelé", což je v tomto textu trochu sporné.

Pak je tady ještě jeden problém. Ne že bych byl proti tomu, že toto bylo rozděleno na 80 % a 20 %, tzn. 80 % nárokových a 20 % nenárokových, ale jde o možné spory, které by z toho vznikly, protože v tomto pozměňovacím návrhu je napsáno, že to bude na základě sociální dohody s příjemci dotace.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP