(14.30 hodin)
(pokračuje Rychetský)

Vážené dámy a pánové, prosím, abyste ještě jednou zvážili, jak budete hlasovat. Zdůrazňuji, že ten, kdo bude hlasovat pro referendum, hlasuje pro širší demokracii v této zemi, než jakou máme dnes. Děkuji vám. (Potlesk).

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane místopředsedo. Táži se pana poslance Koudelky, zda hodlá využít svého závěrečného slova zpravodaje k tomuto návrhu zákona. Je tomu tak. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Já si dovoluji jen navrhnout ve svém závěrečném slovu proceduru hlasování. Jak již bylo řečeno, byly podány dva pozměňovací návrhy - pana poslance Bendy. Navrhuji, aby se hlasovalo o těchto pozměňovacích návrzích postupně po sobě tak, jak byly podány.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane zpravodaji. Přistoupíme k hlasování. Nejprve o pozměňovacích návrzích, které jste všichni obdrželi ve sněmovním tisku 1039/2. Jsou to pozměňovací návrhy pana poslance Marka Bendy.

Nejprve budeme hlasovat o návrhu číslo 1, který zní: V článku II odst. 2 číslovka "300 tisíc" se nahrazuje číslovkou "500 tisíc". Pan navrhovatel má neutrální stanovisko, pan zpravodaj souhlasí.

 

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 269 z přítomných 189 poslanců pro 145, proti 31. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o bodu č. 2. V článku IV odst. 1 nahradit tímto zněním - pan zpravodaj přečte.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Návrh předložený v referendu je přijat, zúčastní-li se hlasování nejméně polovina občanů k tomu oprávněných a vysloví-li se pro něj nadpoloviční většina zúčastněných občanů.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Pan navrhovatel nesouhlasí, zpravodaj také nesouhlasí.

 

Zahajuji hlasování a táži, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 270 z přítomných 189 poslanců pro 67, proti 116. Návrh nebyl přijat.

 

O všech návrzích bylo hlasováno, přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona. Upozorňuji, že k přijetí ústavního zákona je třeba souhlasu třípětinové většiny všech poslanců, tj. 120 hlasů, § 70 odst. 3 jednacího řádu. Žádám o nastavení kvora. Je již uskutečněno.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem ústavního zákona o referendu a o změně ústavního zákona č. 1/1993, Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, podle sněmovního tisku 1039, ve znění schváleného pozměňovacího návrhu."

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 271 z přítomných 190 poslanců pro 120, proti 64. Návrh ústavního zákona podle prvního výsledku byl přijat.

 

(Potlesk.)

Vyčkáme několik málo vteřin, kdy dojde ke kontrole výsledkových listin. Blížíme se k olympijským hrám, mohou být podány i protesty proti hlasování.

Není námitek, nezbývá mi nic jiného, než konstatovat, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. (Potlesk.)

 

Děkuji navrhovateli, místopředsedovi vlády Pavlu Rychetskému, i zpravodaji Zdeňku Koudelkovi, děkuji všem, kteří se zúčastnili tohoto důležitého hlasování. Končím projednávání bodu 161.

 

Přistoupíme k bodu 162 - Senátní návrh ústavního zákona o referendu o vstupu České republiky do Evropské unie a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, sněmovní tisk 996, třetí čtení.

O slovo se přihlásil předseda klubu KDU-ČSL Jan Kasal.

 

Poslanec Jan Kasal: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že jsme právě přijali vládní návrh zákona o referendu, navrhuji odročení bodu 162 do doby, než náš návrh podpoří nebo nepodpoří Senát. Prosím, aby o tom bylo hlasováno. Odročení do lhůty.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane předsedo. Než jsem stačil otevřít bod 162, zazněl pozměňovací návrh odročit tento tisk č. 996, který je ve třetím čtení, do doby, než bude projednán sněmovní tisk č. 1039 Poslanecké sněmovny.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 272 z přítomných 190 poslanců pro 132, proti 40. Návrh byl přijat.

 

Odročujeme tedy sněmovní tisk 996, kterým je senátní návrh ústavního zákona o referendu o vstupu České republiky do Evropské unie, do doby projednání sněmovního tisku 1039 Senátem České republiky. Končím tedy projednávání bodu č. 162.

 

Přistoupíme k projednávání bodu

 

130.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách,
ve znění pozdějších předpisů , a zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1041/ - třetí čtení

 

Zeptám se pracovníků organizačního výboru, zda je přítomen guvernér České národní banky Zdeněk Tůma. Pokud není, prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr financí Jiří Rusnok a zpravodaj rozpočtového výboru.

Pan guvernér Zdeněk Tůma právě vchází do jednacího sálu, takže mi dovolte, abych ho přivítal: Dobrý den, pane guvernére.

Prosím, aby u stolku zpravodajů zaujal místo zpravodaj rozpočtového výboru Martin Kocourek.

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 1041/3.

Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí.

Prosím pana poslance Kopeckého, aby nevyrušoval navrhovatele a zpravodaje a opustil místo.

Ještě jednou se táži, kdo se hlásí do rozpravy. Pan zpravodaj Martin Kocourek.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych v rámci třetího čtení upřesnil své pozměňovací návrhy B2, B3 a B5, které máme v tisku 1041/3 a které jsem přednesl ve druhém čtení jako pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu článku I bod 132. Usnesením rozpočtového výboru č. 572, tisk 1041(/?), se bod 132 ruší, protože paragrafy pod bodem 132 byly již zavedeny zákonem č. 319/2001 Sb., což byla novela podle návrhu poslance Tlustého. Proto bylo legislativně upraveno do tisku 1041/3, což jsou pozměňovací návrhy k zákonu o bankách, jako úpravy zákona. Obdobná úprava se týká také mého bodu B7 a C3 pana kolegy Máčeho.

Říkám to jen proto, aby byly vysvětleny některé rozdíly mezi podáním těchto pozměňovacích návrhů a jejich definováním v tisku 1041/3. Na jejich obsahu se nic nemění.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP