(12.50 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do obecné rozpravy? Pan poslanec Vávra.

 

Poslanec Eduard Vávra: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, chtěl bych jenom krátce k tomuto návrhu zákona sdělit, že v posledním období se podnikatelské prostředí výrazně zhoršilo, a proto vím jako bývalý zaměstnavatel, co to znamená mzdové náklady, a tímto samozřejmě tyto náklady dosti vzrostou jako náklady vůbec, tak souhlasím s tím, co zde říkala paní předkladatelka. Souhlasím s jejím návrhem na zamítnutí. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do obecné rozpravy? Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu.

Paní zpravodajka navrhla tento návrh zákona zamítnout. V případě, že by tento návrh neprošel, navrhla vrátit jej navrhovateli k dopracování.

Pan poslanec Havlíček si přeje přednést stručné závěrečné slovo.

 

Poslanec Jiří Havlíček: Děkuji, paní předsedající. Paní poslankyně, páni poslanci, paní zpravodajka poslankyně Páralová zde hovořila o tom, že ustanovení zákoníku práce není v souladu se zákonem o státních svátcích, a že tedy ustanovení zákoníku práce se nijak nedotklo zákona o státních svátcích.

Jenom připomenu odst. 1 § 91. Ocituji jeho přesné znění: "Dny pracovního klidu jsou dny, na které připadá nepřetržitý odpočinek zaměstnance v týdnu a svátky." K tomu je třeba si vzít § 92 odst. 2, kde je definování - nepřetržitý odpočinek v týdnu. V odst. 2 se praví: "Pokud to umožňuje provoz zaměstnavatele, stanoví se nepřetržitý odpočinek v týdnu všem zaměstnancům na stejný den, a to tak, aby do něho spadala neděle." Potom zde citovala, že je samozřejmě v roce dvanáct svátků a že by se to dotklo více jak sta dní v roce. Odkazuji na to, co jsem zde před chvílí citoval, odst. 2 § 92 zákoníku práce. Toto se vztahuje pouze na sedmý den nepřetržitého odpočinku v týdnu. Bude to neděle nebo jiný den, který stanoví zaměstnavatel. Ty podmínky jsou samozřejmě přesně stanoveny v zákoníku práce. Nevztahuje se to na ty práce, které jsou vyjmenovány v § 91 odst. 3 zákoníku práce, eventuálně v odst. 4.

Paní poslankyně zde zdůraznila, že dojde k výraznému zvýšení nákladů za práci ve svátcích nebo dnech pracovního klidu ve státní sféře. Já samozřejmě vím, že ve svém stanovisku vláda na toto poukázala. Ale je třeba vzít v úvahu, že odměna či plat a náhradní volno za práci ve svátek je v zákoně 143 v platném znění z roku 1992 úplně jinak koncipováno. Tam je řečeno v odst. 1, že zaměstnanci, který ve svátek nepracoval, a tento svátek připadal na jeho obvyklý pracovní den, se plat nekrátí. A v odst. 2 se hovoří o tom, že v případě, že nastoupí do práce a nastupuje po dohodě se zaměstnavatelem a i mzda je po dohodě upravena nebo nárokována - je vyřízená - potom může nastat to, že dostane náhradní volno. Myslím si, že se to ze zákona státní správy netýká, poněvadž je to úplně odlišně řešeno v zákoně 143.

Pan poslanec Vávra tady hovořil o tom, že se velmi zhoršilo podnikatelské prostředí v naší zemi. Já ale položím druhou otázku. Nezhoršilo se také pracovní prostředí a pracovní podmínky pro zaměstnance, když jsme svědky příkladů z konkrétních oblastí, kdy je zaměstnanci nařízena práce v neděli? Zaměstnanec jde do práce v neděli, ve středu dostane volno - středa, čtvrtek, pátek - z důvodu, že není zajištěna činnost ve firmě, a dostává náhradu mzdy 60 %. Smyslem přece není zakázat práci v neděli ani ve svátek. Smyslem je, aby se to využívalo v případech, kdy je to nezbytně nutné, ne aby se to stávalo pravidelně.

Mnozí ve společnosti či na jiných setkáních hovoří o tom, že je potřeba - říkají to sociální demokraté neboli vládní strana - aby se zlepšilo rodinné prostředí. A nezhoršujeme rodinné prostředí? Jestliže chceme zlepšit rodinné prostředí, musíme dát prostor, aby se rodina mohla spolu sejít. Že někdo dostane volno ve středu, ve čtvrtek, v pátek, kdy děti jsou ve škole, to rodinu nestmelí. A smyslem je to, ne aby se zakazovala práce v neděli a ve svátek, ale aby, jestliže musí dotyčný pracovat, za to dostal odměnu a aby skutečně dostal stoprocentní příplatek za dobu, kterou musí pracovat. Myslím si, že se tím množství práce v neděli či ve svátek omezí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Budeme tedy hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu. Na žádost z pléna vás všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

O návrhu na zamítnutí předloženého návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 148, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 148 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 113 vyslovilo 52 a 55 bylo proti.

 

Nyní zahajuji hlasování pořadové číslo 149 a ptám se, kdo je pro návrh na vrácení předlohy navrhovateli k dopracování. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 149 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 114 pro vyslovilo 50 a 50 bylo proti.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 150 a ptám se, kdo je pro přikázání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 150 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 114 vyslovilo 81 a 8 bylo proti.

 

Paní zpravodajko, padl ještě nějaký návrh, o kterém je třeba hlasovat? Není tomu tak. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, a tím končím projednávání tohoto bodu.

 

Vyhlašuji polední přestávku. Upozorňuji, že je svoláno zasedání organizačního výboru, a polední přestávka bude tedy trvat do 14.15 hodin, kdy budeme pokračovat třetími čteními, a sice bodem 134.

 

(Jednání přerušeno ve 13.01 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP