(10.40 hodin)

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Váš návrh usnesení je velice rozsáhlý. A mohu pouze sdělit, že vaším usnesením nemůžeme zřídit dočasnou komisi, dočasnou komisi musí schválit sněmovna v samostatném bodě, takže bych vás prosil, abyste se na to takto připravil.

O slovo se přihlásil místopředseda sněmovny Ivan Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, v kontextu svého vystoupení v obecné rozpravě navrhuji usnesení, které, domnívám se, by mohlo být jakoby prvním ve sledu případně přijatých usnesení navrhovaných kolegou Severou, neboť má obecný charakter. A jak jsem říkal, sice míří do minulosti, ale mělo by být varováním a výzvou do budoucnosti pro Ministerstvo zdravotnictví.

Návrh usnesení zní: Poslanecká sněmovna vyslovuje nespokojenost s dosavadním postupem Ministerstva zdravotnictví při zajištění letecké záchranné služby v České republice.

Následně potom by mohla přijít jednotlivá věcná usnesení.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane místopředsedo. Kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy? Pan kolega Chytka.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážené dámy a pánové, rád bych navázal na pana místopředsedu Langera a předložil bych usnesení, které by řešilo zejména současný stav.

Předkládám tento návrh usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu, aby umožnila nepřetržitý provoz na všech stanovištích letecké záchranné služby, která v současnosti na to mají technické a personální vybavení podle platných leteckých předpisů.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Dále se hlásí pan poslanec Zdeněk Škromach.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, mám také návrh na usnesení: Poslanecká sněmovna bere na vědomí informaci ministra zdravotnictví.

A jenom faktickou poznámku. Bylo by možná dobré zřídit speciální vyšetřovací komisi na osobní zájem některých poslanců, kteří vystoupili v rozpravě, právě v oblasti letecké záchranné služby.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy? Pan ministr vnitra Stanislav Gross.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Pane místopředsedo, dámy a pánové, navrhl bych také jedno usnesení, které by znělo: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky děkuje Ministerstvu zdravotnictví za zajištění nadstandardní letecké záchranné služby. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. Věřím, že všechna usnesení budou doručena písemně navrhovateli. Protože jsme de facto na začátku všeobecné rozpravy neurčili zpravodaje k tomuto bodu, jako první se do ní hlásil pan ministr, ale ten není poslancem, takže funkci zpravodaje by měl zajišťovat pan poslanec Chytka, který se do všeobecné rozpravy hlásil jako druhý. My jsme to ovšem neučinili, takže věřím, že pan navrhovatel všechny návrhy soustřeďuje na svém stolku.

Nyní bude hovořit pan poslanec Vojtěch Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Pane předsedající, vážená vládo, paní a pánové, budu stručný.

Podal bych pozměňovací návrh k návrhu, který předložil pan ministr Gross. Myslím, že nelze děkovat ministerstvu, že to zajišťuje. Je možné poděkovat těm leteckým záchranným službám, které zajišťují konkrétní pomoc občanům České republiky, nikoliv ministerstvu, ale konkrétním leteckým záchranným službám, které to zajišťují.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Ještě jednou bude hovořit pan poslanec Zdeněk Škromach.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Dovolil bych si ještě doplnit toto usnesení. Když už děkujeme, tak těm, kteří zajišťují více než 90 % záchranné služby na rozdíl od letecké záchranné služby, a to jsou ti běžní záchranáři záchranné služby, kteří jezdí v rozhrkaných sanitkách, a o nich tady dnes bohužel nepadlo ani slovo.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuj vám, pane poslanče. Měli bychom možná poděkovat i Horské službě a jiným složkám ze záchranného integrovaného systému.

Kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy? (Nikdo.) Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím.

A nyní požádám navrhovatele, aby nás postupně seznámil s jednotlivými návrhy usnesení, a my o nich budeme hlasovat, pokud si žádný klub nevyžádá k tomuto určitou přestávku.

 

Poslanec Pavel Severa: Pane předsedající, musím říci, že z usnesení, která byla přednesena, mám pouze jedno písemně od pana poslance Chytky, ale ta další jsem si stačil zaznamenat pouze svými slovy. Jsou tedy dvě možnosti. Buď tyto návrhy sepíšeme a v tom případě by musela být malá pauza, že by mi je dodali jednotliví předkladatelé, anebo bych vždycky vyzval předkladatele, aby těsně před hlasováním usnesení zopakoval.

Navrhoval bych možná, aby to bylo druhým způsobem, že bychom nemuseli přestávku vyhlašovat, pokud s tím budou poslanci souhlasit.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane poslanče, také bych nenavrhoval přestávku, ale samozřejmě návrh z hlediska písemného předložení bychom také mohli akceptovat s tím, že by se přestávka nedělala, ale zpracoval byste to vy s jednotlivými navrhovateli. Přesto se hlásí pan poslanec Vojtěch Filip. A poté, pokud by byly návrhy k usnesení rozdány, bychom je podrobili ihned hlasování.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Pane předsedající, nesouhlasím s tím, abychom to neměli písemně před sebou, protože velký návrh je příliš široký. Trval bych na tom, aby se hlasovalo po jednotlivých částech. Svůj pozměňovací návrh k návrhu pana ministra vnitra samozřejmě předložím písemně.

Myslím, že můžeme tento bod přerušit, a mezitím by se zpracovala písemná vyhotovení návrhů, abychom měli podle čeho hlasovat.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Je to váš procedurální návrh na přerušení projednávání bodu a zpracování všech návrhů usnesení v písemné podobě. O tomto návrhu budeme nyní hlasovat.

Všechny vás odhlašuji a žádám vás o novou registraci.

Budeme hlasovat o přerušení projednávání bodu 171 - Řešení situace v letecké záchranné službě - do doby zpracování písemné podoby předložených návrhů usnesení a pozměňovacích návrhů k těmto usnesením.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 141 z přítomných 146 poslanců pro 98, proti 42. Návrh byl přijat.

 

O slovo se ještě přihlásil navrhovatel tohoto bodu.

 

Poslanec Pavel Severa: Dovolil bych si požádat všechny předkladatele návrhů usnesení i pozměňovacích návrhů, aby mi je písemně doručili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Já vám také děkuji, pane poslanče. Přerušuji projednávání bodu 171.

O slovo se přihlásil pan poslanec Milan Ekert.

 

Poslanec Milan Ekert: Děkuji za udělení slova. Pane předsedající, chtěl bych jenom do stenozáznamu jedno technické sdělení: při hlasování č. 115 jsem hlasoval "ano", ale ve výsledku hlasování mám uvedeno "zdržel se". Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Je to sdělení do stenozáznamu o proběhnuvším včerejším hlasování pořadové číslo 115.

 

Nyní přistoupíme k projednávání bodu

 

46.
Vládní návrh zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování
těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)
/sněmovní tisk 792/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí pan Vladimír Špidla. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP