(10.50 hodin)

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, myslím, že v předchozích debatách k tomuto zákonu, který se pohybuje sněmovnou již velmi dlouhou dobu, bylo řečeno takřka vše podstatné. Dovolte mi jen, abych učinil krátkou rekapitulaci a konstatoval, že doba projednávání zákona byla věnována velmi intenzivnímu jednání, jehož výsledkem je komplexní pozměňovací návrh výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Myslím, že odůvodňovat znovu na začátku druhého čtení důvody a podstatu zákona je takřka nadbytečné. Snad pouze několik poznámek.

Za prvé. Je zřejmé, že moderní stát vyžaduje kvalifikovanou veřejnou službu, že je nutné, aby ve světě, ve kterém se pohybuje velké množství zájmů ať individuálních, nebo společných, je třeba, aby existovala efektivní, nezávislá, profesionální a v zásadě nepolitická státní správa. To je cílem tohoto zákona. Pokud zákon bude schválen, vytvoříme profesionální správní těleso, které bude mít společné vzdělání, bude koordinováno koncepčně a bude schopno poskytnout tu službu, kterou moderní stát vyžaduje.

V debatě o státní službě se často hovořilo o vztahu tohoto zákona k Evropské unii. Ano, je to pravda, Evropská unie sleduje tento zákon poměrně významně, protože si myslím, že je přirozeným zájmem ověřit si, zda kandidátské země mají schopnost uplatnit evropské právo na svém území. To je nepochybně důležité. Chtěl bych ale konstatovat, že jakkoli schválení tohoto zákona bude krokem na této cestě, důvod pro schválení zákona je jiný, a tím je stav české veřejné správy, tím je naše vlastní situace. Jsem pevně přesvědčen, že se tato předloha stane impulsem, který v krátké době povede k významnému zkvalitnění státní služby jako celku a prospěje tím zemi jako celku.

Dovolte mi ještě závěrečnou poznámku. Dobrá veřejná správa je součástí národohospodářské výkonnosti kteréhokoli státu. Je poznatkem, který přináší moderní společenské vědy, že neefektivní veřejná správa znemožňuje národohospodářskou kapacitu státu, omezuje ji a není ji schopen překonat jakýkoli typ hospodářství, ani hospodářství tržní. Je to rozhodování, které je důležité a které ovlivní situaci České republiky dosti významným způsobem.

Dovolte mi, abych ukončil své úvodní slovo, protože základní věci již byly řečeny. Proto očekávám, že ve druhém čtení budou především předneseny komentáře k pozměňovacím návrhům, případně budou předloženy pozměňovací návrhy. Každý z těchto pozměňovacích návrhů bude nepochybně velmi pečlivě zvážen.

Dámy a pánové, dovolte mi ještě jednu poznámku. Jsem přesvědčen, že bude výhodné, pokud mezi druhým a třetím čtením uběhne čas, který bude o něco delší než jen nejskromnější lhůta, kterou používáme, a proto navrhnu, aby třetí čtení proběhlo v polovině následujícího týdne, řekněme ve středu.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane místopředsedo. Vládní návrh jsme v prvním čtení přikázali výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 792/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Zdeněk Škromach.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, úvodem svého slova bych chtěl navrhnout procedurální návrh, aby k bodům 46, 47 a 48, k tiskům 792, 794 a 793 byla vedena společná rozprava, protože se jedná o tisky, které spolu přímo souvisí a navzájem na sebe navazují. To je jeden návrh, procedurální návrh, o kterém bych chtěl nechat hlasovat.

Druhý návrh by byl, aby za základ pro druhé čtení tisků 792 a 794 byl vzat tento tisk ve smyslu schválených pozměňovacích návrhů výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, protože se jedná o komplexní návrh, který byl takto schvalován i výborem, protože tento návrh je ve sněmovně už téměř dva roky. Za tuto dobu byly mnohé zákony novelizovány a bylo nutno na to reagovat určitým přepracováním tohoto návrhu i ve smyslu zákonů, které už za tu dobu byly přijaty. Toto jsou dva procedurální návrhy.

Výbor se těmito návrhy zabýval 17. ledna. Přijal pozměňovací návrhy komplexního charakteru, které jsou poměrně rozsáhlé a které jste obdrželi v tiscích 792/2, 794/2, a usnesení výboru 230 k tisku 793, kde nebyly přijaty žádné pozměňovací návrhy.

Mnohé věci prošly širokou diskusí. Myslím, že i vzhledem k účinnosti tohoto zákona bude určitý prostor ještě i k diskusím nad konečnou přijatou verzí. Čas následně potom ukáže některé problémy nebo ne, protože se jedná o poměrně zásadní změnu v této oblasti, která by měla vést ke zkvalitnění a zprůhlednění státní správy.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Pouze se domnívám, že k prvnímu vašemu návrhu můžeme přistoupit bez jakýchkoliv rozpaků, ale k druhému, aby základem projednávání bylo pouze usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, těžko, protože toto usnesení neobsahuje celý zákon, jak jej obsahuje zákon pod tiskem 792, který předložila vláda. V druhém čtení musíme projednávat jak základní návrh vládní, tak i usnesení vašeho výboru. Bohužel, nepředložili jste komplexní zákon s pozměňovacími návrhy ústavně právního výboru, pouze jste předložili komplexní systém pozměňovacích návrhů.

Hlásíte se ale o slovo, uděluji vám ho.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Pane předsedající, upřesním to. Neříkal jsem ve smyslu pozměňovacího návrhu, říkal jsem těchto návrhů zákona ve smyslu pozměňovacích návrhů. Znamená to, aby potom nevznikly formulační problémy při třetím čtení, když budou případně poslanci předkládat pozměňovací návrhy, čili aby z tohoto hlediska byly podávány k tomuto návrhu tisku, ale v těch částech, kde byly přijaty pozměňovací návrhy výborem, aby byly podávány k těmto pozměňovacím návrhům. Tato praxe tady byla praktikována při několika tiscích. Myslím si, že to není v rozporu s jednacím řádem.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Nemohu nechat hlasovat o tom, aby základem projednávání bylo pouze usnesení vašeho výboru. Tento zákon je natolik obsáhlý, že těžko někdo bude rozlišovat, jestliže se připravovaly na druhé čtení k projednávání návrhy, které zazněly a byly odsouhlaseny vaším výborem. Podle jednacího řádu má k tomu samozřejmě právo poslanec vystoupit, pokud sněmovna neodsouhlasí, že základem jednání je komplexní pozměňovací návrh výboru.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP