(15.40 hodin)

Poslanec Cyril Svoboda: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, petiční výbor se touto zprávou zabýval na své schůzi číslo 47 13. září 2001 a navrhl Poslanecké sněmovně, aby přijala toto usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR bere na vědomí zprávu o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2001 do 30. 6. 2001.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Zahajuji obecnou rozpravu, táži se, kdo se do ní hlásí. Nikdo se nehlásí, takže ji končím a otevírám podrobnou rozpravu. Usnesení máme písemně.

Nikdo se nehlásí, končím podrobnou rozpravu a budeme hlasovat o usnesení tak, jak je předložil pan kolega Cyril Svoboda.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 593 z přítomných 111 poslanců pro 79, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu kolegovi, končím čtení bodu 138 a přistoupíme k bodu 134, kterým je

 

134.
Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2000
/sněmovní tisk 981/

 

Zpravodajem je kolega pan poslanec Josef Ježek.

Tuto zprávu jsme již projednávali a byla přerušena 26. 10. na 39. schůzi po podrobné rozpravě, takže už můžeme hlasovat pouze o návrzích, které zazněly. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Ježek: Dobrý den. Pane předsedající, je to tak, hlasování o návrhu usnesení bylo přerušeno na 39. schůzi těsně před koncem této schůze pro nedostatečný počet členů sněmovny v sále. Takže bych si jen dovolil zopakovat, že výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, který tuto výroční zprávu rady za rok 2000 projednal, doporučuje Poslanecké sněmovně vzít výroční zprávu Rady Českého rozhlasu za rok 2000 na vědomí. Takže o tom bychom měli hlasovat.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 594 z přítomných 111 poslanců pro 69, proti 12. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme s usnesením vyslovili souhlas, a končím projednávání bodu 134.

 

Přistoupíme k bodu

 

135.
Zpráva o výsledcích hospodaření Českého rozhlasu za rok 1999
/sněmovní tisk 982/

 

Zprávu projednal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, jehož usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 982/1. Prosím opět pana poslance Ježka, aby se ujal slova.

 

Poslanec Josef Ježek: Ano, náš výbor projednal tuto zprávu za rok 1999 ve svém jednání na své 53. schůzi 26. září a doporučuje Poslanecké sněmovně vzít Zprávu o výsledcích hospodaření Českého rozhlasu za rok 1999 na vědomí.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Kolega Skopal za komisi pro sdělovací prostředky není přítomen, takže zahajuji všeobecnou rozpravu. Vystoupí pan kolega Kučera Miloslav starší.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Jenom, vážený pane místopředsedo, zastoupím kolegu Skopala za stálou komisi pro sdělovací prostředky, která dospěla k témuž závěru jako výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, takže doporučuje společné usnesení vzít zprávu na vědomí.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče, a otevírám rozpravu, do které se nikdo nehlásí, takže ji uzavírám.

Otevírám podrobnou rozpravu. Také se nikdo nehlásí, tak ji také uzavírám a budeme hlasovat o usnesení: Poslanecká sněmovna bere tuto zprávu na vědomí.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 595 z přítomných 112 poslanců pro návrh 73, proti jeden. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme s usnesením vyslovili souhlas.

 

Poslanec Josef Ježek: Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Také děkuji, pane zpravodaji.

Přistoupíme k bodu 136, kterým je

 

136.
Doplnění k výročním finančním zprávám politických stran a politických hnutí za rok 2000

 

K tomuto bodu jsme obdrželi usnesení rozpočtového výboru č. 502 z 26. září t. r. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru Libor Ježek.

 

Poslanec Libor Ježek: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, v usnesení rozpočtového výboru č. 502 se doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR přijmout usnesení, které přednesu po podrobné rozpravě.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Zahajuji tedy všeobecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Nikoho nevidím, všeobecnou rozpravu končím.

Přistoupíme k rozpravě podrobné. Pan poslanec Ježek přednese návrh.

 

Poslanec Libor Ježek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR konstatuje, že výroční finanční zpráva hnutí Nestraníci pro Moravu, předložená podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, v platném znění, je po doplnění dne 1. 6. 2001 úplná."

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy? Není tomu tak. Podrobnou rozpravu končím.

Budeme hlasovat o návrhu, který přednesl pan poslanec Ježek.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 596 z přítomných 114 poslanců pro 84, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme s návrhem usnesení vyslovili souhlas.

 

Končím projednávání bodu 136.

Vážené a milé kolegyně a kolegové, máme před sebou poslední bod této náročné schůze, ale k tomuto bodu potřebujeme, aby byl přítomen guvernér České národní banky, který je skutečně na cestě. Takže bych vás poprosil, abychom vydrželi ještě několik málo sekund v lavicích, protože až potom můžeme ukončit tuto schůzi v předvánočním čase.

Takže vyhlašuji pětiminutovou přestávku. Ještě jednou vás žádám, abychom se sešli ještě na doprojednání tohoto bodu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP