(15.30 hodin)
(pokračuje Brožík)

Budeme tedy hlasovat o schválení výroční zprávy a účetní závěrky Fondu národního majetku.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 588 z přítomných 109 poslanců pro bylo 85, proti 19. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme s usnesením vyslovili souhlas.

 

Končím tedy projednávání bodu č. 127, děkuji panu ministru financí i zpravodaji Martinu Kocourkovi.

 

Budeme nyní pokračovat bodem

 

129.
Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik (za období leden - červen 2001)
/sněmovní tisk 1130/

 

Podle zákona 58 z roku 1995 o pojišťovnictví a financování vývozu se státní podporou a doplnění zákona č. 166 z roku 1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, je Exportní garanční a pojišťovací společnost, a. s., Praha, povinna podávat dvakrát ročně Poslanecké sněmovně informaci o pojišťování vývozních úvěrových rizik. Informace byla předložena, rozpočtový a hospodářský výbor ji projednaly, usnesení obou výborů byla rozdána jako sněmovní tisk 1130/1 a 1130/2.

Žádám pověřené zpravodaje výborů pana poslance Jiřího Patočku a pana poslance Karla Vymětala, aby nás informovali o jednání výborů a přednesli návrhy na usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Jiří Patočka: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, rozpočtový výbor projednal informaci, vzal ji na vědomí a přijal usnesení, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby tuto informaci o pojišťování vývozních úvěrových rizik za období leden až červen 2001 vzala na vědomí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Prosím nyní pana kolegu Karla Vymětala.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Totéž doporučuje hospodářský výbor.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Otevírám všeobecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Nikdo se nehlásí, rozpravu tedy končím.

Otevírám podrobnou rozpravu. Do té se také nikdo nehlásí, takže ji také končím.

Budeme tedy hlasovat o usnesení, které navrhli zpravodajové. Žádám pana kolegu Patočku, aby nám návrh usnesení ještě jednou zopakoval.

 

Poslanec Jiří Patočka: Opakuji tedy návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí informaci o pojišťování vývozních úvěrových rizik za období leden až červen 2001."

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 589 z přítomných 111 poslanců pro hlasovalo 103, proti nikdo, návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že jsme s usnesením vyslovili souhlas.

 

Končím projednávání bodu č. 129, děkuji oběma zpravodajům, i když oni budou zpravodajovat ještě také bod

 

130.
Informace o zvýhodněném financování za I. pololetí roku 2001
/sněmovní tisk 1131/

 

Opět podle zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, a doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, je také Česká exportní banka, a. s., Praha, povinna podávat dvakrát ročně Poslanecké sněmovně informaci o zvýhodněném financování. Informaci projednal hospodářský a rozpočtový výbor, usnesení obou výborů byla rozdána jako sněmovní tisky 1131/1 a 1131/2.

Poprosím opět pana zpravodaje poslance Jiřího Patočku a poté pana poslance Karla Vymětala o informace z jednání výborů. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Patočka: Děkuji, pane předsedající. Rozpočtový výbor svým 534. usnesením vzal na vědomí informaci o zvýhodněném financování a doporučuje sněmovně, aby přijala kladné usnesení jako v minulém případě.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Dále prosím pana kolegu Karla Vymětala.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Hospodářský výbor vám doporučuje, kolegyně a kolegové, přijmout totéž usnesení s tím, že doporučuje ještě přijmout druhý bod usnesení, a to, že "Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby zvážila zrušení usnesení vlády ČSFR č. 289 ze dne 8. května 1991, o poskytování přímé dotace na úhradu úrokových rozdílů u dodavatelských úvěrů, protože dlouhodobě nikdo z vývozců o tuto dotaci nežádá". Tento návrh je uveden v tisku č. 1131/2.

Situace je taková, že skutečně po několik let přes existenci tohoto usnesení nikdy žádný podnikatel o tuto dotaci nepožádal, proto chceme, aby vláda zvážila, zda to nechat dále v platnosti, nebo nikoliv.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Otevírám všeobecnou rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí. Protože se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Otevírám podrobnou rozpravu. Usnesení jsme obdrželi písemně. Do podrobné rozpravy zařadíme návrh rozšíření usnesení hospodářského výboru, jak ho přednesl pan kolega Karel Vymětal.

Kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy? Jestliže nikdo, podrobnou rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování. Pan kolega Patočka předloží návrhy a já o nich dám hlasovat.

 

Poslanec Jiří Patočka: Společný návrh rozpočtového a hospodářského výboru zní: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí informaci o zvýhodněném financování za první pololetí roku 2001."

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, nechť zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 590 z přítomných 111 poslanců pro hlasovalo 95, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jiří Patočka: Pak je tu doprovodné usnesení hospodářského výboru, které žádá vládu, aby zvážila zrušení usnesení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 289 z 8. května 1991, o poskytování přímé dotace na úhradu úrokových rozdílů u dodavatelských úvěrů, protože dlouhodobě nikdo z vývozců o tuto dotaci nežádal.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji.

 

Víme o čem hlasujeme, takže zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 591 z přítomných 111 poslanců pro hlasovalo 72, proti 22. Návrh byl přijat.

 

Vzhledem k tomu, že toto usnesení skládá ze dvou částí, musíme ještě hlasovat o usnesení jako o celku.

Zahajuji tedy hlasování a táži se, kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 592 z přítomných 112 poslanců pro hlasovalo 95, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji tedy, že jsme s usnesením vyslovili souhlas, a končím projednávání bodu č. 130. Děkuji oběma dvěma zpravodajům.

 

Vzhledem k tomu, že čekáme na příchod guvernéra České národní banky, vyhovím požadavku pana poslance Cyrila Svobody a přistoupíme k projednání bodu

 

138.
Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky,
jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2001 do 30. 6. 2001
/sněmovní tisk 1094/

 

***
Přihlásit/registrovat se do ISP