(14.50 hodin)

Místopředseda PSP František Brožík: Já jsem ho teď nalezl ve stenozáznamu. Shoduje se přesně s tím, co jste sněmovně sdělil.

Rozprava nemůže být ještě ukončena, protože návrh byl přerušit ještě před ukončením rozpravy.

Všechny vás odhlašuji a prosím o novou registraci.

Budeme hlasovat o přerušení projednávání tohoto bodu do příští řádné schůze. Pokud mě paměť neklame, začne 28. ledna.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 583 ze 117 přítomných 61 pro, 47 proti. Návrh byl přijat.

 

Přerušuji projednávání tohoto bodu. Děkuji panu předsedovi, že se zúčastnil alespoň tohoto procedurálního návrhu.

 

Budeme pokračovat dalším přerušeným bodem, kterým je

 

132.
Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2000
/sněmovní tisk 1137/

 

Proběhla rozprava až do konce, byla ukončena a po podrobné rozpravě bylo projednávání přerušeno. Prosím pana zpravodaje Libora Ambrozka.

O slovo se hlásí samozřejmě pan ministr Kužvart, ale já sháním pana zpravodaje.

 

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart: Děkuji. Vážený pane předsedající, minulý týden jsme pouze zahájili projednávání tohoto bodu, to znamená projednávání Zprávy o stavu životního prostředí v roce 2000. Já jsem ve svém úvodním slově zmínil několik hlavních údajů, které se týkají kvality ovzduší a kvality vod. Garanční výbor navrhl usnesení, že sněmovna bere na vědomí zprávu o stavu životního prostředí.

Ještě než dorazí, jak pevně věřím, pan zpravodaj, dovolte mi říci, že i meziroční porovnání jednotlivých emisí škodlivin do životního prostředí mezi roky 1999 a 2000 ukazuje, že trend je velmi pozitivní, ať už se týká snížení emisí oxidů síry, oxidů dusíku, nebo ať se týká znečištění vod. To jediné, kde je určitý problém, je ve větších aglomeracích - emise oxidu dusíku z mobilních zdrojů, znečištění ovzduší z automobilů. To je problém a ten budeme řešit.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám pane ministře. Táži se pana poslance Ambrozka, zda ještě hodlá vystoupit. Není tomu tak.

Zazněl tu jediný návrh, aby sněmovna vzala tuto zprávu o životním prostředí v České republice na vědomí.

Odhlašuji vás a žádám o novou registraci.

Budeme hlasovat o usnesení: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí Zprávu o životním prostředí České republiky v roce 2000."

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 584 ze 108 přítomných 90 pro, 13 proti. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Končím projednávání bodu 132.

 

Budeme pokračovat dalším bodem, kterým je

 

126.
Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2001
/sněmovní tisk 1120/

 

Předloženou zprávu uvede ministr financí pan Jiří Rusnok.

 

Ministr financí ČR Jiří Rusnok: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, nebudu zdržovat čtením zprávy o hospodaření za 1. pololetí, protože je to silně neaktuální. Soustředím se pouze na dílčí hodnocení stavu za první tři čtvrtletí a pak za prvních jedenáct měsíců.

Pro vaši informaci: pokladní plnění státního rozpočtu k dnešnímu dni, které zahrnuje kompletní státní rozpočet včetně dluhopisových programů na sucho a kampeličky a nezahrnuje dluhopisový program ve vztahu ke konsolidační agentuře, představuje ke včerejšímu dni deficit minus 29 miliard, čili rozpočtové hospodaření je lepší, než bylo plánováno. V konečném důsledku předpokládám, že bude rovněž lepší k poslednímu prosinci.

Jsem v tuto chvíli přesvědčen a pevně doufám, že dokonce budeme lepší o onu částku, která dosud neumožňovala uzavřít státní závěrečný účet za rok 2000, protože v roce 2000 došlo k překročení plánovaného deficitu cca o 10 miliard.

Pokud jde o výsledky za první tři čtvrtletí, jsou výrazně lepší, než bylo první pololetí. Došlo zejména ke zrychlení meziroční dynamiky celkových příjmů, která činila 8,2 % za prvních devět měsíců, zatímco za první pololetí byla dynamika pouze 2,1 %. Současně došlo ke zpomalení meziročního růstu celkových výdajů ze 110,6 na 109. Schodek státního rozpočtu se snížil o 7 miliard proti prvnímu pololetí a konkrétně k poslednímu září činil 22,6 miliardy Kč.

Za samotné třetí čtvrtletí letošního roku vzrostly příjmy oproti stejnému čtvrtletí 2000 o 21,2 %, zatímco výdaje pouze o 6,1 %. Rozhodující vliv na zlepšení celkových příjmů měly příjmy z daní a poplatků. Ty dosáhly ke konci září výše 263 miliard Kč a meziročně vzrostly o 9 %, to je o 21,7 miliardy Kč, a byly pod úrovní loňského prvního pololetí o 1,6 miliardy Kč, to je o 0,9 %. Inkaso daní za samotné třetí čtvrtletí převýšilo loňský třetí kvartál o 23 miliard Kč, to je o více než 30 %.

Je nutno říci, že inkaso jednotlivých daní se vyvíjí diferencovaně. Příznivěji se vyvíjejí zejména daně z příjmů právnických osob, kde plnění rozpočtu už za první tři čtvrtletí překročilo 102,8 % celoročního plnění, ale i daně z příjmů fyzických osob, kde to bylo alikvotně 74,7 %. Velice dobře se plní i spotřební daně - 74,2 % za první tři čtvrtletí.

Naproti tomu dosavadní vývoj inkasa DPH je značně neuspokojivý. Je plněno pouze na necelých 64 % za prvních devět měsíců celoroční alikvoty, a bylo tak pod celoroční alikvotou, pokud jde o tři čtvrtiny roku, o cca 15 miliard. Ve stejném období minulého roku bylo pod úrovní pouze cca o 9 miliard.

Neuspokojivý byl zatím i vývoj inkasa ostatních daňových příjmů, to je cla, majetkových daní a správních a soudních poplatků. Jejich váha v rozpočtu je však značně nižší.

Obnovu ekonomického růstu, která započala už v loňském roce, potvrzuje i vývoj pojistného na sociální zabezpečení. Jeho výše představuje 75,5 % celoročního rozpočtu a meziroční růst je téměř o 10 %.

Pokud jde o výdaje, tak třetí čtvrtletí bylo charakteristické nízkým čerpáním a celkově i první tři čtvrtletí jak schváleného rozpočtu, tak upraveného rozpočtu, oba tyto údaje se pohybují na úrovni 68,5 % celoročních výdajů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP