(14.40 hodin)
(pokračuje Klaus)

Jestli tomu dobře rozumím, dalším bodem programu je před hlasováním přerušený bod, kterým je

 

125.
Vládní návrh dalšího působení sil a prostředků Armády České republiky
v operacích mezinárodního společenství na Balkáně po 31. prosinci 2001
/sněmovní tisk 1115/

 

Prosím, abychom to takto udělali.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Místo pana ministra Tvrdíka je pan ministr Gross, zpravodaj pan kolega Miloš Titz. Byla ukončena podrobná rozprava, takže se táži pana ministra, zda bude mít závěrečné slovo. Prosím, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, poprosil bych o chvíli pozornosti, protože bod, který předkládám z pověření vlády místo pana ministra Tvrdíka, který je v Senátu, není věcí, která by potřebovala komentář, protože vše proběhlo v rozpravě.

Chtěl bych vás ale v tuto chvíli požádat o jednu záležitost, která se vztahuje k předešlé schůzi Poslanecké sněmovny, kdy byly všem poslancům distribuovány důvěrné materiály. Z pověření bezpečnostního odboru Poslanecké sněmovny bych chtěl požádat všechny poslance a upozornit na to, že se jedná o klasifikovanou skutečnost podle zákona 148/1998 Sb. a tabulky, které byly distribuovány vám na lavice, by měly být vráceny do předsálí. Pracovníci bezpečnostního odboru je sbírali v průběhu polední přestávky, ale jenom ty, které viditelně ležely na lavicích. Kdo z vás má další tyto materiály mezi svými věcmi, odevzdejte je prosím v předsálí u pracovníků bezpečnostního odboru Kanceláře Poslanecké sněmovny.

K tomu jsem chtěl využít možnost vystoupit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. Nyní udílím slovo zpravodajovi panu kolegovi Titzovi.

 

Poslanec Miloš Titz: Pane předsedající, dámy a pánové, v obecné rozpravě vystoupil jeden poslanec, který přes určité výhrady nenavrhl žádný návrh k hlasování, v podrobné rozpravě nevystoupil nikdo.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Budeme hlasovat o usnesení, které navrhl výbor pro obranu a bezpečnost. Požádám o obsluhu hlasovacího zařízení, aby nám nastavila kvorum, protože k přijetí tohoto usnesení o souhlasu s vysláním ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců podle článku 39 odst. 3 Ústavy České republiky.

Pane zpravodaji, předneste návrh usnesení a já o něm dám neprodleně hlasovat.

 

Poslanec Miloš Titz: 177. usnesení výboru pro obranu a bezpečnost z jeho 56. schůze ze dne 7. listopadu tohoto roku k vládnímu návrhu dalšího působení sil a prostředků Armády České republiky v operacích mezinárodního společenství na Balkáně po 31. prosinci 2001, sněmovní tisk 1115.

Po odůvodnění náměstkyně ministra obrany Ing. Přibylové, zpravodajské zprávě poslance Titze a po rozpravě výbor pro obranu a bezpečnost

1. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby přijala následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s působením jednotek Armády České republiky v operacích mezinárodního společenství na Balkáně podle příslušných rezolucí Rady bezpečnosti OSN a uzavřených dohod s tím, že jednotky budou složeny z vojáků z povolání v celkovém počtu do 600 osob po celý rok 2002 s možností dalšího prodloužení podle vývoje situace a mezinárodních operací."

2. Pověřuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

To je vše, pane předsedající.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Vy jste přečetl celé usnesení. Já jsem od vás chtěl pouze návrh, co má učinit Poslanecká sněmovna, přesto to ve vašem vystoupení zaznělo.

Budeme tedy hlasovat o usnesení, kdy vyslovujeme souhlas. Na základě žádosti z pléna vás všechny odhlašuji a žádám vás o novou registraci.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 582 z přítomných 136 pro 113, proti 20. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s usnesením byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji. Končím projednávání přerušeného bodu 125.

 

Nyní přistoupíme k bodu 113, kterým je

 

113.
Zpráva předsedy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o její odpovědnosti
za dodržování právních předpisů v oblasti rozhlasového a televizního vysílání
a podmínek stanovených v rozhodnutí o udělení licence
u provozovatelů televizního vysílání s licencí

 

I tento bod byl přerušen před ukončením všeobecné rozpravy.

Nevím, jestli je zde přítomen v Poslanecké sněmovně předseda rady pan Martin Muchka. Poprosil bych pracovníky Kanceláře, aby přivedli pana Muchku, protože jeho účast již jsme odhlasovali při rozjednání tohoto bodu.

Pokud mě neklame zrak, tak zde padl procedurální návrh od pana poslance Urbana, a to na přerušení projednávání tohoto bodu před ukončením rozpravy do příští řádné schůze Poslanecké sněmovny. To je procedurální návrh, který zazněl v rozpravě před ukončením rozpravy.

Hlásí se pan poslanec Cyril Svoboda.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Pane předsedající, chtěl jsem se zeptat - ostatní návrhy, ty, co byly předloženy, jsou zaznamenány? Protože tady nebyl ani určen zpravodaj. Tento bod má zvláštní proceduru, takže doufám, že ostatní návrhy byly zaznamenány, jinak bych je zopakoval.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Já se vám, pane kolego, musím přiznat, že jsem v té době, kdy byl projednáván tento bod, schůzi neřídil.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Já ještě jednou návrh řeknu pro pořádek. Jinak souhlasím s tím, že projednávání tohoto bodu bude přerušeno. Chtěl bych, aby bylo jasno, že tady zazněl také ode mne návrh.

Tento návrh zní: Poslanecká sněmovna konstatuje, že částečný rozhodčí nález ve sporu CME Česká republika BV(?) proti Česká republika výslovně konstatuje, že k porušení dohody o ochraně investic s Nizozemím ze strany České republiky došlo činností, popř. nečinností rady a že stejný závěr dovodila i tzv. londýnská arbitráž ve sporu mezi Českou republikou a panem Lauderem.

To byl můj návrh. Já ho jenom opakuji, aby tady zazněl.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP