(17.10 hodin)
(pokračuje Kučera ml.)

Bohužel se za uplynulá tři léta toto nedělo a děl se pravý opak. Podpůrné programy se nejen nesnažily změnit chování zemědělských podnikatelů, ale přímo se snažily o stabilizaci stávajícího stavu ve všech stěžejních formách. Investiční podpory za tyto tři roky klesly pod jednu třetinu původního objemu, a to jen kvůli tomu, že většina použitelných prostředků resortu je přesunuta na plošné provozní podpory a na institucionální výdaje.

Takže zcela jednoduše a zjednodušeně bych zde chtěl říci, že s touto politikou skutečně souhlasit nemohu, protože zdánlivě líbivé kroky jednotlivých dílčích ustanovení se nakonec budou stávat smrtelným nebezpečím při našem vstupu do Evropské unie. Nemohu s touto politikou souhlasit, a proto budu hlasovat proti. To ale v žádném případě neznamená, že bych byl proti jakýmkoliv podporám, jak se to opakovaně tady snažil formulovat pan předseda zemědělského výboru Palas. Jsem pouze pro jiný systém poskytování zemědělských podpor, které by skutečně k něčemu vedly, které by vedly především k samostatnosti našich prvovýrobců i zpracovatelů, a ne k závislosti na těchto podporách, jak je tomu dnes.

Nebudu se pouštět do podrobné analýzy ze dvou důvodů. Jednak si myslím, že na toto téma už jsme zde měli dostatek diskusí, a to jak zde ve sněmovně, tak na zemědělském výboru. A protože především stanovisko lidovců je takové, že zvyšující se závislost zemědělců na poskytovaných dotacích jim vyhovuje, pak prochází i tato zemědělská politika v nezměněné formě. A druhým důvodem, proč si myslím, že je zbytečné dnes o jednotlivých detailech hovořit podrobněji, je i to, že změna zemědělské politiky čeká jako volební evergreen na všechny diskuse v médiích i mezi občany, a argumentů tam bude potřeba podstatně víc než tady, kde díky stanovisku lidovců je prakticky už dávno o hlasování rozhodnuto.

Proto děkuji za pozornost a berte to jako vysvětlení mého stanoviska. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? - Nehlásí, obecnou rozpravu končím.

Přistoupíme k podrobné rozpravě, do které nemám žádnou přihlášku. Do podrobné rozpravy se nikdo nehlásí, podrobnou rozpravu tedy končím.

Pan ministr si pravděpodobně nepřeje přednést závěrečné slovo. Prosím tedy pana zpravodaje, aby nás seznámil s tím, o čem budeme hlasovat.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Dámy a pánové, zemědělský výbor po úvodním slově prvního náměstka Ing. Antonína Kaliny, po zpravodajské zprávě poslance Jaroslava Palase a po široké rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně podpůrné programy zemědělství pro rok 2002, poskytované podle § 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, vládní návrh, sněmovní tisk 1136, schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji.

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 528.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 528 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 528 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 189 vyslovilo 103 a 43 bylo proti. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Budeme pokračovat v projednávání návrhů zákonů, které sněmovně vrátil Senát a prezident republiky.

 

Jako první je bod

 

144.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů
a zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 955/4/ - vrácený Senátem

 

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy, jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 955/5.

Vítám mezi námi pana senátora Karla Korytáře, jehož účast na dnešním jednání jsme schválili po zahájení dnešní schůze.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu vyjádřil pan poslanec Pavel Němec.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane místopředsedo, členové vlády, dámy a pánové, budu velmi stručný. Doporučuji přijmout návrh zákona ve znění postoupeném Senátem vzhledem k tomu, že Senát opravil určitá legislativní pochybení Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane kolego. Táži se, zda se chce vyjádřit ještě zpravodaj Libor Ježek. Není tomu tak.

Otevírám rozpravu a úvodem chci připomenout, že při novém projednávání návrhu zákona nejsou přípustné pozměňovací návrhy.

Vystoupí samozřejmě jako první pan senátor Karel Korytář. Prosím, pane senátore.

 

Senátor Karel Korytář: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. U této novely zákona jde o osmou novelu daně silniční. Návrh zákona obsahuje též novelu zákona o spotřebních daních.

Novela o dani silniční by měla zajistit prodloužení některých osvobození od daně silniční pro vozidla splňující nejpřísnější emisní limity Evropské unie na dobu do konce roku 2003 s tím, že podle dosud platného znění zákona by toto osvobození mělo skončit 31. prosince 2001. U vozidel splňujících limity Euro 3 došlo ke změně ve výši osvobození, kdy od roku 2002 je schválena výše 50 %, u Euro 2 pak výše 25 %. Dále zavádí u vozidel registrovaných v České republice do 31. 12. 1989 zvýšení sazby daně o 15 %.

Úpravou přijatou v Senátu se odstraňuje jednak retroaktivita ohledně 15% zvýšení daně, jednak se odstraňují nedostatky v pojmosloví, který byly způsobeny zejména přijetím zákona č. 56/2001 Sb. a příslušné vyhlášky ministerstva dopravy, ale nedošlo již, co se týká pojmosloví, k novelizaci zákona o dani silniční.

Pozměňovacími návrhy Senátu byly pojmy "držitel vozidla", "povolené zatížení náprav" a "celková hmotnost" nahrazeny pojmy "provozovatel vozidla", "největší povolené zatížení náprav" a "největší povolená hmotnost". Tato změna bude platit od účinnosti novely, tedy pravděpodobně od 1. ledna 2002, s tím, že v přechodných ustanoveních je zajištěno, že údaje zapsané v technickém průkazu do 30. června 2001 se transformují do nových pojmů, a naopak pro rok 2001 na žádost Ministerstva financí byl zákon vztažen i na ty, kteří po 1. červenci 2001 mají zapsány již údaje v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb. V tomto směru došlo v Senátu pouze k legislativní úpravě návrhu, který byl schválen v Poslanecké sněmovně.

Změny zákona uvedené v tisku Poslanecké sněmovny 955 pod body 4 a 5 mají takový charakter, že jejich účinnost pro rok 2001 není z důvodů retroaktivity možná.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP