(17.20 hodin)
(pokračuje Korytář)

A proto Senát navrhuje, až na výše uvedenou výjimku, prvé použití celého zákona pro zdaňovací období roku 2002. Přechodná ustanovení novely zákona jsou však koncipována a byla Senátem schválena s ohledem na příslib, že tato novela bude vyhlášena ve Sbírce zákonů ještě v letošním roce, tak aby zákon byl účinný již od 1. ledna 2002, neboť jinak některá ustanovení zůstanou retroaktivní po dobu, po kterou nebude v příštím roce tento zákon účinný. Z těchto důvodů vás žádám o maximální vstřícnost při projednávání tohoto zákona.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane senátore. Táži se, kdo se dále hlásí do rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Slova navrhovatele jsme slyšeli na začátku projednávání tohoto bodu.

Přistoupíme tedy k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 955/4, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 955/5."

Paní místopředsedkyně vás všechny ještě odhlásila, takže vás žádám o novou registraci.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 529 z přítomných 165 poslanců pro 160, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme návrh zákona, ve znění schváleném Senátem, přijali. Děkuji panu senátorovi Karlu Korytáři a končím projednávání tohoto bodu.

O slovo se hlásí předseda poslaneckého klubu ČSSD Bohuslav Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl procedurální návrh. Ten se týká vypuštění bodu č. 148, kterým je návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., vrácený Senátem. Navrhuji vypustit tento bod z programu této schůze Poslanecké sněmovny, tak aby byl větší prostor pro posouzení dopadu jednotlivých verzí tohoto návrhu zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Toto je procedurální návrh, o kterém dám vzápětí hlasovat. Jedná se o bod programu č. 148, sněmovní tisk č. 925/4.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 530 z přítomných 169 poslanců pro 110, proti 52. Návrh byl přijat.

 

Vyřadili jsme tedy z jednání této schůze bod č. 148.

 

Budeme pokračovat dalším bodem, kterým je bod číslo

 

150.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 973/3/ - vrácený Senátem

 

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 973/4.

Pan kolega senátor Karel Korytář zůstal na svém místě. Prosím tedy, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu vyjádřil ministr dopravy a spojů Jaromír Schling. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling: Pane předsedající, dámy a pánové, Senát učinil v návrhu zákona, který mu byl postoupen Poslaneckou sněmovnou, drobnou změnu, kdy možnost uzavřít smlouvu o provozování dálnice nestátním subjektem, kterou návrh svěřoval Ministerstvu dopravy a spojů po projednání s Ministerstvem financí, svěřil ještě vládě. Domnívám se, že zatěžovat jednání vlády většinou vcelku drobnými smlouvami s nejrůznějšími provozovateli není správné, že tak, jak sněmovna tento návrh přijala, je dostatečná záruka toho, že bude postupováno správně, hospodárně, a není myslím si důvod svěřovat takovéto nepodstatné nebo málo významné záležitosti vládě.

Domnívám se tedy, že bude lepší potvrdit naši verzi, kterou schválila Poslanecká sněmovna. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. Táži se pana zpravodaje Karla Sehoře, zda chce vystoupit k původnímu tisku. Nechce vystoupit, takže otevírám rozpravu, do které jako první se opět přihlásil pan senátor Karel Korytář.

 

Senátor Karel Korytář: Vážený pane předsedající, vážená vládo, paní poslankyně, páni poslanci. Předložený návrh zákona představuje v pořadí již třetí novelizaci zákona o pozemních komunikacích. Jejím hlavním účelem, jak bylo řečeno, je umožnit spoluúčast soukromého a veřejného sektoru na výkonu některých vlastnických práv a financování výstavby dálnic v České republice.

Podle platné právní úpravy tvořené zákonem o pozemních komunikacích je vlastníkem dálnic a silnic I. třídy stát. Převést smluvně výkon některých vlastnických práv lze doposud pouze u silnic I. třídy, a to na organizace správy a údržby silnic, jejichž zřizovatelem jsou kraje, a to za cenu sjednanou podle cenových předpisů.

Vládním návrhem novely zákona o pozemních komunikacích se stanovuje možnost převést výkon některých vlastnických práv i u dálnic, a to nejdéle na dobu 30 let, na právnickou osobu určenou podle zákona o zadávání veřejných zakázek a za cenu sjednanou podle cenových předpisů.

Nepříliš rozsáhlý text novely byl podroben při projednávání v Senátu rozsáhlé diskusi zejména v tom, že navrhované znění novely zákona o pozemních komunikacích představuje v podstatě první případ, kdy na základě zákona bude umožněn převod některých práv a povinností státu, v daném případě jako vlastníka dálnic, na soukromý subjekt. Přitom nebylo zřejmé, na základě jakého typu smlouvy má k takovému převodu dojít. Slušelo by zákonu, aby stanovil alespoň základní obligatorní náležitosti takovéto významné smlouvy, spojené se značným objemem převáděných práv a povinností včetně objemu finančních prostředků, a omezil tak značnou smluvní volnost obou smluvních stran, tak jako tomu bylo ještě v předkládací zprávě Ministerstva dopravy a spojů pro podvýbor pro dopravu hospodářského výboru Poslanecké sněmovny. Bez těchto údajů lze důvodně předpokládat, že půjde o soukromoprávní smlouvu podle občanského nebo obchodního zákoníku, a to pravděpodobně o smlouvu nepojmenovanou.

Bez znalosti představ předkladatele však nešlo odpovědně v potřebném rozsahu návrh zákona v uvedeném smyslu dopracovat. Navíc, jak zaznělo ze strany předkladatele, teprve zkušenosti z prvního případu dálnice D47 vyprecizují celý postup. Proto Senát na návrh hospodářského výboru svým hlasováním upravil text v tom směru, že by takovou smlouvu mohlo uzavřít Ministerstvo dopravy a spojů s příslušným subjektem nikoliv pouze po projednání, ale po souhlasu Ministerstva financí a dále po projednání ve vládě. Touto úpravou se za této situace zvýší záruka za kvalitu uzavřené smlouvy především v oblasti nakládání s majetkem státu.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane senátore. Táži se, kdo se hlásí do rozpravy. Pokud tomu tak není, rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 973/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 973/4."

Na základě žádosti pana kolegy Kühnla vás opět odhlašuji a žádám vás o novou registraci.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP