(16.40 hodin)
(pokračuje Kováčik)

Zákon se tedy nevěnuje úpravě pravidel pro použití reprodukčního materiálu na oné konkrétní lokalitě, tedy zejména pravidlům pro přenos reprodukčního materiálu. V podstatě to nové, co v něm je, mj. se zavádějí některé pojmy, které jsou v české právní nebo lesnické praxi dosud nepoužívané.

Nové je také to, že se zde taxativně vyjmenovává seznam druhů dřevin, jejichž společným znakem je zvýšený význam pro lesní hospodářství v členských státech EU, s tím, že tento seznam je upraven pro naše potřeby. Dále se tam hovoří o druhovém seznamu. Významné je rovněž to, že podle tohoto návrhu mohou uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu pouze osoby, které jsou držiteli licence vydané Ministerstvem zemědělství. Já jako zpravodaj tohoto zákona musím říci, že pro zajištění určité věrohodnosti a kvality toho, s čím se obchoduje v této oblasti, je to velmi správné ustanovení.

Reprodukční materiál druhů uvedených v druhovém seznamu může být uváděn do oběhu pouze v případě, že pochází z úředně uznaných zdrojů, což znamená, že se zavádí určitá klasifikace nebo kategorizace tohoto materiálu do čtyř kategorií, které zde nebudu jmenovat, a zákon předpokládá, že stejným způsobem budou uznávány i zdroje reprodukčního materiálu druhů dřevin, které nejsou přímo v tomto druhovém seznamu uvedeny, a u těchto druhů není úřední uznání sice obligatorní podmínkou, ale je pro další lepší obchodovatelnost potřebné.

Vzhledem k tomu, že pro tuto fázi projednávání je zákon připraven velmi dobře, i lesnická praxe nemá pro prvé čtení žádné výrazné připomínky, které by bylo třeba teď hned uplatnit v našem rozhodování pro prvé čtení, jako zpravodaj se připojuji k žádosti pana ministra o to, aby tento zákon prošel do druhého čtení. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kováčikovi. Otevírám obecnou rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí. Žádnou písemnou přihlášku nemám, ba nemám ani ústní přihlášku. Končím obecnou rozpravu.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Já vás pro jistotu všechny odhlásím a prosím o novou registraci.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 289. Ptám se, kdo souhlasí s přikázáním tohoto návrhu zemědělskému výboru. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 289 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 118 vyslovilo 110 a 2 byli proti.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru. Tím končím prvé čtení tohoto návrhu.

 

Dalším bodem je

 

83.
Vládní návrh zákona o zadávání veřejných zakázek, o výkonu dohledu nad jejich zadáváním
a o změně některých zákonů (zákon o veřejných zakázkách)
/sněmovní tisk 1170/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr pro místní rozvoj Petr Lachnit, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit: Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, na podkladě usnesení vlády ČR č. 1169 jsem byl pověřen odůvodnit vládní návrh zákona o veřejných zakázkách, který byl vládou schválen dne 14. listopadu t. r., v Parlamentu České republiky. Jedná se již v pořadí o druhou verzi zákona, která upravuje zadávání veřejných zakázek včetně výkonu dohledu, kterou vypracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Důvodem zpracování nového návrhu zákona o veřejných zakázkách bylo vrácení předchozího vládního návrhu dne 24. května t. r. v prvém čtení do dopracování.

Rozhodující změny proti předchozímu vládnímu návrhu zákona spočívají zejména v těchto úpravách. Byla změněna struktura zákona: ustanovení o podlimitních veřejných zakázkách a ustanovení o veřejných zakázkách v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací byla zapracována jako zvláštní ustanovení do části upravující zadávací proces obecně.

Dále s ohledem na nutnost orientace nového zákona výhradně na směrnice Evropských společenství byla vypuštěna ze zákona pasáž řešící odbornou způsobilost zadavatelů. Dále byly podrobněji vymezeny základní pojmy zákona v samostatných paragrafech v důsledku koncentrace úpravy do jednoho ustanovení. Bylo změněno složení hodnotící komise v tom smyslu, že se nemusí skládat pouze z osob s odbornou kvalifikací, a současně byl podrobněji upraven postup jednání komise. Zadavatelům byla dána možnost, aby v případě, že komise poruší postup stanovený zákon, zadavatel rozhodl ustavit novou komisi. Ve vazbě na prováděcí vyhlášku byla podrobněji zpracována ustanovení o způsobu hodnocení nabídek. Byly zpracovány konkrétní dohodnuté úpravy podle připomínek poslanců a Svazu měst a obcí.

Oproti znění návrhu zákona o veřejných zakázkách, který byl ministerstvem rozeslán do připomínkového řízení počátkem října t. r., aproximuje vládní návrh zákona pouze platné směrnice Evropských společenství, kterými je proces zadávání upraven. Na základě stanoviska odboru kompatibility Úřadu vlády byla z tohoto návrhu vypuštěna veškerá ustanovení, která se odvíjela od návrhu nových směrnic. Konkrétně to znamená, že ve vládním návrhu zákona byla opětovně zapracována ustanovení týkající se zvláštních práv čerpání a zadavatelů v oblasti telekomunikací. Do vládního návrhu zákona nemohla tím pádem být rovněž zařazena ustanovení umožňující zadávat veřejné zakázky na podkladě rámcové smlouvy s výjimkou sektoru vodního hospodářství, energetiky a dopravy.

Přijmout nový zákon o veřejných zakázkách podle současně platných směrnic Evropských společenství bylo České republice doporučeno i dopisem velvyslance ČR při Evropských společenstvích pana Ing. Libora Sečky ze dne 6. 11. 2001, a to s ohledem na zpomalení procesu projednávání návrhů nových směrnic v Evropském parlamentu. Jsem přesvědčen, že budou-li návrhy nových směrnic v Evropském parlamentu přijaty, rozsah očekávaných změn, jejichž vývoj neustále sledujeme, bude možné řešit pouhou dílčí novelou nového českého zákona o veřejných zakázkách. Návrhy nových směrnic přebírají nejméně 85 % obsahu směrnic současně platných.

Dovolte mi, dámy a pánové, závěrem zdůraznit, že návrh nového zákona o veřejných zakázkách je plně slučitelný s právem Evropských společenství. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu… Omlouvám se, nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jaroslav Plachý.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážená paní předsedající, vážení páni ministři, dámy a pánové, v poměrně krátké době se nám opět vrací vládní návrh zákona o zadávání veřejných zakázek, o výkonu dohledu nad jejich zadáváním a o změně některých zákonů, zákon o veřejných zakázkách, sněmovní tisk 1170. Bohužel musím konstatovat, že kromě formálních změn struktury zákona byly do zákona zapracovány pouze změny v ustanovení hodnotící komise a změny v části týkající se posuzování a hodnocení nabídek. Ostatní námitky vzešlé z rozprav při projednávání předchozí verze zákona navrhovatelem reflektovány nebyly.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP