(16.30 hodin)
(pokračuje Klaus)

Dostáváme se k bodu

 

82.
Vládní návrh zákona o uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin
určených k obnově lesa a zalesňování do oběhu, a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)
/sněmovní tisk 1169/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády uvedou návrh tři ministři - Fencl, Grégr a Kužvart. Prosím, aby se postupně ujali slova.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Vážená paní místopředsedkyně, ctěná sněmovno, dovolte mi, abych vám stručně představil vládní návrh zákona o uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin určených k obnově lesa a zalesňování do oběhu, a o změně některých souvisejících zákonů - zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

Hlavním úkolem a cílem navrhované právní úpravy je nastolit a zajistit takové podmínky při obchodování s lesním materiálem při uzavírání zdrojů tohoto materiálu a při kontrole činností s tím souvisejících, aby bylo dosaženo plné slučitelností s právem Evropského společenství, jmenovitě se Směrnicí č. 99/105 Evropského společenství, za předpokladu zachování kontinuity stávající právní úpravy.

Po bližším seznámení s předkládaným návrhem bude některým z vás možná připadat, že problematika upravovaná předkládaným návrhem by mohla být zcela organickou součástí lesního zákona. Já vás chci informovat o tom, že nepopírám tuto možnost, a přiznávám se, že jsem tuto cestu považoval při zadání úkolu za samozřejmou. Postup prací však ukázal, že takto obsáhlé části lesního práva, společné pro všechny země Evropského společenství, bývá v členských zemích považováno za výhodné upravit samostatným předpisem. Uvedu jeden příklad za všechny - sousední Rakousko.

V návrhu je celá řada nových pojmů, které jsou frekventované v obdobných zahraničních předpisech. Nová je i kategorizace zdrojů reprodukčního materiálu a taxativní vymezení druhů lesních dřevin, jejichž reprodukční materiál je obchodovatelný pouze v režimu stanoveném předkládaným návrhem zákona. Návrh dále zavádí rejstřík uznaných zdrojů reprodukčního materiálu lesních dřevin a zajišťuje přístupnost jeho údajů veřejnosti. Součástí návrhu je i novela příslušných ustanovení lesního zákona, novela sazebníku správních poplatků a novela zákona o České inspekci životního prostředí a její působnosti v oblasti ochrany lesa.

Na rozdíl od dosavadní právní úpravy je vydání licence opravňující fyzické nebo právnické osoby k obchodování s lesním reprodukčním materiálem zpoplatněno.

Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky, s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, a také se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z Evropské dohody.

S ohledem na výše uvedené dovoluji si doporučit Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky přijetí tohoto vládního návrhu zákona ke schválení v prvním čtení a jeho postoupení k dalšímu projednání. Děkuji za vaši pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Fenclovi. Ptám se pana ministra Grégra, zda si přeje doplnit předložení tohoto návrhu. Není tomu tak. Stejný dotaz vznáším na pana ministra Kužvarta. Také tomu tak není.

Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení pan poslanec Pavel Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji, paní předsedající. Vážená vládo, paní a pánové, dovolte mi, abych přednesl zpravodajskou zprávu ke sněmovnímu tisku 1169, což je zákon o uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin určených k obnově lesa a zalesňování do oběhu, a o změně některých souvisejících zákonů - zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

Zde je třeba se zmínit, že dosud platná právní úprava je soustředěna v § 29 a v § 30 zákona o lesích, tedy lesním zákoně, který je do praxe uváděn vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 82/1996 Sb., o genetické klasifikaci obnovy lesa, zalesňování a o evidenci při nakládání se semeny a se sazenicemi lesních dřevin. Zbývající část je potom obsažena zejména v zákoně 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a v zákoně 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči, a také v zákoně 153/2000 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty, a dále naposledy v zákoně 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin.

Já jako zpravodaj jsem přesvědčen o tom, že přestože tato právní úprava je v těchto zákonech zakotvena, je třeba, aby tento návrh zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin byl přijat a byl schválen, zejména proto, že je třeba, aby se do této velmi výrazné oblasti dostal onen prvek zajištění slučitelnosti českého práva s právními předpisy Evropských společenství, vyplývající z článku 69 Evropské dohody. Dále je třeba, abychom přizpůsobili onu dosud platnou právní úpravu požadavkům vyplývajícím ze Směrnice Rady č. 99/105 ES ze dne 22. prosince 1999 o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a dále je třeba ještě zlepšit efektivnost existující právní úpravy na základě poznatků praxe.

Systém jako celek do praxe fungující se v zásadách ani příliš nemění, čili není třeba mít obavy z toho, že by bylo nutné zásadně změnit jak vyhlášky, tak ono konkrétní nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ke kterému v praxi dochází. Jde o to, že s ohledem na zmíněné principy vychází návrh zákona z koncepce zkvalitnění již onoho existujícího systému, vyjímá problematiku uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin do oběhu, včetně právní úpravy problematiky licence pro dodavatele onoho materiálu, ze současně platných zákonů a tvoří zákon samostatný.

Hlavní principy onoho zákona lze shrnout do několika následujících vět. Především jde o to, že onen zákon upravuje pouze oblast obchodování s reprodukčním materiálem lesních dřevin, které jsou určeny k obnově lesa a k zalesňování. Tedy ten materiál lesních dřevin, který není předmětem obchodu, a také onen materiál, který je určen pro nelesnické účely nebo pro účely šlechtitelské nebo pro účely výzkumné a pokusné, nepodléhá ustanovením navrhovaného zákona.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP