(15.50 hodin)

Poslanec Libor Ambrozek: Schválili jsme, že návrh D4 je nehlasovatelný, protože námitka nebyla uplatněna.

Budeme nyní hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem E kolegy Aubrechta.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Navrhovatel souhlasí, zpravodaj má neutrální stanovisko.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 283 z přítomných 174 pro 122, proti 24. Návrh byl přijat.

 

Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Nyní budeme hlasovat o návrzích pod písm. F1 až F4 společně. Jedná se o přímou novelu zákona o ochraně veřejného zdraví.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan navrhovatel má stanovisko neutrální, stejně jako zpravodaj.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 284 z přítomných 174 pro 70, proti 30. Návrh nebyl přijat.

 

Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Písmeno G1 je rovněž nehlasovatelné, bylo totožné s D4. Písmeno G2 je rovněž nehlasovatelné. Můžeme nyní hlasovat o pozměňovacím návrhu G3, ve znění legislativní úpravy z 15. února.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan navrhovatel nesouhlasí, pan zpravodaj souhlasí.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 285 z přítomných 174 pro 96, proti 70. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Libor Ambrozek: To je všechno.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Budeme nyní hlasovat o návrhu usnesení jako celku: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých dalších zákonů, podle sněmovního tisku 960, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 286 z přítomných 174 poslanců pro 120, 50 proti. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu ministrovi i panu zpravodajovi.

 

Dostáváme se od třetích čtení k prvním čtením. Jako první v pořadí je bod

 

79.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb.,
o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci
a některých státních orgánů a soudců, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1166/ - prvé čtení

 

Prosím pana místopředsedu vlády Vladimíra Špidlu, aby se ujal slova. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci. Předstupuji před vás jménem vlády, abych představil a odůvodnil vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců.

Za dobu působení tohoto zákona se potvrdila rizika spojená s přijatou úpravou. Základní nedostatky lze charakterizovat takto:

Způsob stanovení platové základny, souhrn nejvyššího platového tarifu a maximální výše osobního příplatku stanovených zvláštním právním předpisem pro zaměstnance ministerstev vede z dlouhodobého hlediska k exponenciálnímu zvyšování rozdílu mezi průměrným výdělkem v nepodnikatelské sféře a platy ústavních činitelů. Od roku 1995 do roku 2000 se zvýšil průměrný výdělek v podnikatelské sféře o 54 %, tj. o 4 243 Kč, zatímco platová základna o 145 %, tj. o 23 300 Kč, a od 1. ledna 2001 se dále zvýšila, takže její celkové zvýšení činí 160 %, tj. 25 680 Kč. Čili rozdíl za pět let je o 20 000 Kč.

Zvyšování příjmů ústavních činitelů formou dalších platů, které je předmětem oprávněné kritiky veřejnosti, přitom jejich omezování v návaznosti na snižování výše dalších platů u zaměstnanců veřejných služeb a správy je každoročně spojeno s obtížným jednáním v obou komorách Parlamentu ČR. Myslím si, že je namístě další platy jednou provždy odbourat a převést je do platů základních.

Poskytování platů až po dobu šesti měsíců pracovní neschopnosti k výkonu funkce, která nadto není limitována ani kalendářním rokem, se stalo předmětem kritiky veřejnosti z důvodu propastného rozdílu od úpravy pro zaměstnance v pracovním poměru, kterým je podle zákona poskytován plat pouze za vykonanou práci a od prvního dne pracovní neschopnosti jim náleží nemocenské v redukované limitované částce bez ohledu na příjem, který nahrazuje.

Ve snaze postihnout veškeré výdaje, které mohou ústavním činitelům v souvislosti s výkonem funkce vzniknout, je celý systém náhrad výdajů a naturálních plnění překombinovaný, takže k témuž účelu jsou různé druhy plnění poskytovány duplicitně až triplicitně a vlivem nesprávného způsobu určení jejich výše jsou nadhodnoceny, zejména pak ty náhrady, které jsou stanoveny z platové základny a nesledují vývoj výše výdajů, které mají nahrazovat.

Předkládaný návrh zákona obsahuje nápravu uvedených základních nedostatků a navržená řešení spočívají ve stanovení platové základny ve vztahu k průměrnému výdělku v nepodnikatelské sféře; vypuštění institutu dalšího platu ze systému; omezení pobírání platu v době neschopnosti k výkonu funkce na maximálně tři měsíce v kalendářním roce; změně způsobu stanovení některých jednoúčelových náhrad výdajů tak, aby jejich výše odpovídala nahrazovaným výdajům, a zamezení jejich souběžného poskytování s naturálním plněním poskytovaným k obdobnému účelu - karta, benzin; snížení výše paušální náhrady výdajů odvozovaných od platové základny.

Vedle těchto zásadních změn obsahuje předkládaný návrh zákona zpřesnění některých dalších ustanovení, která působí v praxi aplikační obtíže.

Návrh dále vyjímá soudce z rozsahu působnosti zákona s tím, že se současně předkládá návrh zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce soudců a státních zástupců, což je tisk 1167.

Dámy a pánové, chci zdůraznit, že tento návrh zákona je nepochybně potřebný a svým způsobem zdůrazní pozici ústavních činitelů a podle mého názoru odbourá celou řadu kritik, zčásti oprávněných, zčásti ovšem i neoprávněných, které narušují autoritu zákonodárného sboru a autoritu ústavních činitelů jako celku.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP