(15.40 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Kdo se dále hlásí? Dám tedy o tomto návrhu hlasovat. Ještě se hlásí pan ministr Kužvart.

 

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart: Chci jen k procedurálnímu návrhu zdůraznit, že návrh zákona o ochraně ovzduší byl vrácen do onoho druhého čtení pouze a jedině z důvodů určitých problémů ze zpoplatnění amoniaku v zemědělských zařízeních. To třetí čtení je již naprosto jasné, jakým způsobem bude zákon upraven. Je evidentně nepravdou, že je nezbytné mít nejdříve složkové zákony, a pak teprve onen zákon o integrované prevenci a snižování znečištění. Není z mého pohledu jako předkladatele naprosto žádný problém provést již nyní třetí čtení a hlasování o tomto zákonu.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dám hlasovat o návrhu pana poslance Beneše.

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 277 z přítomných 174 poslanců hlasovalo pro 55, proti 94, návrh nebyl přijat.

 

Hlásí se někdo další do rozpravy? (Nikdo se nehlásil.) Rozpravu končím a prosím o závěrečná slova pana ministra. Nikoliv. A pana zpravodaje.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Vážený pane předsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, jsme před závěrečným hlasováním o sněmovním tisku 960, zákonu o integrované prevenci a omezování znečištění, integrovaném registru znečišťování a změně dalších zákonů, zkráceně zákonu o integrované prevenci.

Chtěl bych říci, že se mu výbor skutečně velmi podrobně věnoval a po několika seminářích a po konzultaci i se Svazem průmyslu a dopravy a s ministerstvy průmyslu, obchodu a zemědělství jsme přistoupili k projednávání komplexního pozměňovacího návrhu, který se snažil nalézt určitý kompromis ve sporných bodech, kterými byly především postavení agentury v celém procesu a  tázka integrovaného registru znečišťování.

V otázce agentury se domnívám, že jsme nalezli kompromis, i když jsou zde návrhy na vypuštění tohoto institutu. V otázce integrovaného registru znečišťování byl nalezen kompromis pouze částečný. Příloha, o které se zmiňoval předseda výboru Beneš, byla připravená a jako výbor jsme doporučili, aby to nebylo jenom vyhláškou ministra životního prostředí, ale nařízením vlády, a aby příloha č. 1 k tomuto nařízení odpovídala evropskému registru. Zároveň chci upozornit ty, kteří sdílejí názor jako kolega Beneš, že pozměňovací návrhy C1 a C2 v podstatě tento problém řeší a jejich odsouhlasením bychom se dostali na úroveň evropského registru, který se vztahuje jenom na podniky spadající pod zákon o integrované prevenci.

Tolik závěrečné slovo. Mohu navrhnout proceduru?

Nikdo neprotestuje, proto bych si dovolil navrhnout proceduru hlasování. Nejprve doporučuji hlasovat o písmenu B, kterým je komplexní pozměňovací návrh našeho výboru, poté o bodech A6 a A23 dohromady, protože to jsou už jediné hlasovatelné body k usnesení výboru pro evropskou integraci. Všechny ostatní body z usnesení výboru pro evropskou integraci byly pojaty do našeho komplexního pozměňovacího návrhu.

Poté bychom hlasovali o bodu C1 a C2 dohromady - jde o návrh kolegy Šplíchala, o návrhu kolegy Tomíčka pod písmenem D také dohromady. Všechny tyto tři návrhy se vztahují k integrovanému registru znečištění. Potom bychom hlasovali o návrhu D4. Zde chci upozornit kolegy Tomíčka a Drdu - týká se to pozměňovacího návrhu D4 a a G1, které jsou totožné - že legislativa se domnívá, že tyto návrhy jsou nehlasovatelné, protože vypuštění § 5 by způsobilo velmi významnou změnu v § 11, 18 a 27 a podle názorů legislativy to jde už nad rámec legislativně technických úprav. Proto si dovolím navrhnout, abychom zde o tom dlouho nediskutovali: jestli kolegové Drda a Tomíček nesouhlasí s tímto výkladem, je třeba, aby uplatnili námitku proti proceduře, abychom hlasováním rozhodli, zda jejich návrhy jsou hlasovatelné. V případě, že ji neuplatní, prohlašuji D4 a G1 za nehlasovatelné.

Potom bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem E, o návrzích F1a až F4 kolegy Ouzkého dohromady, o G1 jsem se zmínil. Návrh G2 je podle názoru legislativy na hranici hlasovatelnosti, protože je v rozporu se zákony 218 a 219/2000 Sb., o hospodaření s majetkem státu a rozpočtových pravidlech. Poté bychom hlasovali o návrhu G3.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Doufám, pane poslanče, že tuto relativní složitost všichni poslouchali, alespoň ti, kteří znají nuance tohoto zákona.

 

Dám nyní hlasovat o této proceduře.

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 278 z přítomných 171 poslanců bylo 158 pro a nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Postupujme tedy podle této procedury.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Nejprve budeme tedy hlasovat o písmenu B, kterým je komplexní pozměňovací návrh výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Stanoviska? (Ministr souhlas, zpravodaj souhlas.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Je někdo proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 279 z přítomných 174 poslanců bylo pro 169, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Nyní bychom hlasovali o návrzích A6 a A23, které zůstaly ještě z usnesení výboru pro evropskou integraci. (Ministr souhlas, zpravodaj nesouhlas.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 280 z přítomných 174 hlasovalo 86 pro a 85 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Nyní budeme hlasovat dohromady o návrzích C1 a C2. (Ministr nesouhlas, zpravodaj nesouhlas.)

 

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 281 z přítomných 174 bylo 58 pro, 108 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Nyní budeme hlasovat o návrzích D1 až D3 společně. (Ministr nesouhlas, zpravodaj nesouhlas.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 282 z přítomných 174 poslanců hlasovalo 52 pro a 113 proti. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP