(17.00 hodin)
(pokračuje Brožík)

Budeme pokračovat dalším bodem, kterým je bod číslo

 

65.
Vládní návrh zákona o přijetí úvěru Českou republikou na financování
investičních potřeb souvisejících s prováděním projektu českých dálnic B
/sněmovní tisk 1147/ - prvé čtení

 

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem vyslovili souhlas již v prvním čtení. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr dopravy a spojů Jaromír Schling. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling: Pane předsedající, dámy a pánové, předkládám čistě technický návrh, který je realizací zákona o rozpočtových pravidlech. Jedná se o záležitost, která dříve, před platností zákona č. 218/2000 Sb., byla v kompetenci vlády. Nyní musí být vládou předkládána Poslanecké sněmovně.

Vláda České republiky svým usnesením již dne 10. listopadu 1993, č. 631 o rozvoji dálnic a čtyřpruhových silnic pro motorová vozidla v České republice do roku 2005 vymezila dálniční síť a síť čtyřpruhových silnic pro motorová vozidla a vyslovila souhlas se záměrem jejich výstavby v následujícím období. Tento výchozí strategický materiál byl v návaznosti na průběh naplňování pravidelně na dalších, pozdějších jednáních vlády aktualizován.

Základní podmínkou zajištění plynulé výstavby dálnic, které jsou určitou prioritou a mezi které se nepochybně řadí i tento projekt v potřebném rozsahu a čase, navazuje zejména na závazky z mezinárodních dohod, je financování těchto staveb.

Těmito otázkami se vláda ČR zabývala již 16. října 1996 a ve svém tehdejším usnesení č. 528 vyslovila souhlas s využitím úvěru mezinárodních finančních institucí. Současně tehdy uložila ministrům, aby projednali přijetí a strukturu umístění úvěrů. Následně 2. 12. byla uzavřena rámcová smlouva mezi Evropskou investiční bankou a vládou ČR a 27. 5. 1998 první smlouva na financování projektu českých dálnic A v rozsahu 230 milionů eur a bylo stanoveno, že později bude uzavřena smlouva na dalších 170 milionů.

Projekt českých dálnic zahrnuje projekční práce, získání pozemků, kontrolu a výstavbu celkem šesti úseků, v tom čtyř úseků na dálnicích D8, D11 a dvou úseků na rychlostních komunikacích R1 a R35 v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě k tomuto návrhu zákona. Celkové náklady na projekt byly odhadnuty na 810 milionů eur a participace na jeho financování, které by zajistilo financování projektu do roku 2005 až 2006, je předpokládána tímto způsobem: Česká republika 410 milionů eur a Evropská investiční banka 400 milionů eur, celkem tedy 810 milionů.

Užití úvěru ve výši 170 milionů, o kterém pojednává tento zákon, zabezpečuje tudíž další etapu financování předmětných úseků dálnic a rychlostních komunikací. Jeho zapojení je navrženo počínaje rokem 2003 pro krytí investičních potřeb souvisejících s dokončením úseku R35 - úsek 3509 Slavonín - Přáslavice, D11 - úsek 1104 Libice - Chýšť a úsek 1105 Chýšť - Hradec Králové. Na D8 úsek 0805 Lovosice - Řehlovice.

Pokud má být tento projekt plynule dokončen v časovém horizontu 2005, je nezbytné získat od Evropské investiční banky tuto zbývající část předpokládaného úvěru, to je 170 milionů eur. Na tento úvěr již na základě souhlasu vlády byla podepsána ministrem financí smlouva s Evropskou investiční bankou s odkládací podmínkou, že Poslanecká sněmovna návrh zákona o přijetí úvěru schválí. Vzhledem k tomu, aby doba určité nejistoty vyplývající z podmínky ve smlouvě byla zkrácena na minimum, žádá vláda Poslaneckou sněmovnu, aby tento návrh byl projednán ve zkráceném postupu podle § 90 odst. 2.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvním čtení.

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení pan kolega František Vnouček.

 

Poslanec František Vnouček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, projednáváme vládní návrh zákona o přijetí úvěru Českou republikou na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním projektu českých dálnic B, sněmovní tisk 1147. Tento projekt je součástí celkové rámcové dohody týkající se financování spolupráce podepsané mezi Evropskou investiční bankou a Českou republikou dne 2. prosince 1997.

Celkový projekt zahrnuje spolufinancování při výstavbě čtyř úseků dálnic D18, D11 a dvou úseků na rychlostních komunikacích R1 a R35. Celkové náklady na tento projekt byly dohodnuty na 810 milionů eur, kde participace Evropské investiční banky je navržena ve výši 400 milionů eur s realizací projektu do roku 2005 až 2006.

V současné době je realizován projekt českých dálnic A, na který byl poskytnut České republice Evropskou investiční bankou úvěr ve výši 230 milionů eur, který má být dočerpán do roku 2003. Schválením předloženého vládního návrhu zákona by došlo k uzavření úvěrové smlouvy na 170 milionů eur, která navazuje na financování projektu A českých dálnic. Projekt B českých dálnic řeší pokračování financování výstavby na úseku D11, D8 a rychlostní komunikace R35, jak je specifikován v předloženém návrhu.

Z předloženého materiálu jednoznačně vyplývá výhodnost naplňování rámcové dohody a poskytnutí úvěru na zajištění výstavby českých dálnic v projektu B, a to i vzhledem k výhodám, které jsou v tomto materiálu uvedeny, zároveň i z důvodu nutnosti pokračování urychleného dobudování moderních páteřních komunikací v České republice, kde i jako republika máme v porovnání s ostatními evropskými státy z minula obrovský dluh. V případě neschválení tohoto návrhu by určitě došlo k zablokování celého realizovaného projektu a k nenaplnění uzavřených dohod s některými sousedními státy, jako například se SRN.

Vážené dámy a pánové, věřím, že zvážíte uvedené důvody o potřebnosti schválení tohoto návrhu a svým kladným hlasováním podpoříte jeho odsouhlasení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Táži se, kdo se hlásí do obecné rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím.

Návrh podle odstavce 2 nelze projednávat, vznesou-li proti němu před ukončením obecné rozpravy námitku nejméně dva poslanecké kluby nebo 50 poslanců. Žádná námitka nezazněla. Rozhodneme tedy podle § 90 odst. 5, zda v jednání budeme pokračovat tak, aby s návrhem zákona byl vysloven souhlas již v prvním čtení. Přivolám kolegyně a kolegy z předsálí.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 1147 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvním čtení."

Na základě žádosti z pléna vás odhlašuji a žádám vás o novou registraci.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 131 z přítomných 116 poslanců pro 112, proti jeden. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP