(17.10 hodin)
(pokračuje Brožík)

Zahajuji proto podrobnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Vzhledem k tomu, že se nikdo nehlásí, končím podrobnou rozpravu.

Táži se pana ministra, zda hodlá ještě vystoupit. Není tomu tak. Pan zpravodaj také ne, proto budeme hlasovat o návrhu zákona jako o celku.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o přijetí úvěru Českou republikou na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním projektu českých dálnic B, podle sněmovního tisku 1147."

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 132 z přítomných 119 poslanců pro 116, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme s tímto návrhem vyslovili souhlas již v prvním čtení podle § 90 odst. 5. Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji, končím bod č. 65 a budeme pokračovat bodem

 

66.
Vládní návrh zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
/sněmovní tisk 1154/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr vnitra Stanislav Gross. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, z pověření vlády České republiky předstupuji před Poslaneckou sněmovnu s odůvodněním zmíněného zákona, tedy zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Je to jeden ze dvou návrhů zákonů, které se týkají tohoto tématu, které bychom měli dnes projednávat, neboť druhá část záležitostí týkajících se tohoto problému je řešena v tzv. zákoně o změně zákonů, které souvisejí s přijetím tohoto zákona.

Co se týče cílů předkládané úpravy, zmíním se jen o těch nejpodstatnějších.

Za prvé je ambicí tohoto návrhu sjednotit doposud poměrně roztříštěnou právní úpravu služebních poměrů příslušníků jednotlivých bezpečnostních sborů, tedy Policie ČR, Hasičského záchranného sboru, Vězeňské služby, Celní správy, Úřadu pro zahraniční styky a informace a Bezpečnostní informační služby.

Za druhé. Tento návrh se snaží komplexně upravit specifickou státní službu příslušníků těchto bezpečnostních sborů, kteří plní úkoly v oblasti bezpečnosti při plnění úkolů státu na tomto úseku tak, jak je ukládají jednotlivé zákony, a je snahou oddělit záležitost jejich služebního poměru od zákoníku práce a od ostatních právních předpisů, které platí v pracovněprávních vztazích při normálním zaměstnaneckém poměru.

Další ambicí tohoto návrhu je sjednotit rozsah práv a povinností příslušníků jednotlivých bezpečnostních sborů, nikoli tedy práv a povinností ve vztahu k třetím osobám, ale práv a povinností ve vztahu ke služebním záležitostem.

Další ambicí je to, aby nadále byly povinnosti jednotlivých příslušníků bezpečnostních sborů ukládány toliko zákonem.

Dále se snažíme umožnit tímto návrhem zákona poněkud efektivnější využívání té kapacity, kterou budou mít jednotlivé bezpečnostní sbory v příslušnících těchto sborů, tak aby bylo možno využít příslušníka jednoho bezpečnostního sboru zařazeného v záloze pro přechodně nezařazené pro potřeby jiného služebního úřadu.

Asi tak šestým nejdůležitějším cílem tohoto zákona, byť z tohoto pohledu to je asi cíl nejméně důležitý. Jde o to, že se snažíme tímto návrhem také přiblížit úpravu služebního poměru v České republice poměrům příslušníků bezpečnostních sborů tak, jak vyplývá z práva Evropského společenství.

Předložený návrh zákona poprvé v novodobé historii České republiky koncipuje poměry příslušníků bezpečnostních sborů tak, aby byly zakotveny pouze v jednom základním právním předpisu pro všechny příslušníky bezpečnostních sborů, s tím, že bere v úvahu i předpisy Evropského společenství, především to, co je jedním z pravidel, to znamená, že pro příslušníky bezpečnostních sborů a pro řešení těchto problémů se připouštějí pro bezpečnostní sbory odchylné úpravy v jednotlivých zemích Evropského společenství. Návrh zákona je totiž plně slučitelný nejen s právem Evropského společenství, ale je plně slučitelný i s ústavním pořádkem České republiky a s mezinárodními závazky, kterými je Česká republika vázána.

Co se týče návrhu zákona, který navazuje na tento návrh zákona, tak my jsme ho nezahrnuli do tohoto zákona z jednoho prostého důvodu: neboť se domníváme, že je přehlednější to, aby jedna komplexní úprava byla takto v tomto právním předpise, a co se týče zákonů, které s tímto souvisí a promítají se do jiných právních předpisů, tak je vhodnější, aby to bylo řešeno odděleně.

Pokud jde o principy, na kterých tento návrh zákona stojí, tak bych se chtěl zmínit jen o několika. První takový hlavní princip, který se snažíme tímto návrhem zákona prosadit a který je dlouhou dobu bezpečnostním sborům v České republice slibován, je záležitost kariérního způsobu obsazování služebních míst. Tento návrh zákona plně naplňuje předpoklady k tomu, aby tento princip byl nadále v českých bezpečnostních sborech využíván. Dále vytváří podmínky pro přechod příslušníků do jiných bezpečnostních sborů, neboť dnes často ztrácíme lidský potenciál tím, že někdo z nejrůznějších důvodů ukončí služební poměr k jednomu bezpečnostnímu sboru a nejsou vytvořeny "přirozené" převodové můstky k tomu, aby taková osoba mohla nastoupit k jinému bezpečnostnímu sboru, čímž se do určité míry i šetří prostředky, neboť fluktuace lidí pohybujících se v bezpečnostním aparátu by se tímto do určité míry dala snížit, a to i ve vazbě na to, že tento návrh zákona do značné míry posiluje sociální jistoty jednotlivých příslušníků bezpečnostních sborů.

Takže závěrem mi dovolte, dámy a pánové, abych konstatoval, že tento návrh zákona je podle našeho názoru, podle názoru vlády České republiky, důležitým krokem pro vytvoření právního rámce, který povede ke zkvalitnění a zefektivnění státní služby na úseku bezpečnostních sborů, a na druhé straně zároveň by měl znamenat také probuzení většího zájmu o službu u bezpečnostních sborů v široké populaci, protože si myslíme, že přispívá ke stabilitě lidí pracujících v bezpečnostním aparátu České republiky a samozřejmě také do určité míry přispívá k tomu, že dochází k posílení některých sociálních jistot.

Musím asi v úvodním slově upozornit na to, že tento návrh zákona podle mého názoru má jeden kaz, který bych nechtěl, aby znehodnotil tuto předlohu, na kterou české bezpečnostní sbory čekají asi sedm nebo osm let. Ten se týká záležitosti ukončení služebního poměru u příslušníků bezpečnostních sborů, kteří spáchali úmyslný trestný čin. My jsme kolem toho vedli poměrně velké diskuse a nakonec v textu, který byl postoupen do Poslanecké sněmovny vládou, se podle mého názoru dostal text, který by měl zde v průběhu legislativního procesu zaznamenat určitou změnu. Sám jsem připraven přispět k tomu, aby legislativní řešení bylo co nejčistší.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP