(15.00 hodin)
(pokračuje Drda)

Jakým způsobem zabezpečit jejich realizaci, to je jejich záležitostí.

Za b): V případě, že by byl zachován tento paragraf, chci ho doplnit o text: "Řídícím orgánem bude Rada, ve které budou rovnoměrně zastoupeni zástupci Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zemědělství."

Za druhé. Hlava III. - Integrovaný registr znečištění v předloženém znění neodpovídá formulaci rozhodnutí Evropské komise č. 479/200 ES o implementaci evropského emisního registru znečištění. Požaduji, aby sledování závažných škodlivin bylo prováděno podle látek taxativně vyjmenovaných v evropském emisním registru. Podle ekonomického rozboru však jeho zavedení například v papírenském průmyslu si vyžádá náklady kolem 100 milionů ročně. Požaduji proto, aby v § 22 odst. 2 byla první ohlašovací povinnost pro provozovatele zařízení spadající pod tento zákon, nikoliv uživatele registrované látky, plněna až k 31. březnu 2005.

Dovolte mi ještě jednu poznámku. Pokud by měla EIA probíhat paralelně s IPPC, pak se táži, proč integrované posuzování tedy nemůže probíhat v jednom řízení s EIA a jako takové být zahrnuto společně. Proto si myslím, že je naprosto relevantní dát tady návrh na vrácení do výboru k novému projednání.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy? Nehlásí-li se nikdo, podrobnou rozpravu končím.

Přejí si závěrečná slova? Pan ministr? Ne. Znovu vás odhlásím a dám hlasovat o vrácení k dopracování. Prosím, abyste se znovu přihlásili.

 

Budeme hlasovat o vrácení návrhu zákona k přepracování.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 126 z přítomných 130 pro 48, proti 77. Návrh nebyl přijat.

 

Tím končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji.

 

Dostáváme se k bodu

 

63.
Návrh poslanců Josefa Janečka a Jaromíra Talíře na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu
a o opatřeních s tím souvisejících a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1108/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1108/1. Prosím pana poslance Janečka, aby návrh uvedl.

Zkuste si vyjasnit, pane poslanče, se svými kolegy z klubu, z vaší předvolební koalice, aby vás nechali hovořit.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážené dámy, vážení pánové, kolegyně a kolegové, otázka strategie omezení kouření má několik základních oblastí. Tou první je otázka ceny. Zde, jak víme, vláda vyjednala výjimku pro tabákové výrobky, takže tento nástroj omezení počtu závislých občanů v naší republice nebude aplikován. Druhou oblastí je oblast omezení poptávky, která je indukována samozřejmě i reklamou. A tento návrh vychází z myšlenky, která byla obsažena i v původním vládním návrhu, totiž že by neměla být umožněna reklama, jejímž smyslem je získat nové závislé spoluobčany, a už vůbec ne děti.

Návrh tedy navrhuje zakázat reklamu na tabákové výrobky, kromě míst k prodeji tabákových výrobků určených. Otázka reklamy na tabákové výrobky je především otázkou propagace návykových látek. Je to otázka propagace návykových látek mezi dětmi. Jde o to, že podle existujících průzkumů 60 % kuřáků začalo kouřit před svým 13. rokem. Jde o to, že kolem 90 % kuřáků začalo kouřit před svým 18. rokem. To, na základě čeho se děti rozhodují kouřit, je samozřejmě vliv kamarádů, vliv rodiny, vliv sociálního prostředí, ale bohužel velmi výrazně i vliv reklamy. Reklama je totiž zaměřena především na děti, protože ty se stávají závislými rychle, stávající se závislými silněji a jejich závislost je trvalejší, než je u kuřáků, kteří začali kouřit v pozdějším věku.

Předseda vlády Miloš Zeman při zdůvodňování původního vládního návrhu řekl, cituji: "Jako vášnivý kuřák budu plně podporovat návrh na zákaz tabákové reklamy, a to ze dvou podstatných důvodů. Za prvé nehodlám být agentem tabákových firem a nehodlám brát vážně důvody, že tím naše komerční televize přijdou o miliardové zisky. Za druhé - dospěl jsem k názoru, že většina reklam, reklamou na cigarety počínaje a reklamou na prací prášky konče, je natolik stupidní, že může ovlivnit pouze pubertální část našeho obyvatelstva. A pubertální část obyvatelstva je právě tou částí, která se rozhoduje, zda bude, či nebude kouřit." Tolik předseda české vlády Miloš Zeman.

Všichni tedy víme, že reklama je zaměřena na mládež, že je to reklama zlá, protože nabádá člověka k tomu, aby už v dětském věku ztratil to nejcennější, co má, to je svobodu. Tuto svobodu má vyměnit za závislost, a to za závislost na nikotinu, která zabije padesát procent svých obětí. To, co je zřejmě největší brzdou zákazu reklamy na tabákové výrobky, jsou domnělé zisky, které má z prodeje cigaret státní pokladna. Jako doklad toho, jak je výhodné, když obyvatelstvo kouří a předčasně umírá, si můžeme přečíst studii, kterou pro Philip Morris zpracovala firma Art To Little International. Tato studie byla poskytnuta poslancům výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a dokladuje ekonomickou výhodnost toho, když obyvatelstvo kouří a předčasně umírá. Domnívám se, že je nezbytné vědět nejen to, zda zisk pro státní pokladnu skutečně existuje, ale vědět, jaký je vlastně jeho zdroj, zdali tento zisk je pro nás přijatelný.

Abychom si mohli udělat představu, co je oním údajným přínosem pro státní pokladnu, dovolím si z oné zprávy citovat. Ze studie vyplývá, že dopad kouření na veřejné finance byl v roce 1999 kladný a dosáhl 5,8 miliardy korun. Studie zná dvě základní položky. Jednak tzv. pozitivní vlivy kouření na veřejné finance a jednak negativní vlivy kouření na veřejné finance. Do pozitivních vlivů zahrnuje jednak rozpočtové příjmy ve výši 21 miliard, dále to jsou úspory na zdravotních výdajích z důvodu předčasné úmrtnosti - tím ušetříme 968 milionů, úspory důchodů a sociálních dávek z důvodu předčasné smrti - 196 milionů, úspora výdajů pro seniory - 28 milionů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP