(15.10 hodin)
(pokračuje Janeček)

Mezi negativními vlivy kouření na veřejné finance studie uvádí: náklady na zdravotní péči přiřaditelné kouření 12,564 miliardy, přímé náklady na zdravotní péči 11,421 miliardy, náklady na zdravotní péči způsobené pasivním kouřením 1,142 miliardy, pracovní neschopnost způsobená vyšší nemocností 1,667 miliardy.

I tato studie počítá s tím, že 33 % kuřáků zemře v produktivním věku, i když existují i jiné studie, které udávají, že v produktivním věku zemře 38, resp. 50 % kuřáků.

V roce 1999 dosáhly přímé náklady na léčbu nádorů v důsledku kouření hodnoty 1,06 miliardy, náklady na léčbu průdušnice, plic a průdušek dosáhly 565 milionů korun. Jde o onemocnění, která jsou nejčastěji spojená s kouřením, a kuřáci jsou k těmto chorobám náchylnější 22krát než nekouřící populace. Léčení kardiovaskulárních onemocnění vzniklých v důsledku kouření se odhaduje na 7,8 miliardy korun a kuřáci trpí touto nemocí třikrát častěji než nekuřáci.

Zkrácená doba těhotenství a nízká porodní váha - kouření je možno připsat celkové náklady ve výši 77 milionů korun vynaložené na léčbu dětí do jednoho roku. Zkrácení doby těhotenství a nízká porodní váha v důsledku kouření si vyžádaly 64 milionů korun. Nejzřejmějším vlivem kouření je nízká porodní váha, která ve vážných případech vede k nákladné léčbě.

Je třeba říci, že tato studie, i když jsou zde podle mých informací údaje týkající se výdajů na zdravotnictví výrazně podhodnocené a jsou vyšší než hypotetické příjmy, přesto tato studie jako by oprašovala jednu ze základních tezí, totiž že peníze jsou až na prvním místě a že nesmrdí.

To, co způsobuje závislost zvaná tabakismus kromě toho, co je výše zmíněno v citované zprávě: Je to výrazný pokles životní úrovně rodin kuřáků, protože významnou část svých příjmů jsou nuceni obětovat na nákup cigaret, a to přesto, že nejméně 70 % kuřáků se snažilo s kouřením přestat. Další otázkou je významná nemocnost kuřáků a jejich rodin, což je ztráta celé společnosti. Vysokou nemocnost a předčasnou úmrtnost, což má opět výrazné negativní sociální dopady především na rodiny kuřáků, a to zvláště v případě, kdy se jedná o sociálně slabší skupiny rodin kuřáků s nezaopatřenými dětmi.

Nyní stojíme před základní otázkou. Jsou skutečně pro nás ony hypotetické příjmy plynoucí z toho, že jsou kuřáci nuceni díky své závislosti ochuzovat své rodiny, že předčasně umírají, že jejich děti trpí vyšší nemocností, jsou skutečně tyto příjmy natolik cenné, abychom dále umožňovali, aby zde byl podporován vznik závislosti už od dětských let? Jsem hluboce přesvědčen, že nikdo nemůže být natolik cynický, aby si něco takového přál. Proto vás žádám o podporu předložené návrhu zákona. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Prosím paní poslankyni Lucii Talmanovou jako zpravodajku pro prvé čtení.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Děkuji. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, navržená předloha, jak je obsažena ve sněmovním tisku 1108, se dotýká dvou zákonů. V prvním případě je to zákon o zrušení státního tabákového monopolu. Zde se do § 4 vymezujícího zákaz prodeje tabákových výrobků zapracovává zákaz prodeje tabáku osobám mladším 18 let. Současně se zavádí zákaz prodeje cigaret v balení menším než dvacet kusů.

Zde si dovolím upozornit, že zákaz prodeje cigaret osobám mladším 18 let je již obsažen v zákoně č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. Tento zákon, ač velmi nedokonalý, stále platí. Vymezení zákazu prodeje osobám mladším 18 let do zákona o zrušení tabákového monopolu zavádí tedy jakousi duplicitu. Tato úprava se mi nejeví potřebnou.

V druhé části poslanecká předloha navrhuje novelizací zákona o regulaci reklamy výrazné změny povoleného rozsahu na tabákové výrobky s ambicí omezením reklamy výrazně snížit spotřebu tabáku především u mladistvých. Ve slově předkladatele jsme vyslechli velmi podrobné zdůvodnění této teorie včetně statistických údajů, se kterými v podstatě nelze polemizovat.

Tolik moje stručná zpráva zpravodaje. Současně si dovolím přihlásit se do rozpravy. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. otevírám obecnou rozpravu, do které se hlásí paní poslankyně Talmanová jako první.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Děkuji. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, na své 39. schůzi v říjnu tohoto roku se Poslanecká sněmovna zabývala dvěma předlohami zákonů týkajícími se podobného tématu jako právě projednávaná novela. Prvním z nich byl vládní návrh zákona o ochraně před škodami z tabákových výrobků. Tento návrh byl vládě vrácen k dopracování s jasně vymezenými požadavky. Druhým byl vládní návrh novely zákona o regulaci reklamy. Tento návrh reagoval na platné směrnice Evropských společenství. Tím myslím platné po verdiktu Evropského soudního dvora v Haagu, který v loni v říjnu anuloval směrnice Evropské unie pro regulaci reklamy. Dle slov předkladatele, jak jsme zde slyšeli, byl vypracován ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví. Tento návrh byl propuštěn do druhého čtení a přikázán výborům k projednání.

Budu-li předpokládat, že vláda v co nejkratší době předloží znovu přepracovaný zákon o ochraně před škodami z tabákových výrobků, bude spolu s projednávanou novelou zákona o reklamě tato závažná problematika řešena podstatně komplexněji, než jak navrhují předkladatelé.

Pro opravdu účinnou prevenci před škodlivými vlivy tolerovaných drog, kterými je v tomto případě tabák, nemá dle mého názoru jedna drobná úprava příliš reálný smysl. Doporučuji proto předkladatelům uplatnit své návrhy na řešení tabákového problému formou pozměňovacích návrhů k otevřenému vládnímu návrhu zákona o regulaci reklamy a sněmovní tisk 1108 navrhuji sněmovně zamítnout. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Kdo se další hlásí do rozpravy? Pan poslanec Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážení kolegové a kolegyně, rád bych upozornil na to, že to, co zde bylo řečeno, není tak zcela úplně pravda. To, co předložila vláda, je o tom, že se reklama na tabákové výrobky a její možnosti dále rozšiřují. Jednalo by se zkráceně o něco, co bych nazval nikoli internet, ale cigaretu do škol. Protože jestliže vláda říká,že reklamu na tabákové výrobky je možno umísťovat přímo u škol za podmínek, že billboard není větší než deset metrů čtverečních, tak to není ochrana mládeže před tabákovými výrobky. Pak je to jenom to, aby to pro dospělou část obyvatel nebylo natolik nápadné.

Jestliže vláda mění definici reklamy, pak ji mění tak, aby byl pokud možno rozrušen jakýkoliv právní vztah mezi reklamou a důsledky prodávaného zboží. Rozumím tomu, že se výrobci tabákových výrobků bojí toho, k čemu došlo v Americe, totiž žalob na odškodnění ze zdravotních škod, které byly způsobeny při naprosto správném používání jejich výrobků.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP