(11.40 hodin)
(pokračuje Brožík)

Poté by přišel bod 153.

Pan kolega Němec žádá o předřazení ukončení bodu 153 na nyní, okamžitě. Dám o tomto návrhu hlasovat.

 

Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 596 z přítomných 170 poslanců bylo pro 149, proti 3. Tento návrh byl přijat.

 

Ještě jednou se hlásí předseda poslaneckého klubu ČSSD Bohuslav Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedající, dámy a pánové, musím se bohužel omluvit, protože jsem nebyl dostatečně a správně informován o tom, zda byly splněny všechny procedurální podmínky pro zařazení. Jak jsem byl informován, stanovisko vlády nebylo rozdáno v onom desetidenním povinném termínu, takže podle mého názoru v tuto chvíli nelze hlasovat o návrhu, který jsem před malou chvílí předložil. Ještě jednou se Poslanecké sněmovně omlouvám.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane předsedo. Nebudeme tedy již znovu hlasovat.

Otevírám tedy znovu bod

 

153.
Návrh poslanců Pavla Němce, Karla Sehoře, Františka Vnoučka a Miloslava Výborného
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování
odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů,
a kterým se mění některé další zákony
/sněmovní tisk 910/ - třetí čtení

 

Včera večer ve vzrušené debatě jsme přerušili projednávání tohoto bodu. Poslední, kdo vystoupil před ukončením rozpravy, byl pan poslanec Libor Ambrozek, který požádal o revokaci hlasování o návrzích F11 a F15. Poprosil bych pana zpravodaje kolegu Švrčka, aby nás ještě jednou seznámil s pozměňovacími návrhy pod písmeny F11 a F15.

 

Nejdříve musíme ale rozhodnout o revokaci, kterou navrhl pan poslanec Liborek Ambrozek. Je nám všem jasné, o čem budeme nyní hlasovat?

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro revokaci těchto dvou pozměňovacích návrhů, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 597 z přítomných 170 poslanců pro 112, proti 48. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o pozměňovacích návrzích F11 a F15. Požádal bych pana zpravodaje, aby sdělil, o jaké pozměňovací návrhy se jedná.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Dámy a pánové, jedná se o ty pozměňovací návrhy z bloku F, které patří navrhovateli panu poslanci Plachému, které se zabývají ve své podstatě stářím dovezených vozidel, které zvyšujeme z původních pěti na osm let u motorových osobních vozidel. To bylo meritum toho, o čem návrhy byly. Toto meritum bylo zpochybněno.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Budeme tedy hlasovat samostatně o každém bodu?

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Ne, měli jsme proceduru, že tyto body spolu úzce souvisí, tudíž jsme je hlasovali dohromady.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Dobře, takže budeme hlasovat o obou pozměňovacích návrzích. Stanoviska?

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Stanoviska byla doporučující, předpokládám, že to trvá.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 598 z přítomných 170 poslanců pro 73, proti 93. Návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme se vyrovnali se všemi pozměňovacími návrhy i v nově otevřené rozpravě. Můžeme hlasovat o zákonu jako celku.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Pavla Němce, Karla Sehoře, Františka Vnoučka, Miloslava Výborného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, a kterým se mění některé další zákony, podle sněmovního tisku 910, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 599 z přítomných 171 poslanců pro 103, proti 36. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji navrhovatelům a panu zpravodaji. Končím projednávání bodu č. 153.

 

Nyní přistoupíme k avizovanému bodu

 

95.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků
vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1021/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1021/1. Prosím, aby předložený návrh uvedl pověřený senátor pan Jiří Liška. Prosím, pane senátore, máte slovo. Ostatní kolegy bych chtěl požádat o klid v jednacím sále.

 

Senátor Jiří Liška: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je pro mne ctí, že vám mohu jako zástupce horní komory Parlamentu předložit k projednání senátní návrh novely zákona č. 140/1996, o zpřístupnění svazků vzniklých činností Státní bezpečnosti. Chtěl bych vás, vážené poslankyně a vážení poslanci, seznámit s hlavními důvody, které vedly Senát k přijetí této novely, a hlavními změnami, které novela obsahuje.

Senátní návrh novely zákona o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti a některých bezpečnostních složek komunistického režimu je výsledkem snahy Senátu pokusit se naplnit přání většiny těch, kteří byli pronásledování minulým režimem. Tím přáním bylo a stále je ještě více pokročit ve vyrovnávání se s komunistickou minulostí.

Přestože od listopadu 1989 uplynulo již téměř dvanáct let, mnohé z komunistického totalitního období není vyřešeno a mnohé je stále ještě zahaleno tajemstvím. Ta největší tajemství jsou spojována s činností bývalé Státní bezpečnosti a dalších bezpečnostních složek komunistického režimu. To byly složky, které aktivně a bezohledně prosazovaly politiku komunistické strany. Jejich metody práce byly založeny na násilí, útlaku a popření základních lidských práv člověka. Činnost Státní bezpečnosti patří z tohoto pohledu mezi nejtemnější stránky naší novodobé historie.

Jsme přesvědčeni, že demokratická společnost nemůže a nesmí přehlížet a zapomínat tuto část naší minulosti. Nemůže a nesmí chránit ty, kteří utlačovali své spoluobčany a potlačovali jejich základní lidská práva. Pokud by tomu tak dlouhodobě bylo, vzniklo by vážné nebezpečí do budoucnosti. Mohlo by to být zdrojem falešného přesvědčení, že vše špatné tohoto druhu je dovoleno, protože archivy nikdy nepromluví.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP