(11.30 hodin)

Poslankyně Jitka Kupčová: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Pavla Němce B2. Zpravodaj doporučuje, ministr také doporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 336 z přítomných 160 poslanců pro 156, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jitka Kupčová: Poslední pozměňovací návrh pana poslance Marka Bendy C1. Zpravodaj doporučuje, ministr doporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 337 z přítomných 160 poslanců pro 137, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jitka Kupčová: Nyní můžeme přistoupit k hlasování o návrhu jako celku.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ano, děkuji. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., podle sněmovního tisku 879, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 338 z přítomných 163 poslanců pro 161, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi. Pan ministr si přeje ještě promluvit. Děkuji paní zpravodajce Jitce Kupčové.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je mi mimořádnou ctí, že už podruhé cítím povinnost ocenit velmi uvážlivou a odpovědnou práci Poslanecké sněmovny, která teď vyjádřila vůli vyslovit souhlas s dalším podstatným krokem na cestě k reformě justice. Je to pro mne obzvlášť významný signál, protože příští týden budeme projednávat ve třetím čtení zákon o soudech a soudcích, který je založen na obdobném principu, tedy na představě, že základem reformy justice je snaha o její funkčnost, a ta je založena především na vysoké odbornosti soudců a státních zástupců.

Oceňuji, že s touto myšlenkou se Poslanecká sněmovna ztotožnila, a děkuji především za velmi odpovědnou a náročnou práci ústavně právního výboru. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. Končím projednávání bodu číslo 142.

Přistoupíme k dalšímu schválenému bodu, kterým je bod číslo

 

159.
Změna rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury
na rok 2001 - "Návrh na rozdělení částky 3,6 mld. Kč podle usnesení PSP ČR č. 1357
ze dne 8. 12. 2000 v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2001"
/sněmovní tisk 1063/

 

Prosím, aby se slova ujal ministr dopravy a spojů Jaromír Schling a předložený návrh uvedl. Uvedený návrh je ve sněmovním tisku 1063.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych stručně zrekapituloval historii, která vedla k tomu, že tento tisk vůbec projednáváme. Na začátku bylo projednávání rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2001, kde hospodářský výbor a posléze i Poslanecká sněmovna svým usnesením schválily, že do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury by neměla být zahrnuta dluhová služba za dříve přijaté úvěry. Protože již nebylo možno tuto věc jiným způsobem vyřešit, doporučila Poslanecká sněmovna vládě, aby příslušnou částku, to je 3,6 mld. Kč, převedla do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury navíc z Fondu národního majetku. To v průběhu prvního pololetí vláda učinila, poté Státní fond dopravní infrastruktury poměrně dlouho a složitě projednával otázku, jakým způsobem 3,6 mld. rozdělit. Zabýval se touto otázkou opravdu opakovaně a důkladně a výsledek tohoto projednávání byl předložen vládě, která ho schválila a postoupila Poslanecké sněmovně.

Máme zde tedy návrh, který byl již opravdu mnohokrát diskutován, a domnívám se, že je vyvážený, že všem příjemcům peněz ze Státního fondu dopravní infrastruktury dává to, co nezbytně nutně potřebují, přičemž jsme si vědomi toho, že všichni by potřebovali více. Nejsou např. v plné výši pokryty potřebné prostředky na úhradu povodňových škod, ale ani České dráhy nedostávají tolik, kolik by potřebovaly, ani Ředitelství silnic a dálnic, ani správy údržby silnic, které potřebují více prostředků, především na údržbu silnic druhé a třetí třídy.

Toho všeho si je výbor Státního fondu dopravní infrastruktury vědom, a proto se snažil najít řešení, které by bylo vyvážené. Jsem přesvědčen, že tento návrh je přijatelný i pro většinu Poslanecké sněmovny, a doufám, že bude schválen. Případné neschválení jakéhokoliv usnesení k tomuto návrhu by mělo značně nepříznivé důsledky především na financování správ a údržeb silnic, které již dokonce nyní nejsou státní, ale krajské, a rovněž tak na financování Českých drah.

To připomínám ovšem jenom jako možnost teoretickou. Jsem přesvědčen, že v souladu s usnesením hospodářského výboru bude návrh schválen.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. Návrh projednal hospodářský výbor, jehož usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1063/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec František Vnouček a informoval nás o jednání výboru.

 

Poslanec František Vnouček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, v projednávaném návrhu sněmovního tisku č. 1063 vláda České republiky naplňuje usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 1357 ze dne 8. 12. 2000, kde při projednávání návrhu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2001 je v usnesení stanoveno zajistit hrazení dluhové služby ve výši 3,6 mld. Kč nad rámec projednávaného rozpočtu. V tomto projednávaném sněmovním tisku č. 1063 je navržena změna rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2001 a dochází k jeho navýšení o 3,6 mld. Kč a návrhu na rozdělení této částky.

Vláda České republiky schválila dne 2. července 2001 svým usnesením č. 668 uvolnění částky 3,6 mld. Kč z Fondu národního majetku České republiky pro Státní fond dopravní infrastruktury, čímž dosáhl rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2001 celkové výše 34,8 mld. Kč.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP