(Jednání pokračovalo v 11.32 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, prosím, abyste zaujali svá místa v jednacím sále. Skončila přestávka na poradu poslaneckého klubu KSČM. O slovo požádal předseda tohoto poslaneckého klubu, kterému tímto uděluji slovo.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji vám. Pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, klub KSČM po zhodnocení prohlasovaných pozměňovacích návrhů musí žel oznámit, i když jsme velmi stáli o změnu zákona o odpadech, že výsledný model, který přijala pozměňovacími návrhy Poslanecká sněmovna, vůbec neodpovídá potřebám české ekonomiky ani ochrany životního prostředí. Klub KSČM tento návrh nemůže bohužel podpořit.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Máme před sebou hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), podle sněmovního tisku 962, ve znění schváleného pozměňovacího návrhu."

Odhlásil jsem vás, prosím, abyste se znovu zaregistrovali.

 

Zahajuji hlasování 331 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 168 pro návrh 89, proti 60. Návrh byl většinou čtyř hlasů přijat.

 

Tím jsme se vypořádali s bodem 132. Dalším bodem by měl být bod 142.

 

Místopředseda PSP František Brožík: O slovo se hlásí pan poslanec Pavel Svoboda.

 

Poslanec Pavel Svoboda: Dámy a pánové, jenom pro pořádek a stenozáznam chci uvést, že v předchozím hlasování o předchozím zákoně, v hlasování číslo 311, jsem hlasoval "ano" a na sjetině je "ne". To uvádím jenom pro pořádek, nezpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Paní poslankyně Petra Buzková.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane místopředsedo, ve stejném hlasování jako pan poslanec Svoboda jsem měla na sjetině stejný problém. Také nezpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, takže je to většina šesti hlasů a ne čtyř, jak hlásil pan místopředseda Langer.

 

Dovolte, abych přistoupil k dalšímu bodu projednávání, je to bod číslo

 

142.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu
a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění
zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost
v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.
/sněmovní tisk 879/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr Jaroslav Bureš a zpravodajka ústavně právního výboru paní poslankyně Jitka Kupčová. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 879/2.

Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Pokud se nehlásí, rozpravu končím. Táži se pana ministra, zda hodlá ještě vystoupit se závěrečným slovem. Není tomu tak. Paní zpravodajka dostane tedy slovo, aby nás seznámila s průběhem hlasování k tomuto návrhu zákona. Prosím, paní kolegyně.

 

Poslankyně Jitka Kupčová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jak již bylo řečeno, pozměňovací návrhy podané k tisku 879 ve druhém čtení máte. Jsou obsaženy v tisku 879/2.

Pod písmenem A body 1 až 29 jsou pozměňovací návrhy ústavně právního výboru, pod písmenem B body 1 a 2 jsou pozměňovací návrhy pana poslance Pavla Němce a pod písmenem C body 1 a 2 jsou pozměňovací návrhy pana poslance Bendy. Navrhuji, abychom nejdříve hlasovali o pozměňovacím návrhu pana poslance Marka Bendy C2, který je jakýmsi dílčím pozměňovacím návrhem k pozměňovacímu návrhu ústavně právního výboru pod bodem 18. Poté navrhuji, abychom hlasovali o pozměňovacích návrzích ústavně právního výboru pod písmenem A1 až 29 s tím, že bude-li předtím přijat pozměňovací návrh pana poslance Bendy, tak bod 18 bude hlasován v jeho znění, ve znění přijatého pozměňovacího návrhu. A poté zvlášť o jednotlivých zbývajících pozměňovacích návrzích postupně v pořadí B1, B2 a C1.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, paní zpravodajko. Táži se, kdo má připomínky k proceduře. Pokud tomu tak není, musím vás odhlásit, protože sám jsem zaregistrován a nemohu se odhlásit, takže vás prosím o novou registraci.

 

Nejprve podrobíme hlasování proceduru, tak jak ji navrhla paní zpravodajka Jitka Kupčová.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 331 z přítomných 148 poslanců pro 138, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy postupovat podle schváleného postupu. Nyní tedy, paní kolegyně, předneste návrh.

 

Poslankyně Jitka Kupčová: Nejprve tedy budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Marka Bendy C2. Doporučuji. (Ministr rovněž doporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Tento návrh je na straně 50 v tisku 879/2. Stanoviska zazněla.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 333 z přítomných 152 poslanců pro 148, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jitka Kupčová: Nyní tedy budeme hlasovat A1 až 29 s tím, že bod 18 bude ve znění právě přijatého pozměňovacího návrhu. Doporučuji. (Ministr rovněž doporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 334 z přítomných 156 poslanců bylo 151 pro, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jitka Kupčová: A nyní tedy budeme hlasovat o pozměňovacím návrh pana poslance Pavla Němce. Doporučuji. (Ministr rovněž doporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 335 z přítomných 157 poslanců pro 155 poslanců, proti nikdo. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP