(10.50 hodin)
(pokračuje Jičínský)

Ale jsem pevně přesvědčen, že tento návrh i návrh předchozí o řešení kompetenčních sporů, který je také speciálním novým předpisem, i návrh další, který budeme projednávat jako další bod, že to jsou předpisy připravené velmi seriózně, velmi odpovědně, velmi koncepčně a že není podle mého soudu důvodů, a velmi bych poslance o to žádal - tak jak to žádal poslanec Výborný, když jsme projednávali reformy civilního procesního řádu i trestního procesního řádu - abychom do těchto návrhů příliš nezasahovali, protože jsou to komplexní úpravy a pozměňovací návrhy by mohly celkovou logicky promyšlenou strukturu spíše narušit a poškodit než ji zlepšit.

Tím neříkám, že tu nejsou určité otázky, které nemohou být sporné, že nejsou některé věci, které lze modifikovat, pokud jde o jejich legislativní úpravu, ale celkově jsem přesvědčen, že tento návrh, a říkám, že i návrh další, o němž budeme jednat za chvíli, jsou připraveny velmi odpovědně, velmi seriózně a profesionálně dobře.

Navrhuji proto, aby po obecné rozpravě byl návrh postoupen do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. V tuto chvíli přerušuji projednávání tohoto bodu a otevírám bod

 

77.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím soudního řádu správního
/sněmovní tisk 1081/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr spravedlnosti pan Jaroslav Bureš. Prosím, pane ministře, teď je ta pravá chvíle k tomuto návrhu.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš: Děkuji a omlouvám se za uspěchanost své snahy.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovoluji si odkázat na to, co jsem již řekl v úvodním slovu k předchozím dvěma návrhům, a mohu být myslím tedy proto stručný.

Tento vládní návrh reaguje na soudní řád správní, o kterém jsem hovořil v úvodním slovu předcházejícím, a promítá důsledky s ním spojené do našeho právního řádu. Vedle čistě technických změn, které vyplývají zejména z legislativní potřeby změnit odkazy na aplikaci procesních předpisů či označení soudu, který má v řízení jednat a rozhodovat, popř. vedle malých dílčích věcných změn, jimiž je třeba reagovat na reformu správního soudnictví, přináší tento zákon i jednu zásadní změnu koncepčního charakteru. Tou je novela občanského soudního řádu, kde je ústavním soudem již zrušená pátá část nahrazována obsahově zcela novou částí, v níž se však nyní upravuje zvláštní řízení ve věcech, v nichž správní úřad rozhodl ve věcech soukromého práva.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, žádám vás, aby i tento vládní návrh zákona, který je organickou součástí zákonů, které přicházejí s reformou správního soudnictví, byl propuštěn do dalšího čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. Prosím, aby se opět slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Zdeněk Jičínský.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, i já tu budu stručný, protože to podstatné bylo řečeno zejména při uvádění předchozího vládního návrhu zákona. Toto jsou opravdu jen jeho organizační a procesní důsledky. Za předpokladu, že předchozí návrh propustíme do druhého čtení, je logické, abychom propustili do druhého čtení i tento návrh, protože provádí důsledky, které jsou s přijetím koncepce správního soudnictví spojeny. Takže tolik mé úvodní slovo zpravodaje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám společnou obecnou rozpravu ke třem projednávaným bodům pod tisky 1077, 1080 a 1081 a táži se, kdo se do ní hlásí.

Vzhledem k tomu, že se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu k těmto třem bodům uzavírám a budeme postupně hlasovat o přikázání návrhu k projednání. Pan ministr nevystoupí se závěrečným slovem, vše sdělil v úvodním vystoupení, takže se vrátíme zpět k tisku 1077 (bod 75).

Na základě žádosti z pléna vás všechny odhlašuji a žádám i příchozí, aby se znovu zaregistrovali.

Žádné návrhy na vrácení ani na zamítnutí nezazněly, budeme se zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavně právnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Pokud tomu tak není, budeme hlasovat o tomto usnesení.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání ústavně právnímu výboru, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Zahájil jsem hlasování. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 233 z přítomných 110 poslanců pro 102, proti nikdo, návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavně právnímu výboru.

 

Končím prvé čtení tisku 1077, končím projednávání bodu 75.

 

Přistoupíme k přerušenému bodu číslo 76. Opět ani zde nezazněly návrhy na vrácení nebo zamítnutí, budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavně právnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání ústavně právnímu výboru, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Zahájil jsem hlasování. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 234 z přítomných 117 poslanců pro 109, proti nikdo, návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavně právnímu výboru.

 

Končím první čtení k tisku 1080, končím projednávání bodu č. 76 a přistoupíme k třetímu přerušenému bodu, a to je tisk 1081, bod 77.

Opět nezazněly žádné návrhy. Budeme se zabývat návrhem na přikázání. Opět organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavně právnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání ústavně právnímu výboru, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 235 z přítomných 117 poslanců pro 109, proti nikdo, návrh byl přijat. Konstatuji, že i tento návrh byl přikázán k projednání ústavně právnímu výboru.

 

Končím první čtení sněmovního tisku 1081, končím projednávání bodu 77. Děkuji zatím panu ministrovi Burešovi i všem zpravodajům.

 

Nyní se vypořádáme s dalším bodem pevně zařazeným, a to je bod

 

63.
Návrh poslanců Antonína Macháčka a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
/sněmovní tisk 945/ - prvé čtení

 

Chtěl bych ještě poprosit pana ministra Bureše, pokud bude stále přítomen v Poslanecké sněmovně, že bychom mohli po projednání tohoto návrhu zákona projednat jeho další dva návrhy zákona v prvním čtení, kterými jsou body 78 a 79, do polední přestávky, pokud s tím pan ministr bude souhlasit.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP