(11.00 hodin)
(pokračuje Brožík)

Po bodu č. 63, který je pouze jednací řád.

Takže nyní bych poprosil předkladatele, zástupce navrhovatelů pana poslance Antonína Macháčka. Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 945/1. Prosím, pane poslanče, ujměte se slova.

 

Poslanec Antonín Macháček: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové. Před vámi leží malá drobná novelka jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Její obsah máte ve sněmovním tisku 945. Důvodem předložení této drobné novely byla skutečnost, že na stálou komisi pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny se obrátila s připomínkami řada vás, kolegů a kolegyní, s tím, že na jedné straně sněmovní tisky novel zákonů dostáváme nejenom v tištěné podobě, ale rovněž na elektronických nosičích dat, takže je pak snadné tyto materiály dostat do intranetu. Bohužel, a tady ta připomínka je oprávněná, řada smluv, dohod, případně písemných informací ze strany vlády je pouze v tištěné podobě, a je pak velice problematické, abychom tyto materiály dokázali dostat do našeho intranetu.

Musím říci, že všichni kolegové z této komise jsme se podepsali pod tímto návrhem této drobné novely. Byl jsem pověřen, abych tuto novelu zde v Poslanecké sněmovně předložil a vysvětlil důvod vedoucí k tomuto našemu kroku. Vlastní důvodová zpráva, kterou rovněž tento sněmovní tisk obsahuje, věrně vystihuje podstatu celého problému. Jenom bych vás upozornil, že k vlastnímu sněmovnímu tisku č. 945 je ještě dodatek.

Je nutné samozřejmě se zmínit ještě o jedné okolnosti. Podle našeho názoru tento návrh nebude požadovat navýšení státního rozpočtu o žádné finanční prostředky.

Já vám v tuto chvíli děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji pane poslanče. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení pan poslanec Marek Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové. Jak všichni vidíte, tak ta novelka je opravdu velmi drobného charakteru jednacího řádu, jsou pod ní podepsáni poslanci všech politických stran. Já si myslím, že je rozumné tuto novelu propustit do druhého čtení a na půdě ústavně právního výboru se zabývat tím, jestli je opravdu tato podmínka plně splnitelná pro všechny předkladatele, jestli to není do jisté míry diskriminace některých předkladatelů. A já celkem myslím, že není zásadní velký problém ve vztahu k vládě, tam docela souhlasím, že prostě není důvod, proč by nám smlouvy a další materiály neměly být předkládány také na technickém nosiči dat, ale spíše k dalším předkladatelům, ať už jsou to poslanci, nebo zastupitelstva vyšších územně samosprávných celků, jestli je nezbytně nutné opravdu požadovat v každém případě, i když například je předkládán pouze návrh usnesení sněmovny nebo něco podobného, aby to bylo na technickém nosiči dat. Ale to si myslím, že je věc, která je bohatě vyřešitelná na půdě výboru, a že to není důvod k tomu návrh brzdit nebo blokovat.

Čili doporučuji propuštění do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Vzhledem k tomu, že se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím.

Závěrečná slova jsou myslím nyní zbytečná, budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavně právnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání ústavně právnímu výboru, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 236 z přítomných 128 poslanců pro 98, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Končím prvé čtení tisku 945, končím projednávání bodu č. 63.

 

Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, vzhledem k tomu, že jsme měli na dnešní odpoledne pevně zařazeny body 78 a 79, které se týkají ještě pana ministra Bureše, a před ně jsme včera pevně stanovili třetí čtení v rozmezí od 14 od 16 hodiny, navrhl jsem, abychom teď projednali ony dva návrhy prvého čtení pana ministra Bureše, protože by k nim odpoledne již nemuselo dojít. Přesto mi ale nezbývá, než abych tyto návrhy procedurálně nechal odhlasovat, protože to je přeřazení bodů z odpoledního jednání na dnešní dopoledne. Poté budeme pokračovat v řádně schváleném programu, a to body 68, 66, 69 apod. do polední přestávky.

 

Nyní mi tedy dovolte, abych nechal odhlasovat, že sněmovna souhlasí s přeřazením bodů 78 a 79 teď hned po tomto procedurálním hlasování.

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 237 z přítomných 132 poslanců pro 72, proti 28. Návrh byl přijat. Děkuji sněmovně.

 

Otevírám bod

 

78.
Vládní návrh zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví
/sněmovní tisk 1075/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr spravedlnosti Jaroslav Bureš. Prosím, pane ministře ujměte se slova.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Předkládaný zákon o partnerském soužití, návrh zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví má již pohnutou minulost. Pohnutou minulost zejména vzhledem k tomu, že Poslanecká sněmovna již jednou odmítla tento právní institut uvést v život v podobě návrhu zákona o tzv. registrovaném partnerství. To, že tato pohnutá minulost je poměrně silná a poměrně silně tímto zážitkem poznamenaná, je zjevné i z toho, že i tento návrh zákona, ačkoli nese jiný název, stále si ponechává tu původní pečeť tzv. registrovaného partnerství. Snad podle způsobu, jakým tehdy vláda navrhovala, aby vznik tohoto partnerského institutu byl v právu upraven, tedy odpovídající registrací.

Předpokládám proto, a z těchto důvodů jsem to říkal, že si mohu ve svém úvodním slovu dovolit pominout celou pohnutou historii diskuse k záměru vlády i pro osoby, které jsou označovány jako homosexuální menšina, nabídnout odpovídající právní prostředí.

Je zjevné, že partnerské soužití osob téhož pohlaví není v právním řádu České republiky nijak zvlášť upraveno. Osoby, které spolu pečují o společnou domácnost či jsou na sebe vzájemně odkázány výživou, mohou uplatnit pouze některá práva v oblasti nájmu bytů, při dědění a některých sférách sociálního zabezpečení a práva finančního. Obdobně mohou být považovány za osoby blízké, jestliže ovšem splňují podmínky, které jsou uvedeny v občanském zákoníku.

Předkládaný návrh by měl dát homosexuální menšině možnost založit partnerské soužití zákonem uznanou formou s přesně stanoveným rozsahem práv a povinností. S ohledem na již používaný termín partnerské soužití se proto navrhuje tento pojem zavést do celého právního řádu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP