(9.10 hodin)

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji panu ministrovi spravedlnosti Burešovi a prosím, aby se slova ujala zpravodajka a předsedkyně ústavně právního výboru paní poslankyně Jitka Kupčová.

 

Poslankyně Jitka Kupčová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk č. 972, obsahuje v části, která se týká trestního zákona, změny, které je možno rozdělit na tři základní oblasti.

Za prvé jde o změny, které představují promítnutí závazků vyplývajících z práva Evropské unie. Zde jde zejména o zpřesnění definic a skutkových podstat a o rozlišení či zpřísnění postihů např. u zločinného spolčení, obstarávání věcí obecného zájmu, nakládání s nebezpečnými odpady, neoprávněného nakládání s chráněnými a volně žijícími živočichy a s planě rostoucími rostlinami atd.

Ve druhé oblasti se promítají jiné závazky s trestněprávním obsahem, např. promítnutí článku 110 Statutu Mezinárodního trestního soudu, či Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 1832 o zákazu a okamžitém odstranění nejhorších forem dětské práce.

A třetí oblast obsahuje změny, které je žádoucí přijmout a které si vyžaduje vývoj v oblasti trestné činnosti, a tedy účinný boj proti kriminalitě. Jde zejména o zpřesnění skutkových podstat a o formulaci některých nových skutkových podstat. Změny se týkají neoprávněného podnikání, neodvádění a neplacení daně a pojistného, křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku, padělání a vystavování nepravdivých lékařských zpráv, posudků a nálezů, a dále trestných činů ohrožení a poškození životního prostředí, ale i návrhů odstraňujících pochybnosti o možnosti opakovaného postihu v případě trestného činu nenastoupení služby v ozbrojených silách nebo civilní službě.

Podstatná část navrhovaných změn byla obsažena ve vládním návrhu zákona, kterým se měnil trestní řád a trestní zákon, který byl v květnu loňského roku touto sněmovnou zamítnut - tehdy šlo o sněmovní tisk č. 383. Tento návrh byl zamítnut proto, že sněmovna nepřijala navrhované změny týkající se trestního řádu. Součástí dohody mezi tehdy vzniklou neformální pracovní skupinou a Ministerstvem spravedlnosti při přípravě nového trestního řádu bylo i to, že nový návrh novely trestního řádu nebude kromě změn nutně se promítajících do trestního zákona obsahovat žádné jiné návrhy a že ostatní změny trestního zákona budou předloženy samostatným návrhem. Tento samostatný návrh právě projednáváme.

Návrh splňuje podmínky stanovené jednacím řádem Poslanecké sněmovny, a doporučuji proto jeho propuštění do druhého čtení a jeho přikázání k projednání ústavně právnímu výboru.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, paní poslankyně. Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první hlásí pan poslanec Výborný.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já se do obecné rozpravy hlásím spíše proto, abych s jistým povzdechem a kritikou přednesl procedurální návrh.

Už jsme si pravděpodobně zvykli i základní kodexy práva novelizovat často - pětkrát, šestkrát, dvanáctkrát do roka, často také na jediné schůze několikrát. Základním kodexem práva je jistě i trestní zákon. Tento náš zvyk by ale neměl přerůstat do absurdních situací, kdy dokonce sama vláda jediné schůzi Poslanecké sněmovny předkládá dvě novely trestního zákona. Mně se to zdá opravdu zvláštní, proč nebyla předložena jediná novela, proč jsou tu dva tisky, které oba bude odůvodňovat ministr spravedlnosti, které se jistě týkají rozdílné problematiky trestního zákona, ale pořád se týkají jenom trestního zákona.

Navrhuji proto, abychom rozpravu k sněmovnímu tisku 972 a tisku 1079 sloučili.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane kolego.

Technická poznámka - pan poslanec Benda má náhradní kartu č. 26, pan poslanec Oldřich Vojíř náhradní kartu č. 25.

Pokud navrhujete sloučení rozprav, je to procedurální návrh, a já přestože ještě druhý bod - č. 71 -, který se také týká vládního návrhu zákona č. 140 z roku 1961, nebyl ještě otevřen, dovolím si zazvonit a vznést váš procedurální návrh na sloučení rozprav.

Ještě má poznámku pan poslanec Benda, prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já se omlouvám a rozumím námitce, kterou tu vznesl pan poslanec Výborný. Chci ale jenom upozornit, že tisk 1079 bezprostředně váže na novelu ústavy, která je také na pořadu jednání této schůze, ale jíž jsme se ještě nevěnovali. Připadá mi naprosto absurdní začít projednávat nejprve změnu trestního zákona, a pak teprve změnu ústavy, na kterou trestní zákon váže.

Měli-li bychom postupovat způsobem, který navrhuje pan poslanec Výborný, pak slučme teď rozpravu, udělejme nejprve rozpravu o ústavě, a pak se vraťme k trestnímu zákonu. Dělat teď tyto dva tisky dohromady mi připadá nemožné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Je to vaše sdělení. Trvá pan poslanec Výborný na sloučení rozpravy? - (Poslanec Výborný: Ano.)

Budeme tedy hlasovat.

 

Ptám se, kdo souhlasí s tím, abychom sloučili rozpravu k projednávaným bodům č. 70 a 71, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 224 z přítomných 128 poslanců pro hlasovalo 19, proti 87. Návrh tedy nebyl přijat.

 

Budeme tedy pokračovat v obecné rozpravě ke sněmovnímu tisku 972 a já se táži, kdo se do ní dále hlásí. - Pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím.

Nezazněly žádné návrhy na vrácení ani na zamítnutí, pan ministr také nehodlá vystoupit se závěrečným slovem, rozhodneme tedy o návrhu na přikázání.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavně právnímu výboru. Má někdo jiný návrh? - Není tomu tak.

Budeme tedy hlasovat o usnesení.

 

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání ústavně právnímu výboru. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 225 z přítomných 132 poslanců pro se vyjádřilo 113, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji tedy, že jsme tento návrh přikázali k projednání ústavně právnímu výboru. Tím končím první čtení tohoto návrhu, tím končím projednávání bodu č. 70. Děkuji panu ministrovi - tomu budu dnes děkovat desetkrát - a děkuji paní zpravodajce Jitce Kupčové.

O slovo se hlásí pan poslanec Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, v souladu s tím, co jsem řekl v nyní doprojednaném bodu, doporučuji, abychom teď nedělali ten druhý trestní zákon, tisk č. 1079, a abychom jeho projednávání přesunuli až po projednání vládního návrhu novely ústavy a Listiny základních práv a svobod, který máme pod tiskem 1078, je to bod 103. Připadá mi nemožné dělat trestní zákon před novelou ústavy.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vzhledem k tomu, že máme pevně stanovené body, ale bod 103 je také prvé čtení návrhu zákonů, znamená to, že na základě tohoto procedurálního návrhu, o kterém dám hlasovat, bychom přesunuli tento bod č. 71 za bod č. 103, aby byli přítomni jak pan místopředseda a ministr zahraničí Kavan, tak pan ministr spravedlnosti Bureš.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP