Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
25. října 2001 v 9.00 hodin

Přítomno: 171 poslanců

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane ministře, zahajuji sedmý jednací den 39. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás srdečně vítám. Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty, případně ji má už vydanou.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: paní poslankyně Dundáčková - rodinné důvody, pan poslanec Matějů - účast na veřejné diskusi k problematice vedení vysokých škol, pan poslanec Recman Svatomír - vážné rodinné důvody, Šulák Petr - zdravotní důvody, Turek Radim - účast na dni NATO v Ostravě, Urban Milan - pro nemoc.

Z vlády se omlouvá předseda vlády Miloš Zeman - účast na konferenci o demokratické transformaci a konsolidaci v Madridu, Dostál Pavel - udílení státních cen za literaturu a překladatelské dílo, Fencl Jan - účast na 10. schůzi Senátu, Fišer Bohuslav - účast na konferenci na téma Schopnosti vyrovnat se se stresem a depresí v Evropě v Bruselu, pan místopředseda Grégr Miroslav 9.00 až 13.00 hodin a od 16.00 hodin přijetí zahraničních návštěv, pan ministr Gross Stanislav - vystoupení na schůzi Senátu, pan ministr Rusnok Jiří od 9 do 14 hodin - jednání bankovní rady ČNB a přijetí představitele Evropské unie, pan místopředseda Rychetský - účast na 10. schůzi Senátu.

Dnes dopoledne se budeme věnovat pevně zařazeným bodům, a to bodům 70 až 73, 75 až 77 a bodu 63, tak jak jsme oznámili včera před ukončením včerejšího jednacího dne. Odpoledne budeme projednávat nejdříve zákony ve třetím čtení, a to jsou body 135, 143, 136, 138 a 152, poté projednáme pevně zařazené body 78, 79 a 33. Upozorňuji ještě všechny dopředu, že dnes odpoledne nejsou už interpelace na předsedu vlády, to znamená, že jednat budeme do 17.00 hodin a poté budou pokračovat interpelace na členy vlády.

Pan poslanec Kuneš má náhradní kartu č. 27. Já bych vás požádal všechny, kdo jste přítomni v sále i v předsálí, abyste zaujali svá místa a přihlásili se svými kartami, abychom alespoň počtem 67 naplnili jednací řád a mohli otevřít body jednání.

Pan poslanec Ransdorf má náhradní kartu č. 8.

Přistoupíme k projednávání bodu č. 70, kterým je

 

70.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 972/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr spravedlnosti Jaroslav Bureš. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš: Děkuji. Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.

Návrh zákona, který vláda předkládá a kterým se má měnit trestní zákon, představuje jeden z dílčích kroků sledujících dosažení plné harmonizace našeho právního řádu s právem Evropských společenství. Tento návrh byl připraven s jednoznačným záměrem - totiž do našeho práva promítnout závazky, které vyplývají z právních dokumentů přijatých v rámci Evropské unie, jestliže mají trestněprávní povahu. Podkladem pro přípravu předkládaného návrhu bylo závěrečné hodnocení kapitoly Spravedlnost a Vnitro v rámci tzv. screeningu připravenosti České republiky na přijetí do Evropské unie, ve kterém jsou zachycena i stanoviska k výkladu právních dokumentů, kterými jsou členské státy Evropské unie vázány, některých dalších smluv, judikatura Mezinárodního soudu pro lidská práva vytvořená na jejich podkladě.

Přijetím navrhované novelizace tak bude dosaženo plné slučitelnosti naší vnitrostátní právní úpravy v oblasti trestního práva hmotného s právními závazky, které vyplývají z práva Evropské unie. Popsaný úzce vymezený rámec věcného zaměření předkládané novely je překročen jen v několika málo případech, jestliže by okruh úpravy vyplývající z práva Evropské unie netvořil ve spojení s naším vnitřním právním řádem trestního práva hmotného ucelený soubor.

Zdůrazňuji, že požadavky, které vyplývají z právních dokumentů Evropské unie, představují jen určité minimum, které se jednotlivé státy zavazují plnit, a v návaznosti na jejich představy, ústavní a zákonné principy a v neposlední řadě také i právní historické tradice se potom už na úvaze jednotlivých členských států ponechává, v jaké šíři upraví další otázky, které jsou nad rámec Evropských společenství. To se týká například postihu delikvence v oblasti životního prostředí, kde samotné promítnutí konkrétních požadavků evropského práva vedle dosud velmi obecné a blanketní právní úpravy v našem trestním zákonu by působilo nelogicky a nesystémově, a proto jsme nevolili cestu izolovaného převzetí závazků týkajících se této oblasti. Předpokládám - je tomu tak obvykle - že v rámci projednávání předloženého návrhu mohou být uplatňovány výhrady týkající se ani ne tak toho, co tato novela obsahuje, ale co v ní není. Je to dáno tím, že trestní zákon je předmětem trvalého zájmu.

Rád a naléhavě bych zdůraznil, že trestní zákon je normou, která prošla od své účinnosti desítkami novelizačních změn, a zdaleka ne vždy lze říci, že šlo o změny systémové. Díky těmto změnám, které zčásti narušují systematiku trestního zákona a jednotnou strukturu a vzájemnou provázanost trestních sankcí, považuji každou další nepromyšlenou změnu trestního zákona za obtížnou a riskantní. I to je důvod, proč se vládní návrh zaměřuje jen na zakotvení toho, co je bezpodmínečně nutné ke splnění našich mezinárodních závazků.

Vláda už schválila věcný záměr rekodifikace trestního zákona. Pracuje se na paragrafovaném znění a povinností ministra spravedlnosti je předložit definitivní text paragrafovaného znění do konce příštího roku. V tom vidím cíl, v tom vidím budoucnost. I to je důvod, proč bych chtěl poslance a poslankyně zdvořile požádat, aby velmi uvážlivě přistupovali k případnému podávání pozměňovacích návrhů.

A poslední poznámka - považuji za korektní a čestné vzhledem k tomu, že jsem uvedl potřebu přijetí tohoto vládního návrhu v souvislosti s implementací našich závazků vyplývajících s uvažovaným vstupem České republiky do Evropských společenství, považuji za potřebné zmínit, že vládní návrh obsahuje jedno ustanovení § 147 odst. 1, ve kterém vláda vyjádřila vůli postihnout předmětem trestního postihu zvláštní skutkovou podstatou i okolnost, že daňový poplatník neplní ve větším rozsahu svou daňovou povinnost.

Navrhuji, aby Poslanecká sněmovna v prvním čtení přijala usnesení, kterým vládní návrh přikáže k projednání výborům, jejichž působnosti se týká, a žádám vás, aby tento návrh byl propuštěn do dalšího čtení. Děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP