(12.10 hodin)
(pokračuje Brožík)

Není to vládní návrh zákona - sociální demokracie. Pod tímto zákonem jsou podepsáni průřezově všichni poslanci. Já dám slovo všem postupně přihlášeným, protože jsme sice v obecné rozpravě, jejíž paragrafy hovoří o tom, že by se měly předkládat legislativně technické úpravy, jazykové úpravy a nepřesnosti, které zazněly ve druhém čtení, přesto první slovo dostala paní Volfová, vyzvala vás jako poslance mým prostřednictvím, já jsem vám slovo dal, ale neurážejte teď někoho, komu to nepřísluší, protože tento návrh zákona nemá nic společného s tím, o čem jste hovořil.

 

Poslanec Jiří Payne: Já to dopovím. Můžu to dopovědět? (Nejsou námitky.) Děkuji, že mě pan předseda, který mě přerušil v mém vystoupení, nechá vystoupení dopovědět. Ten krok vlády, která chce prodat tento dům, je dán usnesením vlády, nikoli tímto poslaneckým návrhem. Já tady protestuji proti tomuto záměru vlády, který vláda už prezentovala v médiích. Snažil jsem se nějakým zákonným opatřením tomuto zabránit. Bohužel z legislativních důvodů to nejde, a proto jsem chtěl navrhnout, že stahuji tento návrh.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. O slovo jsou postupně přihlášeni: paní poslankyně Volfová, pan poslanec Výborný, pan poslanec Kapoun.

 

Poslankyně Jana Volfová: Vážený pane předsedající, já bych chtěla pana poslance Payna vaším prostřednictvím upozornit na jedinou věc. Já jsem nikterak nezpochybňovala jeho myšlenky ohledně znárodnění či neznárodnění. Já jsem ho pouze upozornila na chybu, kterou provedl, to je, že zvolil jinou společnost a chtěl ji znárodnit. Jinou větu jsem si nedovolila říci a nechtěla jsem tady rozvádět jakékoli politické diskuse. Pouze si myslím, že když někdo udělá chybu, má říci "ano, napsal jsem jiné IČO, udělal jsem chybu, zvolil jsem jinou společnost, a proto prosím, abyste tuto věc vzali na vědomí, a prosím můj návrh vzít zpět". Jestliže pan poslanec není schopen této prosté, jednoduché lidské věty, ale musí svou chybu opět zahalit do obrovského množství politických řečí, tak chápu, že to je jeho věc, ale já jsem prosila o tu jedinou lidskou větu - ano, udělal jsem chybu.

Děkuji. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan poslanec Výborný, připraví se pan poslanec Kapoun.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, měl bych sto chutí mluvit o Národním domě, o Kulturním domě železničářů, ale v tuto chvíli je to zbytečné a apeluji na všechny, aby už nemluvili k této věci, byť jsem hluboce přesvědčen, že kolega Payne měl samozřejmě pravdu. Chci ale mluvit o návrzích poslance Kováčika a chci velmi vážně varovat sněmovnu před tím, protože ty návrhy budou podrobeny hlasování, byly podány, chci důrazně varovat sněmovnu před tím, aby ty návrhy přijala z nějakých důvodů, protože všechny tyto návrhy poslance Kováčika podle mého úsudku naprosto jednoznačně a zcela v rozporu s Ústavou ČR některé objekty, které jsou dnes ze zákona ve vlastnictví krajů, vyvlastní a bez náhrady převedou zpět do vlastnictví státu. To je naprosto nemožné. A proto varuji před tím, aby byl přijat pozměňovací návrh poslance Kováčika.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Slovo má pan poslanec Kapoun.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Já jsem docela rád, že ta situace se takto uklidňuje. Já jsem k tomu měl nachystanou řeč. Chtěl bych jenom říci, že vzhledem k tomu, že tento dům byl v roce 1956 převeden jako federální majetek, nebylo možné ho v zákoně o restitucích převést nazpátek na obce. Já jsem jenom upozornil, že to by byla legislativní chyba, za kterou nikdo nemůže. Prosím, abychom už nechali těch vášní. Já jsem to ale nezačal. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Do rozpravy se dále nikdo nehlásí. Končím rozpravu ve třetím čtení. Prosím pana zpravodaje, aby předložil proceduru, kterou budeme hlasovat.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Děkuji. Vážená paní předsedající, kolegové a kolegyně, dovolte, abych navrhl proceduru. Navrhuji, aby se jako první hlasovalo o zpětvzetí návrhu pod bodem B pana poslance Payna, poté aby se hlasovalo o bodech pod písmenem A jako celku a poté o bodech pod písmenem C, na závěr o celém zákoně jako celku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Rozumím tomu dobře, že body pod písmenem C by se hlasovaly jednotlivě, nebo v celku? Jako jeden návrh. Navrhovatel souhlasí? Navrhovatel neprotestuje, takže pravděpodobně souhlasí. Budeme tedy hlasovat o takto navržené proceduře. I když si myslím, že není nutné hlasování o této proceduře.

Nejprve bychom tedy rozhodli, jak navrhl pan zpravodaj, o návrhu na zpětvzetí pozměňovacího návrhu uvedeného pod písmenem B. Je to tak, pane zpravodaji? (Zpravodaj souhlasí.)

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 216, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 216 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 166 vyslovilo 134 a 2 byli proti.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Nyní bychom hlasovali pro návrhy pod písmenem A paní kolegyně Šojdrové.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Stanoviska? (Poslankyně Šojdrová souhlasí. Poslanec Doležal souhlasí.)

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 217 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 217 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 166 vyslovilo 122 a 2 byli proti.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Nyní bychom hlasovali o návrzích pana poslance Kováčika pod písmenem C.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Stanoviska? (Poslankyně Šojdrová nesouhlasí. Poslanec Doležal důrazně nesouhlasí.)

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 218 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 218 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 167 vyslovilo 26 a 116 bylo proti.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Nyní jsme vyčerpali všechny návrhy, takže můžeme hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Michaely Šojdrové, Jany Volfové, Petra Mareše, Waltra Bartoše, Václava Brouska, Václava Pícla a Ivany Hanačíkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., podle sněmovního tisku 909, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 219 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 219 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 168 vyslovilo 125, jeden byl proti. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP