(15.30 hodin)
(pokračuje Rychetský)

Ale z hlediska obou těchto termínů si myslím, že můžeme odvážně říci, že první červen 2002 je z tohoto hlediska svým způsobem mezní, protože přijetí dalšího ústavního zákona, přijetí prováděcího zákona a vykonání referenda se nedá stihnout v řádu počítaném jenom na měsíce nebo na půl roku.

Zajímavá je otázka, jaké další úpravy, bude-li tato novela přijata, bude třeba přijmout. Já nechci vyslovovat kategoricky, že vím s jistotou rozsah těchto úprav, a teď nemluvím o obecném procesu harmonizace práva, ale je pravděpodobné, že se rýsuje jedna úprava. A to je úprava procesních předpisů, zejména občanského soudního řádu, a až bude, zákona o řízení před soudem ve věcech správního soudnictví, eventuálně Ústavního soudu, a to jsou tzv. předběžné otázky, které zavádějí systém, že soudce člena EU, rozhoduje-li v poslední, konečné instanci, to znamená druhostupňový soudce, má-li pochybnosti o použití normy acquis communautaire, komunitárního práva, má povinnost řízení přerušit a požádat o stanovisko Evropský soudní dvůr. Tato povinnost z předloženého návrhu ústavy nevyplývá a těžko ji můžeme soudci uložit jinak než zákonem. Takže to je zatím jeden případ, kdy se domnívám, že bude ještě potřeba tuto změnu do procesních předpisů našeho právního řádu promítnout.

Jinak na závěr: Pevně věřím, že Poslanecká sněmovna odmítne návrh klubu KSČM na zamítnutí této novely ústavy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane místopředsedo. Táži se pana zpravodaje. V současné chvíli nechce vystoupit. Budeme tedy hlasovat o návrhu, který zazněl v obecné rozpravě od pana poslance Dalibora Matulky, a to návrh na zamítnutí.

Já vás všechny odhlašuji a žádám vás o novou registraci hlasovacími kartami.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko - pro zamítnutí této novely zákona. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 87 z přítomných 143 poslanců pro 23, proti 113. Návrh nebyl přijat.

 

Zahajuji tedy podrobnou rozpravu, do které nemám písemných přihlášek. Pardon, omlouvám se, pan Dalibor Matulka se hlásil do obecné i podrobné rozpravy, takže jako první písemně přihlášený pan poslanec Matulka, přednost má zpravodaj pan poslanec Marek Benda. Po něm vystoupí pan poslanec Dalibor Matulka.

 

Poslanec Marek Benda: Pro zjednodušení bych chtěl podat teď návrh, abychom projednávali tisk ve znění usnesení ústavně právního výboru, protože si myslím, že by nám to všem ulehčilo práci. Procedurální návrh, abychom tisk projednali ve znění ústavně právního výboru.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Fakticky k tomuto návrhu pan poslanec Matulka.

 

Poslanec Dalibor Matulka: To je ale veliký problém. Dámy a pánové, já vás prosím, abyste tomuto návrhu nevyhověli. Jde mně ryze o legislativní stránku věci. Teď nevyhledávám žádné věcné konflikty. Ale většinou bereme za základ pro podávání pozměňovacích návrhů v podrobné rozpravě ve druhém čtení takové usnesení výboru, které navrhuje ucelenější text, pokud možno je-li komplexním pozměňovacím návrhem. V takové chvíli to má smysl. Ale usnesení ústavně právního výboru, tady toto, to je souhrn nejrůznějších pozměňovacích návrhů, kde skutečně je obtížné, a říkám osobně, já mám nachystané pozměňovací návrhy opravdu k tisku, a předělat je podle znění ústavně právního výboru, když nevím, který z pozměňovacích návrhů ústavně právního výboru bude a nebude přijat, je prakticky neproveditelné.

Čili já mám jednu prosbu: podržme se tradice a za základ berme opravdu skutečně jenom ta usnesení výborů, která mají povahu komplexního pozměňovacího návrhu, aby vůbec dávalo logiku potom pozměňovací návrhy k tomu předkládat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Já vám děkuji, pane poslanče. Nechci ubírat šanci panu zpravodaji navrhnout jakýkoliv procedurální návrh hlasování, ale já se přikláním k vašemu názoru, neboť usnesení ústavně právního výboru za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh schválila, a doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala k návrhu zákona tyto změny a doplňky. Skutečně se nejedná o komplexní pozměňovací návrh, který by naprosto řešil nebo doplňoval nebo nahrazoval vládní návrh zákona pod sněmovním tiskem 884.

Přesto tento návrh jako procedurální návrh pana zpravodaje zazněl. Mně nezbude, než o něm dát hlasovat. Argumenty pro i proti zazněly - pokud se ještě hlásí pan navrhovatel, případně pan zpravodaj? Pan kolega profesor Jičínský.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážení kolegové, samozřejmě že jednací řád nám dává možnost věci po formální stránce značně komplikovat, když budeme chtít. A při striktní dikci je to tak, jak to říkal teď místopředseda sněmovny. Ale zároveň z obsahového hlediska je třeba jednotlivé pozměňovací návrhy ústavně právního výboru brát jako celek, protože jsou celkem. V tomto směru jsou celkem, jsou promyšlené a je třeba brát i v úvahu to, že navrhovatel je jako celek chápe a jako s celkem s nimi souhlasí. Takže já nechci teď vstupovat dalšími formálními návrhy, zda se o návrhu pana zpravodaje má, nebo nemá hlasovat. Jde o to, abychom se nenechali zavádět formálními námitkami k tomu, že by se nám ztratil smysl toho jednání, a ten je podle mého soudu správný v tom, abychom podpořili vládní návrh změny ústavy ve znění pozměňovacích návrhů, ke kterým dospěl po dlouhé diskusi ústavně právní výbor.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane profesore, já s vámi naprosto souhlasím, ale pokud vezmeme skutečně za základ jenom usnesení ústavně právního výboru, celý návrh pod tiskem 884 můžeme v této chvíli hodit pod stůl. Myslím si, že v tomto směru ty věci, které jsou v usnesení ústavně právního výboru č. 190, tisk 884/2, nemají k původnímu vládnímu návrh smysl a efekt.

Doporučuji, abychom hlasovali o návrhu pana poslance Bendy, ale říkám, že je to mimo rámec komplexního pozměňovacího návrhu, tak jak jsme zvyklí a jak jsme o něm přesvědčeni.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Pane místopředsedo, já myslím, že se nás snažíte zmást. Já si nemůžu pomoci. Já jsem řekl, že chci projednávat vládní návrh ve znění usnesení ústavně právního výboru. Jestli tomu někdo nerozumí, já když řeknu, že chci udělat něco ve znění, rozumím v textu změn, které doporučuje ústavně právní výbor. A v tomto směru tvrdím, že usnesení ústavně právního výboru je komplexním návrhem, provázaným vnitřně, a je dobré ho projednávat jako celek. Jestli to odmítneme, samozřejmě můžeme na začátku třetího čtení hlasovat o tomto komplexním pozměňovacím návrhu, ale pak upozorňuji, že všechny návrhy, které padnou potom, budou nepochybně nehlasovatelné, protože budou v rozporu s něčím z těchto částí.

Proto doporučuji všem pro jejich vlastní dobro, aby návrhy mohli podat, aby teď schválili "ve znění ústavně právního výboru".

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pan poslanec Matulka. Já bych prosil o klid, poslouchejme se, jde o procedurální záležitost.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Já skutečně nechci vyvolávat konflikt. Ale já mám opravdu připraven komplexnější pozměňovací návrh prostě k novému znění čl. 10 a na něj navazující dva návrhy. Ke znění udělanému ústavně právním výborem je to technicky neproveditelné. Dobře, jestliže pan zpravodaj upřesnil, že jeho návrh je, ať za základ vezmeme vládní návrh ve znění ústavně právního výboru, potom žádám, aby nám byl předložen vládní návrh ve znění ústavně právního výboru, a k tomu potom tedy budu předkládat pozměňovací návrhy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP