(12.20 hodin)
(pokračuje Fencl)

Zejména vybudování vlastních regionálních pracovišť fondu, dobudování výpočetní sítě.

Potřebné dodatečné zvýšení prostředků na krytí správních výdajů je předmětem materiálu. Já se pokusím jen krátce rekapitulovat: počet zaměstnanců a mzdové prostředky pro přípravu k zahájení činnosti regionálních pracovišť představují částku 1 716 750, ostatní neinvestiční prostředky 1 565 750, investiční výdaje na ústřední pracoviště ve Smečkách 3 800 000 a na přípravu vybudování regionálních pracovišť Státního zemědělského intervenčního fondu 15 200 000. Celková potřeba zvýšení finančních prostředků na krytí správních výdajů v roce 2001 činí 22 282 500 Kč, tj. zaokrouhleno 22 283 000 Kč. Protože jsme si vědomi, že nelze pro rok 2001 požadovat další finanční prostředky ze státního rozpočtu České republiky, předkládáme návrh na řešení této situace přesunem finančních prostředků v rámci celkové dotace vyčleněné pro Státní zemědělský intervenční fond ve schváleném státním rozpočtu České republiky na rok 2001, a to zvýšením prostředků na krytí správních výdajů z dosavadních 22 430 000 Kč na 44 713 000 Kč, a ve stejném rozsahu snížit dotace určené na organizaci trhu, který bude vykompenzován snížením splátky úvěru. Úvěr je krytý zásobou potravinářské pšenice.

Předpokládaný návrh změny zákona zachovává celkovou dotaci vyčleněnou ve státním rozpočtu České republiky na rok 2001, a neznamená tedy dopad na státní rozpočet.

Dovolte, abych vám poděkoval za pochopení, a navrhuji Poslanecké sněmovně schválit předložený návrh změny zákona v prvním čtení. Děkuji za vaši pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Fenclovi a nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení pan poslanec Vlastimil Tlustý, a současně prosím o klid v jednacím sále.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové. Pan ministr se soustředil na věcný záměr toho zákona, já si dovolím zrekapitulovat, že smyslem této novely zákona o státním rozpočtu je provést úpravu v rozsahu 20 milionů Kč. Hned k tomu dodám, že je všeobecně známo, že v rámci tzv. rozpočtových opatření v rámci běžného roku vláda zpravidla provádí korekce v rozsahu stovek milionů a miliard korun, to za prvé. A za druhé všichni víte, že hospodaření loňského roku vláda uzavřela s překročením deficitu o 10,9 miliardy Kč proti schválené výši.

Tyto srovnávací údaje tu uvádím proto, aby bylo zřejmé, že tento návrh, který je tak trochu návrhem v duchu textu jedné písně, ve které Škrhola zabíjí vosu na nose krále sukovicú - nechci citovat. Výsledkem je, že je sice po vose, ale i po králi. To je pokus o co nesnadnější zdůvodnění toho, co je jinak nasnadě, že totiž řešit dvacetimilionovou korekci v zákonu o státním rozpočtu návrhem novely zákona o státním rozpočtu považuji za naprosto nepřiměřené, a proto v rozpravě navrhnu zamítnutí této předlohy.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Tlustému. Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Děkuji za slovo. Jménem poslaneckých klubů ODS, KDU-ČSL a Unie svobody vznáším veto proti zrychlenému projednávání podle § 90 odst. 2 jednacího řádu. To za prvé.

A za druhé v rozpravě dávám návrh poté na zamítnutí tohoto návrhu v prvním čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Tlustému.Vzhledem k tomu, že byla vznesena námitka, pokračuje projednávání podle § 90 odst. 7. Je zahájena obecná rozprava, ve které lze navrhnout pouze zamítnutí nebo vrácení navrhovateli k dopracování, či k přikázání projednání výborům. Hlásí se dále někdo do obecné rozpravy? Do obecné rozpravy žádnou další přihlášku neregistruji. Obecnou rozpravu končím.

Přeje si pan ministr vystoupit se závěrečným slovem? Hovoří ministr zemědělství Jan Fencl.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Paní předsedající, ctěná sněmovno. Já musím souhlasit s tím, že přesun prostředků ve výši 22 milionů se může zdát být záležitostí nedůležitou, nevýznamnou záležitostí, kterou lze řešit jiným způsobem. Já vám pouze chci věcně sdělit, že žádný jiný způsob řešení tohoto problému neznám. Chceme-li naplnit literu zákona, kterou tato sněmovna přijala, pak musíme učinit kroky, které jsem vám pokud možno podrobně sdělil, a v okamžiku, kdy je učiníme, pak je musíme profinancovat. A jiným způsobem do kapitoly Státního zemědělského intervenčního fondu nemohou přijít než z rezervy, která se tam nachází, ta se, jak je všeobecně známo, blíží k nule, tak jen přesunem v rámci velkého a malého rozpočtu. A proto bych velmi stál o to, kdybyste zvážili, že naplňovat zákony, které tato Poslanecké sněmovna schvaluje, je nezbytné, a podpořili jste schválení v prvém čtení a možnost případných řešení v druhém čtení a při hlasování ve třetím čtení. Beru na vědomí, že zrychlené čtení není z důvodů, které uvedl pan předkladatel, možné.

Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Fenclovi. Přeje si vystoupit na závěr pan poslanec Tlustý? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu zákona, který předložil pan poslanec Tlustý.

 

O návrhu na zamítnutí, jak ho předložil pan poslanec Tlustý, rozhodneme v hlasování pořadové číslo 83, které zahajuji. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 83 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 156 vyslovilo 77 a 72 bylo proti.

 

Děkuji. Mám signál, že hlasování nebude zpochybněno. Nebude zpochybněno. Návrh na zamítnutí tedy nebyl přijat.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Prosím o klid.

 

Poslanec Petr Hort: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové. Vzhledem k nabitému programu pana minstra Fencla bych chtěl využít jeho přítomnosti a navrhnout změnu programu zařazením bodu 10 - zákona o rostlinolékařské péči, druhé čtení, na teď hned, po skončení tohoto bodu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, moment, to je bod…

 

Poslanec Petr Hort: Bod 10.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Rostlinolékařská péče - to je třetí čtení.

 

Poslanec Petr Hort: Druhé čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vy ho chcete přeřadit?

 

Poslanec Petr Hort: Předřadit na teď hned.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP