(12.30 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nejprve doděláme tento návrh zákona. My ještě musíme hlasovat o přikázání výborům. O procedurálním návrhu rozhodneme až poté.

Budeme hlasovat o návrhu organizačního výboru, který navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 84 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 84 tento návrh byl přijat, když ze 157 přítomných se vyslovilo 138 pro a 3 proti.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru.

 

Pan poslanec Hort navrhl, abychom v tuto chvíli zařadili bod 10 schváleného pořadu schůze, kterým je zákon o rostlinolékařské péči, druhé čtení. Vzhledem k tomu, že tento bod byl zařazen napevno jako druhý bod odpoledne ve středu 4. 7., musíme hlasovat tím způsobem, že nejprve rozhodneme o revokaci našeho rozhodnutí o pevném zařazení, a teprve poté, co tato revokace projde, můžeme zařadit tento bod aktuálně teď, a já jsem osobně přesvědčená, že bez dalšího hlasování, protože všechna ostatní druhá čtení jsou již hotova, takže tento bod by v tu chvíli na schůzi přišel automaticky.

 

V hlasování pořadové číslo 85 budeme rozhodovat o revokaci našeho usnesení o pevném zařazení sněmovního tisku 873 na středu 4. 7. odpoledne.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 85 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 85 tento návrh byl přijat, když ze 157 přítomných se vyslovilo 121 pro a 11 bylo proti.

 

Abych zabránila možným dotazům, ujišťuji, že minimálně já sama jsem hlasovala pro pevné zařazení, takže jsem měla možnost navrhnout jeho revokaci.

 

V tuto chvíli se budeme zabývat bodem

 

10.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči
a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 409/2000 Sb.
/sněmovní tisk 873/ - druhé čtení

 

O jeho předložení prosím pana ministra zemědělství Jana Fencla.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, jedná se o vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 409/2000 Sb. Dovolte mi, abych jménem vlády stručně tento vládní návrh uvedl.

Hlavním důvodem pro přípravu této novely zákona o rostlinolékařské péči byla potřeba učinit další krok k postupné implementaci směrnic Evropské unie do našeho právního řádu. Novela zákona zavádí rostlinolékařské pasy, což jsou jakési průvodní dokumenty pro vybrané rostlinné komodity, rizikové z fytosanitárního hlediska. Systém registrace výrobců a dovozců rizikových komodit, jejich soustavné rostlinolékařské kontroly a vydávání rostlinolékařských pasů používaných v Evropské unii je odlišný od praxe dosud uplatňované v České republice. Tento systém umožní našim pěstitelům obchod na společném trhu jako rovnocenným partnerům.

Dalším významným prvkem zaváděným touto novelou zákona jsou chráněné zóny proti rozšiřování karanténních škodlivých organismů.

Předkládaná novela zákona dále přináší na základě získaných zkušeností některá upřesnění a doplnění stávající úpravy. V oblasti přípravků na ochranu rostlin jsou upravena kritéria registrace přípravků a účinných látek a jsou upřesněny podmínky pro používání mechanizačních prostředků na ochranu rostlin.

Dále novela zákona upřesňuje kompetence orgánů rostlinolékařské péče a požadavky na odbornou způsobilost zaměstnanců státní rostlinolékařské správy. Tyto úpravy zúročily zkušenosti vycházející z programu TWINING a také poradenských návštěv organizovaných TAIEX.

Novela zákona obsahuje zmocnění k vydávání úplného znění ve Sbírce zákonů tak, aby byla srozumitelná i široké zemědělské praxi.

Organizační výbor Parlamentu České republiky přikázal návrh k projednání zemědělskému výboru. Zemědělský výbor přijal na své 49. schůzi dne 21. 6. 2001 pozměňovací návrhy, se kterými v zásadě souhlasím. Své případné námitky si dovolím vyjádřit před hlasováním ve třetím čtení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Fenclovi. Vládní návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 873/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Hort.

 

Poslanec Petr Hort: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, zemědělský výbor se na své 49. schůzi dne 21. června usnesl doporučit Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 409/2000 Sb., schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů, které jsou obsaženy ve sněmovním tisku 873/1. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Hortovi. Otevírám obecnou rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí. Do obecné rozpravy žádnou přihlášku nemám. Končím obecnou rozpravu.

Vzhledem k tomu, že návrh na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání ani návrh na zamítnutí nepadl, mohu otevřít rozpravu podrobnou, do které se hlásí pan poslanec Hort.

 

Poslanec Petr Hort: Děkuji za slovo. Vzhledem k tomu, že vládní návrh počítá s účinností této novely dnem 1. září 2001, a vzhledem ke stavu projednávání, v jakém tento zákon je, si dovoluji navrhnout pozměňovací návrh: Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002 s výjimkou článku 1 bodu 2, pokud se týká § 2, odst. 21 článku 1, bodu 12, pokud se týká § 7 A písm. g), § 7 C odst. 4, § 7 C odst. 5, věty první a článku 1 bodu 13, pokud se týká § 7 D a 7 E, které nabývají účinnosti dnem 1. března 2002.

Dále mi dovolte přednést některé legislativně technické úpravy k bodu 28 takto: V § 12 odst. 1 se za slovo "§ 8 odst. 2" vkládají slova "a 4", ve větě druhé se slova "může být rostlinolékařská kontrola provedena mimo vstupní místa" nahrazují slovy "a za jiných podmínek mohou být tyto zásilky dováženy, popřípadě prováženy mimo vstupní místa".

***
Přihlásit/registrovat se do ISP