(18.10 hodin)

(pokračuje Pícl)

Z tohoto důvodu se jeví jako nejefektivnější poskytovat prostředky ze státního rozpočtu určené konečným uživatelům programu přímo příslušné národní agentuře, která je spolu s garantem poskytne přímo společnému uživateli. Tato situace je však možná jen zahrnutím národních agentur do novely zákona č. 218.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, končím podrobnou rozpravu.

Táži se, zda navrhovatel a zpravodaj hodlají vystoupit se závěrečnými slovy. Není tomu tak. Končím druhé čtení tohoto návrhu zákona.

O slovo se ještě hlásí pan předseda klubu Vlastimil Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, jak jsem avizoval ve zpravodajské zprávě, vzhledem k výsledku druhého čtení tisku 817 v tuto chvíli navrhuji, aby bod programu č. 41, tj. tisk 847, byl vypuštěn z programu této schůze.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane poslanče, já o tomto procedurálním návrhu nechám hlasovat za okamžik, a to proto, protože nyní ukončím projednávání druhého čtení bodu č. 81. Děkuji panu poslanci Havlíčkovi i panu poslanci Tlustému.

 

Vzhledem k tomu, že nyní můžeme přistoupit k projednávání bodu č. 61, kterým je

 

61.
Návrh poslanců Jiřího Hofmana, Ludmily Müllerové a Jaroslava Gongola
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb.,
o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
/sněmovní tisk 773/ - třetí čtení

 

já se mezitím pokusím sezvat poslance do sněmovny, protože budeme nejprve hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Tlustého, a to o vypuštění z programu této schůze bodu 41, kterým jsou rozpočtová pravidla - předkladatel Tlustý Vlastimil, sněmovní tisk 847.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 202 z přítomných 171 poslanců pro 141, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní přistoupíme k již avizovanému projednávání bodu č. 61. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pan poslanec Jiří Hofman a zpravodajka výboru pro sociální politiku a zdravotnictví paní poslankyně Alena Páralová. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 773/3.

Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Pan kolega Jiří Hofman.

 

Poslanec Jiří Hofman: Vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, jako předkladatel této novely souhlasím se všemi pozměňovacími návrhy, které byly řečeny ve třetím(?) čtení, a prosím vás o schválení této velmi krátké a svým způsobem i potřebné novely. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji pane poslanče. Nyní tedy udílím slovo zpravodajce. Předtím bych měl ale - pokud se nikdo nebude hlásit do rozpravy - nejprve rozpravu ukončit. Je tomu tak, nikdo se nehlásí. Rozpravu končím.

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Poprosím paní zpravodajku, aby nás uvedla do problému a přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřila, stejně tak jako navrhovatel - i když ten ve své řeči již všechny pozměňovací návrhy podpořil. Prosím, paní kolegyně.

 

Poslankyně Alena Páralová: Vážený pane místopředsedo, k tomuto návrhu zákona jsou pouze dva pozměňovací návrhy legislativně technického charakteru. Pokud by nikdo neměl námitku, navrhuji, abychom hlasovali současně o obou pozměňovacích návrzích, a souhlasím s nimi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, paní zpravodajko. Jak jsem již avizoval, pozměňovací návrhy máme ve sněmovním tisku 773/3, na druhé straně, bod 1 a 2.

Paní zpravodajka navrhuje hlasovat o obou návrzích současně. Pokud není námitek, budeme jedním hlasováním schvalovat tyto pozměňovací návrhy.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 203 z přítomných 176 poslanců pro 161, proti nikdo. Návrh byl přijat.

Můžeme tedy přikročit k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Poslankyně Alena Páralová: Zpravodaj nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Přednesu návrh usnesení: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Jiřího Hofmana, Ludmily Müllerové a Jaroslava Gongola na vydání zákona, kterým se mění zákon 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 773, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 204 z přítomných 177 poslanců pro 110, proti 49. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji navrhovateli i paní zpravodajce. Tím jsem projednali třetí čtení tohoto tisku a bodu 61. O slovo se přihlásil ještě pan navrhovatel, kolega Hofman.

 

Poslanec Jiří Hofman: Jenom jedno slovo - děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: My také děkujeme, pane poslanče.

Dále přistoupíme k bodu č. 36, kterým je

 

36.
Návrh poslanců Jana Grůzy, Pavla Peška, Veroniky Nedvědové, Václava Grünera,
Josefa Mandíka, Josefa Vejvody, Pavla Kováčika a Ladislava Skopala
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu
zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona
č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu ČR,
ve znění zákona č. 546/1992 Sb., zákona č. 161/1997 Sb., zákona č. 269/1998 Sb.,
zákona č. 95/1999 Sb., zákona č. 144/1999 a nálezu Ústavního soudu
uveřejněného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 66/2000 Sb. a zákona č. 308/2000 Sb.
/sněmovní tisk 832/ - prvé čtení

 

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení podle § 90 odst. 2. Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 832/1. Předložený návrh uvede zástupce navrhovatelů pan poslanec Jan Grůza. Prosím, ujměte se slova.

 

Poslanec Jan Grůza: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych vám jménem navrhovatelů předložil návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských pozemků a lesních pozemků na jiné osoby, a dále zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu ČR.

Ke změně zákona nás vedou zkušenosti z realizace prodeje státní půdy, dále snaha o zjednodušení procesu prodeje, odstranění nejednoznačného znění stávajícího zákona, zúžení restrikcí omezujících nabídku pozemků a snaha o zreálnění kupní ceny.

Navrhovaná změna se dotýká i poskytování náhradních pozemků oprávněným osobám podle zákona o půdě, které upřednostňuje před ostatními nabyvateli tak, aby mohl být bezproblémově dokončen proces nabídky náhradních pozemků před prodejem.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP