(16.20 hodin)

(pokračuje P. Němec)

Takže co se týče specializace, nevidím problém v tom, aby existovala jednotná soudní soustava. Co se týká počtu soudců a argumentů technického zajištění, jsem přesvědčen, že počet soudců je problém, který je třeba řešit stejně tak v rámci obecné soustavy soudů, jakož i v soustavě speciální.

Myslím si, že v této diskusi se velmi povyšovaly formální argumenty typu specializovaná soustava rovná se reforma, obecná soustava soudů rovná se jakési protireformní kroky. Já jsem však přesvědčen, že bychom se podstatně hlouběji měli zaměřit na to, v jakém rozsahu budou přezkoumávána správní rozhodnutí, zda bude při odvolání proti rozhodnutí prvoinstančního soudu kasační či apelační princip, a na další věci, které podstatně budou dotvářet nově fungující správní soudnictví.

Co se týká zahraničních zkušeností, jsem přesvědčen, že na světě a v Evropě, která je nám samozřejmě bližší, najdeme jak modely fungujícího specializovaného správního soudnictví, ale na druhou stranu i modely fungujícího správního soudnictví v rámci obecné soustavy soudů. Tímto příkladem fungujícího správního soudnictví v rámci obecné soudní soustavy je např. Dánsko nebo Španělsko, kde, podle dostupných informací, nikterak neuvažují, že by cítili potřebu specializovat tyto činnosti institucionálně.

Je třeba vycházet z toho, že státy jako Rakousko nebo Německo mají i jiné soudy specializované, jsou to např. soudy pracovní, jsou to soudy sociální, jsou to soudy obchodní. a já si myslím, že nelze zasazovat právní prostředí České republiky do kontextu soudní soustavy německé nebo rakouské právě z toho důvodu, že české soudnictví nešlo cestou specializovaného soudnictví. U nás doposud existuje pouze jednotná soudní soustava, a nemyslím si tedy, že bychom měli a museli zavádět specializovanou soudní soustavu jenom proto, že si budeme říkat, že uděláme více institucionálních změn, a proto bude reforma lepší.

Co se týká zkušeností zahraničních těch států, které mají správní soudnictví vyřešeno v rámci obecné soustavy soudů, jsem přesvědčen, že je to příkladem řešení, které je vlastně důkazem, že toto uspořádání nečiní potíže, nečiní potíže ani z hlediska organizačního zajištění, ani z hlediska počtu soudců, ani z hlediska jejich nezávislosti a ani z hlediska jejich kvalifikace.

Skutečným důvodem, proč jsem přesvědčen, že obecná soudní soustava je lepší řešení než soustava specializovaného správního soudnictví, je to, že pokud jsme přesvědčeni, a doufám, že nás je velká většina v této sněmovně, že správní soudnictví musí fungovat skutečně jako nezávislý a plný přezkum správního rozhodování, pak jsem přesvědčen, že v rámci obecné soudní soustavy bude podstatně větší bariéra pro zamezení nežádoucích vazeb mezi exekutivou a soudní soustavou. V případě, že by existovala speciální větev správního soudnictví, myslím, že je důvodné se obávat, že po určité době samozřejmě, že ne v průběhu prvního roku, by vznikly určité nežádoucí vazby mezi správními orgány a právě touto specializovanou částí soudní soustavy. Takže jsem přesvědčen, že právě obecná soudní soustava je podstatně lepší zárukou skutečně nezávislého přezkumu správních rozhodnutí.

Vážené dámy, vážení pánové, děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Táži se, kdo se dále hlásí do všeobecné rozpravy. Pokud tomu tak není, přerušuji projednávání bodu č. 68 Před ukončením všeobecné rozpravy do lednového zasedání Poslanecké sněmovny. Návrh na usnesení ve všeobecné rozpravě zazněl. Děkuji panu ministrovi i paní poslankyni Kupčové. O slovo se přihlásil předseda klubu ODS pan poslanec Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové. Po dohodě s předsedy ostatních poslaneckých klubů si vám dovoluji navrhnout, abychom se usnesli, že úterní schůze příští týden nebude začínat v obvyklých 14.00 hodin, ale navrhuji, aby byla zahájena v 10.00 hodin, a to samozřejmě v naději, že zbývající body, které zbudou po zítřku na úterý, bude možno doprojednat nejpozději do úterního večera.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Je to procedurální návrh, o kterém bychom mohli rozhodnout hned, mohli bychom také rozhodnout také až zítra, ale já přesto se pokusím svolat přítomné poslance do jednací síně. Avizuji 10 žádostí o odhlášení, tak jsem tak učinil.

Zazněl procedurální návrh, aby naše 29. schůze, která bude pokračovat v úterý 12. 12. roku 2000, začala v 10.00 hodin dopoledne.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 490 z přítomných 125 poslanců pro 97, proti 12. Návrh byl přijat.

 

Pro pozdě příchozí sděluji, že schůze Poslanecké sněmovny 12. 12., tj. v úterý, bude zahájena v 10 hodin.

 

Dalším bodem je

 

60.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/1999 Sb., kterým se mění zákon
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb., a zákon
č. 356/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 739/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr kultury Pavel Dostál a zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pan poslanec Josef Ježek. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 739/2.

Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Pokud se nikdo nehlásí, tuto rozpravu končím. Táži se, zda je zájem o závěrečná slova pana ministra. Není. Tak zpravodaj také ne. Přesto pana zpravodaje požádám, aby přednesl sněmovně postup ke schválení jednotlivých pozměňovacích návrhů, sdělí nám stanoviska před hlasováním.

 

Poslanec Josef Ježek: Já si myslím, vážený pane předsedající, vážená sněmovno, jediné pozměňovací návrhy, které jsou technického charakteru, jsou uvedeny v tisku 739/2, a protože se jedná jenom o drobné technické a legislativní úpravy pod třemi body, dovoluji si navrhnout, aby se o těchto třech bodech hlasovalo jedním hlasováním en bloc.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ano, děkuji, pane poslanče. Je to vlastně návrh usnesení výboru, který projednával tento návrh zákona. Pan předkladatel souhlasí, aby se s těmito návrhy vyslovil souhlas v jediném hlasování jako o komplexním návrhu, ve druhém čtení nepadly jiné pozměňovací návrhy, budeme tedy hlasovat o všech třech návrzích najednou.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP