(17.30 hodin)

(pokračuje Langer)

Chci se ujistit, že pan kolega Doktor podal návrh na vrácení. V každém případě buď musím v tuto chvíli ukončit rozpravu, vy budete mít samozřejmě možnost návrh předložit v rozpravě podrobné, pokud se do ní v tuto chvíli nikdo nepřihlásí. Nikdo se nehlásí. Všeobecnou rozpravu končím.

Otevírám podrobnou rozpravu a uděluji slovo panu kolegovi Doktorovi.

 

Poslanec Michal Doktor: V průběhu mého vystoupení k vládnímu návrhu zákona o vydání státních dluhopisů ve výši 6 mld. jsem uvedl, že jsem přesvědčen o tom, že to tak bude, že konečným distributorem výplaty, ať už bude zvolen za instrument plnění zdroje Konsolidační banky, anebo dluhopisy, bude úřad pro dohled, a připadá mi logické, že institucí, která ponese toto finanční břemeno ohledně důkazního řízení, bude rovněž úřad pro dohled. Vzhledem k tomu, že shledávám z neposkytnutých odpovědí jako odpovědí na můj dotaz, navrhuji tento tisk k vrácení k dopracování.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Myslím, že usnesení rozpočtového výboru je součástí sněmovního tisku. Uzavírám podrobnou rozpravu. Závěrečné slovo zpravodaje. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedající, dámy a pánové, při projednávání tohoto návrhu se ocitáme v poněkud zvláštní situaci a během této schůze sněmovny se v ní ocitneme ještě jednou, až budeme projednávat zprávu o vývoji na českém kapitálovém trhu, kterou předkládá Komise pro cenné papíry, a rovněž zástupce této komise tady nemůže vystoupit bez souhlasu sněmovny. Obávám se, že na dnešní projednávání nebyl pozván ředitel Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami.

Zřejmě tady není přítomen, aspoň pokud mám tyto informace, a tudíž ani souhlas sněmovny k jeho vystoupení by neřešil problém pana kolegy Doktora, který zde položil několik otázek, a domnívám se, že tyto otázky jsou spíše směřovány k řediteli úřadu pro dohled než k mé osobě jako určenému zpravodaji této Poslanecké sněmovny a určenému zpravodaji rozpočtového výboru.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Máte smůlu, pane kolego, že jste zpravodaj.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Ano, je to tak. Budu ve svém vystoupení ještě na otázky, které vznesl kolega Doktor, reagovat. Domnívám se, že by bylo trochu škoda, kdyby projednávání návrhu rozpočtu úřadu pro dohled se stalo jakousi druhou etapou boje o způsob odškodnění klientů kampeliček, kdyby bitva, která se zdá v této Poslanecké sněmovně, alespoň prozatím, byla dobojována, kdybychom ji znovu otevřeli v rámci projednávání tohoto bodu a vedli debatu o situaci v družstevních záložnách a o způsobu financování i o způsobu, jak prakticky bude realizováno odškodnění.

Myslím si, že bychom se měli věcně zabývat pouze tímto rozpočtem, a rovněž se domnívám, že bychom neměli ještě více komplikovat situaci, která je v oblasti spravování družstevních záložen, které jsou v nucené správě, je to drtivá většina družstevních záložen a v nucené správě drtivá většina vkladů. A komplikovat situaci ještě tím, že úřad bude fungovat bez řádně schváleného rozpočtu, si myslím, že by byla věc, kterou by tato Poslanecká sněmovna rozhodně dělat neměla. Rozpočet úřadu, který je zde navržen, je navržen jako vyrovnaný, jsou definovány zdroje tohoto rozpočtu. Těmito zdroji jsou jednak odvody i od družstevních záložen, jednak návratná finanční výpomoc Ministerstva financí. Je možné debatovat o jednotlivých položkách. Tento rozpočet byl navržen tímto autonomním úřadem, úřadem pro dohled, a já se skutečně domnívám, že by tato Poslanecká sněmovna neměla ještě více komplikovat už tak složitou situaci.

Pokud jde o jednu otázku, kterou zde položil kolega Doktor, chtěl bych říci, že už u některých družstevních záložen je situace tak daleko, že jsou připraveny seznamy klientů pro fond pojištění vkladů, tzn., že u části této klientely je dokumentace již zpracována a je možno přistoupit k výplatě pojištění vkladů. Jediné, co tomu brání, je právě insolvence zajišťovacího fondu a pro řešení této insolvence již Poslanecká sněmovna svůj krok udělala.

Pokud jde o další očekávané výdaje, které jsou spojeny s přípravou pojištění vkladů, tak to je věc, na kterou by měl zřejmě odpovědět úřad pro dohled, a je to pouze hypotetická otázka, protože dnes zřejmě nejsme schopni přesně spočítat, jaké tyto výdaje budou. Úřad pro tyto výdaje počítá s určitou položkou, je možné vést debatu o tom, zda položka je dostačující, každopádně součástí tohoto rozpočtu je položka v určité navržené výši.

Závěrem bych chtěl požádat Poslaneckou sněmovnu, aby s tímto návrhem vyslovila souhlas, tak jak doporučil jednomyslně rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Omlouvám se panu poslanci Doktorovi, ale bylo to závěrečné slovo zpravodaje. Nemůžete ani s faktickou poznámkou vystoupit, bohužel. Můžete si to vyřídit s panem kolegou Sobotkou, že neodpověděl v rámci rozpravy, a tudíž využil takticky své možnosti, kterou má, vystoupit pouze se závěrečným slovem.

V tuto chvíli jsme před hlasováním a pan kolega Sobotka mě bude sledovat. Nejprve bychom měli rozhodnout o návrhu pana poslance Doktora vrátit předložený návrh navrhovateli k přepracování. Je tomu tak. Budeme hlasovat.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Stanovisko zpravodaje k tomuto návrhu je negativní.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano. Odhlásil jsem vás a prosím o novou registraci. Počkám ještě na pana ministra Grégra, aby stihl doběhnout.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 436. Kdo je pro vrátit návrh navrhovateli k dopracování? Kdo je proti?

Z přítomných 140 pro návrh 69, proti 68. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní bychom měli rozhodnout o návrhu usnesení, a to ve smyslu usnesení rozpočtového výboru, tj. sněmovního tisku 765/1 II.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 437. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 142 pro návrh 69, proti 67. Konstatuji, že s návrhem usnesení nebyl vysloven souhlas.

 

Končím projednávání tohoto bodu.

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, v tuto chvíli je před námi bod č. 55, jak jsem již avizoval, kterým je

 

55.
Vládní návrh zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
/sněmovní tisk 666/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr dopravy a spojů Jaromír Schling a zpravodaj hospodářského výboru Karel Sehoř. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 666/3.

Otevírám rozpravu, do které v tuto chvíli nemám žádnou přihlášku. Nikdo se mi také nehlásí. Rozpravu tedy končím.

Omlouvám se, neviděl jsem pana kolegu Sehoře. Má slovo.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi uvést tři legislativně technické úpravy. Podle § 95 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny navrhuji opravy vyplývající z přednesených pozměňovacích návrhů.

Pozměňovací návrhy F1 a H8 obsahují zařazení přímé novely zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Pokud bude některý z těchto dvou návrhů přijat, je zapotřebí změnit i název zákona. Ten by zněl takto: "zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb."

***
Přihlásit/registrovat se do ISP