(17.20 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 431 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 165 pro návrh 24, proti 101. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Druhý návrh spočívá ve zvýšení částky 100 mil. na 500 mil. pro úrokové dotace. Stanovisko zpravodaje negativní.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit: Tyto programy jsou projednány s bankami a jsou to programy rozjezdové. Stanovisko je negativní.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 432. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 165 pro návrh 25, proti 95. Návrh nebyl přijat.

 

Další návrh.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Poslední návrh je navýšení částky 300 mil. na 800 mil. v úrokových dotacích obcí na regeneraci panelových domů. Stanovisko zpravodaje negativní. Stanovisko pana ministra?

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit: Zase spíše negativní, protože zájem mají spíš družstva než obce v tuto chvíli.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Na žádost kolegy Vymětala jsem vás odhlásil - Karla, aby bylo jasné, který z těch dvou za to může. Prosím, abyste se zaregistrovali svými identifikačními kartami a rozhodneme o posledním návrhu.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 433. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 156 pro návrh 32, proti 93. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Poslední zde máme, pane předsedající, doprovodné usnesení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nejprve, paní kolegyně, schválíme nebo neschválíme rozpočet jako celek, poté budeme hlasovat o doprovodném usnesení.

Zahajuji hlasování číslo 434. Ptám se, kdo je pro předložený návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 158 pro návrh 103, proti 52. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen.

 

Nyní prosím hlasování o doprovodném usnesení. Předpokládám, že text je znám, byl zde několikrát přednesen.

 

Zahajuji hlasování číslo 435 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 158 pro návrh 54, proti 89. Návrh nebyl přijat.

 

Tím končím projednávání tohoto bodu. Děkuji panu ministrovi i paní zpravodajce.

 

Dalším bodem je bod číslo

 

53.
Návrh rozpočtu Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami na rok 2001
/sněmovní tisk 765/

 

Ředitel Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami předložil Poslanecké sněmovně podle zákona 87/1995 Sb. návrh rozpočtu tohoto úřadu. Rozpočtový výbor projednal předložený návrh a přijal usnesení, které jsme obdrželi jako sněmovní tisk 765/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan kolega Bohuslav Sobotka a informoval nás o jednání výboru a přednesl také návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil se závěrem rozpočtového výboru. Rozpočtový výbor dne 16. listopadu na své 38. schůzi projednal návrh rozpočtu Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami na rok 2001 za přítomnosti zástupců Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami a přijal po rozpravě následující usnesení:

Za prvé, rozpočtový výbor souhlasí s návrhem rozpočtu Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami na rok 2001, tisk 765, ve výši příjmů 23 mil. 377 tisíc Kč, ve výši výdajů 23 mil. 377 tisíc Kč, z toho kapitálových 400 tisíc korun.

Za druhé, rozpočtový výbor doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení: "Poslanecká sněmovna

1. schvaluje návrh rozpočtu Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami na rok 2001, sněmovní tisk 765, ve výši příjmů 23 mil. 377 tisíc Kč a ve výši výdajů 23 mil. 377 tisíc Kč, z toho kapitálových 400 tisíc Kč;

2. stanovuje výši poplatků, které jsou družstevní záložny povinny zaplatit nejpozději do 31. ledna 2001 dle § 26 odst. 3 zákona č. 87/1995 Sb., ve znění zákona č. 100/2000 Sb., ve výši 0,125 %, tedy ve smyslu § 26 odst. 4 zákona č. 87/1995 Sb., ve znění zákona č. 100/2000 Sb., ve výši 0,25 % z objemu všech vkladů vedených u družstevní záložny ke dni 30. 6. 2000."

Děkuji za vaši pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Zahajuji všeobecnou rozpravu k tomuto bodu, do které se hlásí pan kolega Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych reagoval na stručnou zprávu pana poslance Sobotky spíš formou dotazu.

Pečlivě jsem si prostudoval návrh rozpočtu i důvodovou zprávu ředitele úřadu, která je součástí a přílohou tisku, který právě projednáváme. Důvodem k mému vystoupení byl fakt, že jsem shledal návrh rozpočtu úřadu na rok 2001 takovým, jako by vůbec nedošlo k oné krizi, která byla předmětem několika jednání během nejméně třičtvrtě roku, která jsme zde vedli. Zajímala mě zejména položka v části "výdaje", a sice "ostatní služby (externí kontroly a audit)", kde úřad pro dohled plánuje výdaje v celkové výši 6 mil. 60 tisíc Kč.

Pokud vím - a myslím, že se nemýlím - tak finanční břemeno z důkazního řízení, které bude nutné vést ve spojení s vypořádáním nároků členů družstevních záložen, ponese úřad pro dohled. Členů družstevních záložen je 110 000, a pokud vím, ve většině družstevních záložen je základním problémem výplata oněch pojištěných vkladů podle toho instrumentu, který zde prohlasovala část Poslanecké sněmovny. Ten problém spočívá v tom, že zde neexistuje prvotní účetní evidence.

Já se ptám, jak chce úřad pro dohled vyplácet statisícové finanční náhrady do výše pojištěné sumy, když absentuje prvotní účetní evidence, resp. kolik bude stát auditorské ověření těchto nároků a kdo ponese finanční břemeno těchto výdajů. Ponese-li ho úřad, pak je nesmysl, aby tyto výdaje stály pouhých 6 mil. Kč, protože 6 mil. Kč děleno 110 tisíci mi vychází na 60 Kč na jedno ověření, a neznám žádného auditora v České republice, který by takto lacino ověřoval, anebo toto finanční břemeno ponese Ministerstvo financí. A pak bych potřeboval jednu jedinou odpověď, zda mi pan poslanec Sobotka odpoví a řekne mi - toto finanční břemeno ponese úřad a tato suma není zahrnuta do rozpočtu úřadu pro dohled na rok 2001, tak pakliže bude znít jeho odpověď takto, navrhnu vrátit tento text k dopracování, a bude-li znít odpověď ministra financí, že toto břemeno ponese Ministerstvo financí, pak se chci ptát, kolik tato suma bude činit a kdy rozhodlo Ministerstvo financí o tom, že ono bude tou institucí, která tuto výplatu provede.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu kolegovi Doktorovi. Kdo se další hlásí do všeobecné rozpravy?

***
Přihlásit/registrovat se do ISP