(15.10 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Potom by, pane kolego, bylo ale formálně lepší, kdyby váš návrh F1 byl charakterizován jako pozměňující návrh k pozměňujícímu návrhu pana kolegy Němce.

 

Poslanec Petr Koháček: Tak to bylo ve stenozáznamu, ale není to přímo uvedeno v tisku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Potom bychom to mohli tak specifikovat, že nejprve bychom hlasovali o vás, potom o Němcovi a nakonec o Dundáčkové.

 

Poslanec Petr Koháček: Ne, já si myslím, že v každém případě první hlasování by mělo proběhnout o obou dvou návrzích, a jestli to bude Dundáčková, Němec nebo Koháček, mně je to jedno.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pokud není shoda, tak o tom musím nechat rozhodnout sněmovnu. Jiná varianta je, že bychom hlasovali A5, B, E, potom společně D plus F1, a potom G.

 

Poslanec Petr Koháček: Společný návrh Němce a Koháčka, tj. D plus F1, je naprosto identický s návrhem kolegyně Dundáčkové.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Potom by bylo G nehlasovatelné, tj. stejná varianta a druhá varianta nejprve G a podle toho, jak dopadne, se vypořádat s D a F.

 

Poslanec Petr Koháček: Máte pravdu, tomu jsem se chtěl přesně vyhnout.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nechám tedy rozhodnout sněmovnu, nebo kolegyni Dundáčkovou?

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Pane předsedo opravuje-li pan zpravodaj hlasování v tom směru, že bude společně hlasováno o bodech D a F1, pak já stahuji svůj návrh.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Rozumíme si. Tedy bude pořadí A5, B, E, potom společně D plus F1 a podle výsledku hlasování budeme buď hlasovat, nebo nehlasovat o G a dalších návrzích.

Je další námitka k hlasování? Námitku nevidím. Myslím, že toto byl jediný sporný bod, takže nemusíme schvalovat proceduru hlasování.

Přistoupíme tedy k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim on i pan ministr vyjádřili. Prosím o první návrh.

 

Poslanec Petr Koháček: První návrh - hlasování o návrhu A5. Stanovisko souhlasné.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Také souhlasné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 403 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 173 hlasovalo pro návrh 87, proti 79, návrh byl přijat. Výsledek hlasování byl velmi dramatický.

 

Hlásí se pan kolega Mlynář.

 

Poslanec Vladimír Mlynář: Pane předsedající, já se velmi omlouvám, ale rozsvítilo se mi "ano", i když jsem hlasoval "ne".

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Je to tedy zpochybněné hlasování. Ano, výsledek hlasování odpovídá vystoupení pana kolegy Mlynáře.

 

Budeme tedy hlasovat o námitce, kterou pan kolega Mlynář vznesl.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 404 a ptám se, kdo je pro tuto námitku, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 173 hlasovalo pro návrh 158, proti 5. Námitka byla přijata.

 

Budeme tedy ještě jednou opakovat hlasování o bodu A5. Stanoviska obou dvou pánů jsou kladná. Odhlašuji vás a prosím, abyste se všichni znovu přihlásili svými identifikačními kartami.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 405 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 172 bylo pro návrh 81, proti 85.

 

Téměř se mi chce zopakovat prohlášení pana kolegy Klause při hodnocení síly některých hlasů ve sněmovně. Prosím, další návrh.

 

Poslanec Petr Koháček: Vaším prostřednictvím vám gratuluji, pane místopředsedo. Další návrh je návrh uvedený pod písm. B, který přednesl poslanec Žižka. Stanovisko souhlasné.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Stanovisko také souhlasné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 406 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 173 bylo pro návrh 170, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Petr Koháček: Dalším návrhem, o kterém budeme hlasovat, je návrh pod písm. E, přednesený kolegou Františkem Ondrušem. Stanovisko nesouhlasné.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Také nesouhlasné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 407 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 173 hlasovalo pro 78, proti 88. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Petr Koháček: Nyní se dostáváme k nejsledovanějšímu hlasování, tzn. budeme hlasovat společně o návrhu D a F1. Návrh D předložil kolega Němec, návrh F1 jsem předložil já. Kdo vysloví souhlas, znamená to, že navrhuje vypuštění novel dopravních zákonů a jinými slovy účinnost od 1. ledna od příštího roku, tj. za necelý měsíc. Já vyslovuji souhlas.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vyslovuji nesouhlas.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 408 a ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 169, pro 83, proti 83. Potřebných bylo 85. Návrh nebyl přijat. Výsledek hlasování nebyl zpochybněn, můžeme pokračovat.

 

Poslanec Petr Koháček: Zároveň sděluji, jak jsem již řekl na začátku rozpravy, že je nehlasovatelný návrh pod písm. G, který je identický s tím, o čem jsme právě hlasovali.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Paní kolegyně Dundáčková souhlasí, můžeme tedy pokračovat dále.

 

Poslanec Petr Koháček: Dalším návrhem na hlasování je návrh poslance Kvapila, uvedený pod písm. C1. Moje stanovisko je nesouhlasné.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Rovněž mám nesouhlasné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 409 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 173 je pro 96, proti 68. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Petr Koháček: Nyní bychom hlasovali o návrhu pod písm. F2 - je to můj návrh, který to, co před chvílí nebylo odhlasováno, resp. to, co nezískalo podporu, je jiným způsobem přesněji legislativně formulováno.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP