(11.20 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dalším bodem je

 

57.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 689/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr zdravotnictví Bohumil Fišer a zpravodajka výboru pro sociální politiku a zdravotnictví paní poslankyně Lucie Talmanová.

K tomuto návrhu nebyly předneseny žádné pozměňovací návrhy. V tuto chvíli otevírám rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak, rozpravu končím. Ptám se pana navrhovatele a paní zpravodajky, zda si přejí přednést závěrečná slova. Není tomu tak.

Přistoupíme k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení.

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 167/98 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 689.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 359, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 359 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 130 vyslovilo 121 a nikdo nebyl proti. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Dalším bodem je

 

58.
Návrh poslance Radko Martínka na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 690/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal navrhovatel poslanec Radko Martínek a zpravodajka výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí paní poslankyně Yvona Jungová.

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 690/4.

Otevírám rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak, rozpravu končím. Ptám se pana navrhovatele, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Není tomu tak. Paní zpravodajka - prosím tedy paní zpravodajku, aby se ujala své zpravodajské povinnosti a nejprve nás seznámila, jakým způsobem, podle jaké procedury budeme o návrzích hlasovat.

Prosím o klid.

 

Poslankyně Yvona Jungová: Děkuji, paní předsedající. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, k předloženému návrhu novely zákona se sešlo několik pozměňovacích návrhů, jednak ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, jeden…

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Promiňte, paní poslankyně. Prosím ještě jednou o klid. Můžete hovořit.

 

Poslankyně Yvona Jungová: Jeden přišel i z hospodářského výboru a pak byly předneseny některé pozměňovací návrhy ve druhém čtení.

Dovolila bych si navrhnout tuto proceduru: Jako o prvním bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písm. A1, což je výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, pak o pozměňovacím návrhu A2, potom by následovaly pozměňovací návrhy varianta A a B pod bodem 3, pod bodem C, jako čtvrtý by byl pozměňovací návrh z hospodářského výboru, pátý bod by byl A3, šestý by byl bod C2 vztahující se k bodu 8, sedmý by byl pozměňovací návrh pana poslance Hrnčíře, osmý pod bodem E, osmý pozměňovací návrh pana poslance Hofmana pod bodem D, devátý pozměňovací návrh A4 výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, a pokud bychom se probrali celou touto procedurou, mohli bychom hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji paní poslankyni Jungové. Ptám se, zda jsou nějaké námitky proti této proceduře. Není-li tomu tak, dám o tomto návrhu procedury hlasovat.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 360 a ptám se, kdo souhlasí s procedurou, jak ji navrhla paní zpravodajka Jungová. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 360 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 134 vyslovilo 113 a nikdo nebyl proti.

 

Paní zpravodajko, předkládejte prosím podle schválené procedury jednotlivé pozměňovací návrhy a spolu s panem navrhovatelem se k nim před hlasováním vždy vyjádřete.

 

Poslankyně Yvona Jungová: Děkuji. O prvním bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu označeném jako A1. Týká se bodu 6 navrhované novely. Moje stanovisko k němu je kladné, navrhovatele také kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 361 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 361 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 137 vyslovilo 125 a nikdo nebyl proti.

 

Prosím, pokračujte.

 

Poslankyně Yvona Jungová: Jako o dalším budeme hlasovat o bodu A2. Mé stanovisko k němu je záporné. Dovolila bych si ještě upozornit, že pokud projde tento bod, pak se stávají nehlasovatelnými body C, A i B, a pozměňovací návrh bod B.

 

Poslanec Radko Martínek: Vzhledem k návrhům paní poslankyně Jungové v C1 je stanovisko nesouhlasné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 362 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 362 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 139 vyslovilo 42 a 88 bylo proti.

 

Poslankyně Yvona Jungová: Vzhledem k tomu, že tento návrh nebyl přijat, můžeme hlasovat o návrhu pod písm. C v první variantě, tzn. pod písmenem A. Mé stanovisko je kladné, navrhovatele také kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 363 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 363 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 139 vyslovilo 68 a 57 bylo proti.

 

Poslankyně Yvona Jungová: Když nebyl přijat návrh ve variantě A, můžeme hlasovat o variantě B. Mé stanovisko je opět kladné, navrhovatele také kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 364 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 364 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 142 vyslovilo 136 a nikdo nebyl proti.

 

Poslankyně Yvona Jungová: V tomto případě můžeme přejít k dalšímu bodu, a to je bod B. Mé stanovisko k němu je neutrální, navrhovatele záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 365 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 365 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 142 vyslovili 2 a 115 byli proti.

 

Poslankyně Yvona Jungová: Jako další bod, o kterém budeme hlasovat, je bod pod písm. A3. Mé doporučení je záporné, navrhovatele také záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 366 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 366 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 143 vyslovili 2 a 121 bylo proti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP