(18.30 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Kdo další se hlásí do rozpravy? Slovo má pan kolega Grůza.

 

Poslanec Jan Grůza: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že paní zpravodajka prodloužení lhůty o 40 dnů uvedla ve své zpravodajské zprávě a nebylo to zdůrazněno v rozpravě, já tento návrh opakuji a žádám o prodloužení lhůty na projednání o 40 dnů.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane kolego, myslím, že pan kolega Fischer se zrovna hlásil k onomu návrhu, nicméně pro pořádek - nechť je tento návrh přiřčen formálně vám.

Končím obecnou rozpravu a dávám možnost vystoupit se závěrečným slovem panu ministrovi.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Vážený pane předsedající, ctěná sněmovno, děkuji za všechna vystoupení, která jsem pečlivě sledoval, protože jsem si vědom, že přijetí tohoto zákona není jednoduchým rozhodnutím. Já myslím, že všichni v této sněmovně vědí, jak dlouho se již vlády ČR pokoušejí připravit tento zákon tak, aby napravil vše co je nezbytné napravit, a všichni vědí, jak to byl velmi složitý proces.

Pokusil bych se v tuto chvíli jen krátce zareagovat a pak učinit určité prohlášení na závěr svého vystoupení.

Musím znovu zdůraznit, že se jedná o model vyvážených společných kompetencí, tedy kompetencí sdílených. To je systém, který je běžný ve většině zemí Evropy, a není pochyb o tom, že plně odpovídá zabezpečení implementace Evropského společenství. V součinnosti několika resortů, které už jsem vyjmenoval, posouvá role těchto ministerstev do jakési role metodické, protože prvoinstanční a druhoinstanční úroveň bude úrovní okresů, resp. regionů či krajů.

Chtěl bych velmi krátce reagovat na problém vazby na zákon o integrované prevenci znečištění, tedy transpozici směrnice IPPC. Problematika znečištění vod nežádoucími látkami představuje pouze část zákona o vodách, který přináší zcela nezbytné, úplně nové prvky zejména v oblasti vlastnických vztahů, ekonomiky, výkonu státní správy a je zásadní pro transpozici komunitárního práva. Požadavky směrnice IPPC se zdaleka nedotýkají veškerých zdrojů znečištění, které zákon o vodách musí řešit v obecné rovině, a Ministerstvo životního prostředí jako spolupředkladatel v návrhu tohoto zákona potvrzuje, že je zabezpečena transpozice legislativy Evropského společenství včetně vazby na tuto směrnici. To považuji za velmi důležité.

Snad ještě poznámku k nevyjasněnosti ve vydávání prováděcích předpisů. Podstatné je zapracování předpisů a to bylo nejen přesně domluveno mezi Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí, ale pořadí uvádění těchto zpracovatelů prostě určuje příslušnou odpovědnost za přípravu a zpracování návrhu předpisů. V žádném případě tedy nejde a nemůže jít o paralelní vydávání předpisů každým zpracovatelem zvláště.

Snad bych ještě mohl reagovat na problém vody odváděné z komunikací, ale neučiním tak, abych zbytečně nevázal váš čas.

Chtěl bych říci, že moje poděkování za všechny připomínky, které tu zazněly, směřuje k tomu, že bych si velmi přál, abyste propustili tento návrh zákona do druhého čtení. Já jsem připraven se podílet na aktualizaci tohoto předložení spolu s projednáním tohoto zákona ve výborech.

Poslední poznámka je zcela prostá. Myslím, že není potřeba pěstovat spory mezi Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí. Já myslím, že je zcela zřejmé, že voda, les a půda odedávna živily lidi, kteří žili v krajině. Hospodářská činnost musí být těmto médiím jednoznačně zachována, a protože dnes jsme podstatně schopnější využívat tyto možnosti více, než je zdrávo, zřídili jsme si Ministerstvo životního prostředí, aby dohlíželo na to, že se vše bude dít po právu, bude vše pod patřičnou kontrolou a koordinací. To nepochybně musí náležet Ministerstvu životního prostředí.

Děkuji za vaši pozornost. (V sále je velký hluk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Slovo má paní zpravodajka.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Vážený pane předsedající, v rozpravě vystoupilo pět poslanců a zazněl návrh na vrácení předkladateli k dopracování tohoto návrhu. Dále zazněly pouze návrhy na přikázání výborům.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: A na prodloužení lhůty k projednání. Vážené kolegyně a kolegové, přistoupíme k hlasování. Nejprve rozhodneme o návrhu na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Odhlašuji vás a prosím, abyste se znovu zaregistrovali svými identifikačními kartami.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 250 a ptám se, kdo je pro předložený návrh vrátit navrhovateli k dopracování. Kdo je proti?

Z přítomných 151 pro návrh 70, proti 69. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru. V rozpravě padl návrh na přikázání výboru pro evropskou integraci. Má někdo jiný návrh?

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Ještě výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano. Jiný návrh nevidím.

 

Rozhodneme nejprve o návrhu přikázat tento návrh k projednání zemědělskému výboru.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 251. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 157 pro návrh 134, proti 8. Návrh byl přijat.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 252. Kdo je pro přikázat k projednání tento návrh výboru pro evropskou integraci? Kdo je proti?

Z přítomných 156 pro návrh 50, proti 79. Návrh nebyl přijat.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 253. Kdo je pro přikázat tento návrh k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí? Kdo je proti?

Z přítomných 156 pro návrh 102, proti 36. I tento návrh byl přijat.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na prodloužení lhůty o 40 dnů.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 254. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Ze 155 přítomných pro 138, proti 4. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP